اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روانشناسی

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی، علوم تحقیقات فارس

4 کارشناسی ارشد. روانشناسی عمومی. دانشگاه خوراسگان

5 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط والدین با فرزندان مبتلابه اختلال سلوک می‌تواند باعث مشکلاتی در رابطه آن‌ها با این فرزندان شود. ازاین‌رو این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک انجام شد.
روش کار: طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای دانش‌آموز پسر مبتلابه اختلال سلوک دوره متوسطه منطقه چهار شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه موردمطالعه شامل 34  مادر دارای فرزند مبتلابه اختلال سلوک بود که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. از مقیاس رابطه والد-کودک (PCRS) و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک‌متغیری (آنکوا) و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که فرزندپروری مثبت اثر معناداری در رابطه والد-فرزند (70/9 F= و 05/0 p <) و نشانگان اختلال سلوک (52/12 F= و 05/0 p <) دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، برنامه آموزشی فرزندپروری مثبت می‌تواند به‌عنوان یک روش آموزشی مؤثر موجب بهبود رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of S Triple P-Positive Parenting Program on Parent-Child Relationship and Symptoms of Disorder in Adolescents with Conduct Disorder

نویسندگان [English]

 • Samaneh Sadat Jafar Tabatabei 1
 • Mohsen Rafiei 2
 • Haleh Eil Beigi 3
 • Esmat Sadat Kachoei 4
 • Somayeh Partovi Far 5
1 Assistant Professor of Educational Psychology, Birjand, Islamic Azad University, Department of Psychology
2 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Masters, Clinical Psychology, Fars Research Sciences
4 Masters. General Psychology. University of Khorasgan
5 Ph.D. student of educational psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Introduction: Parents' relationship with children with conduct disorder can cause problems with their children. Therefore this study was done aimed to evaluation the effectiveness of Triple P-Positive Parenting Program on parent-child relationship and symptoms of disorder in adolescents with conduct disorder.
Materials and Methods: Design of this study was semi-experimental type as pretest-posttest with control group.Statistical population consisted of all mothers of high school boy student with conduct disorder in district 4 of Tehran in 2019.The sample studied were all 34 mothers of children with conduct disorder who were selected through convenience sampling method and were divided randomly into two groups of experimental and control groups.For collection data was used from Parent Child Relationship Scale (PCRS) and Child Symptom Inventory (CSI-4). Data analyzing was conducted with ANCOVA and SPSS-22.
 Results: The results showed that Triple P have significant effect on parent-child relationship (F= 9.70, p < .05) and symptoms of conduct disorder (F= 12.52, p < .05). Conclusion: According to the findings this study, Triple P can be an effective educational method to improve the parent-child relationship and symptoms of disorder in adolescents with conduct disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive parenting
 • Relationship
 • Parent
 • Child
 • Conduct disorder
 1. Pedersen W, Mastekaasa A. Conduct disorder
  symptoms and subsequent pregnancy, childbirth and abortion: a population-based
  longitudinal study of adolescents. Journal of
  adolescence. 2011; 34(5):1025-33.
  2. Pisano S, Muratori P, Gorga C, Levantini V,
  Iuliano R, Catone G, Coppola G, Milone A,
  Masi G. Conduct disorders and psychopathy
  in children and adolescents: aetiology, clinical
  presentation and treatment strategies of
  callous-unemotional traits. Italian journal of
  pediatrics. 2017; 43(1):84.
  3. American Psychiatric Association. Diagnostic
  and statistical manual of mental disorder - 5th
  ed. Washington, DC: Author; 2013.
  4. Sarkhel S, Sinha VK, Arora M, DeSarkar P.
  Prevalence of conduct disorder in
  schoolchildren of Kanke. Indian journal of
  psychiatry. 2006; 48(3):159.
  5. Molavi P, Mohammadi M R, KHaleghi A, ,
  Nadr Mohammadi Moghadam M. Prevalence
  of Psychiatric Disorders in Children and
  Adolescents in Ardabil Province: A
  Population-Based Study . J Ardabil Univ Med
  Sci. 2018; 18(2):240-251. (Persian)
  6. Shiri E, Valipour M, Mazaheri MA, Roudbari
  B. Prevalence of internalized and externalized
  behavioral problem among middle school
  boys in Zanjan city. J Res Behave Sci 2014;
  12(2): 1-9: (Persian)
  7. Pajer K, Stein S, Tritt K, Chang CN, Wang
  W, Gardner W. Conduct disorder in girls:
  neighborhoods, family characteristics, and
  parenting behaviors. Child and Adolescent
  Psychiatry and Mental Health. 2008; 2(1):28.
  8. Colman I, Murray J, Abbott RA, Maughan B,
  Kuh D, Croudace TJ, Jones PB. Outcomes of
  conduct problems in adolescence: 40 year
  follow-up of national cohort. BMJ. 2009;
  338:a2981.
  9. DeLisi M, Drury AJ, Caropreso D, Heinrichs
  T, Tahja KN, Elbert MJ. Antisocial
  Personality Disorder with or without
  antecedent conduct disorder: The differences
  are psychiatric and paraphilic. Criminal
  Justice and Behavior. 2018; 45(6):902-17.
  10. De Sanctis VA, Nomura Y, Newcorn JH,
  Halperin JM. Childhood maltreatment and
  conduct disorder: Independent predictors of
  criminal outcomes in ADHD youth. Child
  Abuse & Neglect. 2012; 36(11-12):782-9.
  11. Murray J, Farrington DP. Risk factors for
  conduct disorder and delinquency: key
  findings from longitudinal studies. The
  Canadian Journal of Psychiatry. 2010;
  55(10):633-42.
 2. 12. Freeze MK, Burke A, Vorster AC. The role of
  parental style in the conduct disorders: A
  comparison between adolescent boys with and
  without conduct disorder. Journal of Child &
  Adolescent Mental Health. 2014; 26(1):63-73.
  13. Kostić J, Nešić M, Stanković M, Žikić O.
  Perceived parental acceptance/rejection, some
  family characteristics and conduct disorder in
  adolescents. Vojnosanitetski pregled. 2014;
  71(10):942-8.
  14. Fiossi-Kpadonou E, Fortunato J, Djidonou A,
  Siranyan S, Kpadonou TG. Conduct Disorders
  and Family Characteristics in School
  Children. J Psychol Abnorm. 2017; 6(160):2.
  15. Sanders MR, Baker S, Turner KM. A
  randomized controlled trial evaluating the
  efficacy of Triple P Online with parents of
  children with early-onset conduct problems.
  Behaviour research and therapy. 2012;
  50(11):675-84.
  16. Nowak C, Heinrichs N. A comprehensive
  meta-analysis of Triple P-Positive Parenting
  Program using hierarchical linear modeling:
  Effectiveness and moderating variables.
  Clinical child and family psychology review.
  2008; 11(3):114.
  17. Sanders, M. R., Markie-Dadds, C., & Turner,
  K. (2003). Theoretical, scientific and clinical
  foundations of the Triple P-Positive Parenting
  Program: A population approach to the
  promotion of parenting competence. Parenting
  Research and Practice Monograph, 1, 1–21.
  18. Arjmandnia A A, Ashoori M, Jalil Abkenar S.
  Comprehensive view to positive parenting
  program: principle, goals, levels and content.
  Frooyesh. 2017; 6(2): 35-52 (Persian)
  19. Pickering JA, Sanders MR. Reducing child
  maltreatment by making parenting programs
  available to all parents: A case example using
  the Triple P-Positive Parenting Program.
  Trauma, Violence, & Abuse. 2016; 17(4):398-
  407.
  20. Sanders MR, Kirby JN, Tellegen CL, Day JJ.
  The Triple P-Positive Parenting Program: A
  systematic review and meta-analysis of a
  multi-level system of parenting support.
  Clinical psychology review. 2014; 34(4):337-
  57.
  21. Talei A, Tahmasian K, Vafaie N.
  Effectiveness of positive parenting program
  training on mothers’ parental self-efficacy.
  Family Research. 2011; 7(3): 311-323.
  (Persian)
  22. Momeni Kh M, Taziki T. The effectiveness of
  positive parenting program on parent-child
  communication and parental stress among
  students with attention deficit. Empowering
  Exceptional Children. 2018; 8(1): 83-93.
  (Persian).
  23. Ireland JL, Sanders MR, Markie-Dodds C.
  The impact of parent training on marital
  functioning: A comparison of two group
  versions of the Triple P-Positive Parenting
  Program for parents of children with earlyonset conduct problems. Behavioural and
  Cognitive Psychotherapy. 2003; 31(2): 127-
  42.
  24. Dretzke J, Davenport C, Frew E, Barlow J,
  Stewart-Brown S, Bayliss S, Taylor RS,
  Sandercock J, Hyde C. The clinical
  effectiveness of different parenting
  programmes for children with conduct
  problems: a systematic review of randomized
  controlled trials. Child and adolescent
  psychiatry and mental health. 2009; 3(1):7.
  25. Sanders MR. The Triple P-Positive Parenting
  Program: A public health approach to
  parenting support. Handbook of parent
  training: Helping parents prevent and solve
  problem behaviors. 2007: 203-33.
  26. Pianta RC. Child-parent relationship scale.
  Unpublished measure, University of Virginia.
  1992; 427.
  27. Abarashi Z, Tahmasian K, Mazaheri MA,
  Panaghi L. The im-pact of psychosocial child
  development training program, done through
  improvement of mother-child interaction,
  on parental self-efficacy and relationship
  between mother and child under three .
  Journal of Research in Psychological Health.
  2009; 3(3):49-57. (Persian)
  28. Gadow KD, Sprafkin JN. Child symptom
  inventory 4: Screening and norms manual.
  Checkmate Plus; 2002.
  29. Shamsaei F, Ozhan H, Jahangard L, dehghani
  M, Soltanian AR. Attention deficit
  hyperactivity, oppositional defiant and
  conduct disorders in children of parents with
  bipolar disorder. Avicenna J Nurs Midwifery
  care. 2014; 22 (3) :33-44 (Persian)
  30. Bodenmann G, Cina A, Ledermann T,
  Sanders MR. The efficacy of the Triple PPositive Parenting Program in improving
  parenting and child behavior: A comparison
  with two other treatment conditions.
  Behaviour research and therapy. 2008;
  46(4):411-27.
  31. Westrupp EM, Northam E, Lee KJ, Scratch
  SE, Cameron F. Reducing and preventing
  internalizing and externalizing behavior
  problems in children with type 1 diabetes: a
  randomized controlled trial of the Triple
  P‐Positive Parenting Program. Pediatric
  diabetes. 2015; 16(7):554-63.
 3. 32. Chung S, Leung C, Sanders M. The Triple P–
  Positive Parenting Programme: The
  effectiveness of group Triple P and brief
  parent discussion group in school settings in
  Hong Kong. Journal of Children's Services.
  2015; 10(4):339-52.
  33. Pakmehr E, Khademi M, Noorbakhsh S,
  Razjouyan K, Davari-Ashtiani R. The effects
  of positive parenting program (Triple P) on
  parenting styles and the attitude towards
  strengths and difficulties of the child.
  International Journal of Applied Behavioral
  Sciences. 2018; 4(1):1-7.