رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد یار گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: افراد دارای اضطراب بیماری باورهای غلط و تعابیر نادرستی از سلامتی دارند، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، می پردازد.
روش: روش مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه مورد نظر شامل دانشجویان 18 تا 35 ساله دانشگاه بوعلی سینا و پیام نور همدان است که به منظور انجام پژوهش بر روی 399 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان  از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل 3 پرسشنامه پنج عاملی جکسون، اضطراب بیماری، و راهبرهای نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی شدند، سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر، و بر اساس نرم­افزار AMOS-21  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ضرایب همبستگی بین فعال سازی رفتاری و اضطراب بیماری، جنگ و گریز و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه، مثبت و معنادار است. اما، ضرایب همبستگی بین فعال سازی رفتاری و جنگ و گریز، فعال سازی رفتاری و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه، بازداری رفتاری و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه، سیستم جنگ و گریز و اضطراب بیماری، راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و اضطراب بیماری، منفی و معنادار است؛ بنابراین می توان گفت با افزایش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه دانشجویان، نمره اضطراب بیماری آنان کمتر می شود.
نتیجه گیری: رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان مورد تایید است و مدل نهایی برازش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Behavioral Brain Systems and Illness Anxiety disorder with Mediating Role of Emotional Cognitive Ordering Strategies

نویسندگان [English]

 • Farnush Badihi Zeraati 1
 • Jafar Hasani 2
 • Mahdi Qasemi Motlagh 3
1 PhD student, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Introduction: People with anxiety disorder have misconceptions and misconceptions about health. The present study investigates the relationship between the activity of behavioral brain systems and disease anxiety with the mediating role of cognitive emotion regulation strategies.
Method: The study method is correlational. The study population includes students aged 18 to 35 years from Bu Ali Sina University and Payame Noor University of Hamadan. In order to conduct research on 399 students, they were selected by convenience sampling method. Participants were assessed using a research assessment tool including 3 Jackson Five Factors Questionnaire, Anxiety Anxiety, and Cognitive Emotion Regulation Guides, then the data were analyzed using path analysis method, based on AMOS-21 software. Took.
Results: The correlation coefficients between behavioral activation and disease anxiety, war and escape and cognitive emotion regulation strategy are adaptive, positive and significant. However, correlation coefficients between behavioral activation and warfare, behavioral activation and adaptive cognitive emotion regulation strategy, behavioral inhibition and adaptive cognitive emotion regulation strategy, disease escape and anxiety system, adaptive emotion regulation cognitive strategy and anxiety The disease is negative and significant; Therefore, it can be said that with the increase of cognitive regulation strategies of adaptive emotion of students, their anxiety anxiety score decreases.
Conclusion: The relationship between the activity of behavioral brain systems and disease anxiety with the mediating role of cognitive emotion regulation strategies is confirmed and the final model fits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral brain systems
 • illness Anxiety
 • Emotion recognition regulation strategies
 1. Davoodi Iran, Nargesi Farideh, Mehrabizadeh Mahnaz artist, 2012, Gender differences in health anxiety and related
  dysfunctional beliefs: with age control. Health Psychology Volume 1, Number 3. (Persian).
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, Five Edition - Text
  Revision. Washington, Dc: Author. 2000.
  3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, Five Edition - Text
  Revision. Washington, Dc: Author. 2013.
  4. Salkovskis, P. M., & Clark, D. M. (1993). Panic disorder and hypochondriasis. Advances in Behaviour Research and
  Therapy, 15, 23−48.
  5. Talaei A, Fayazi Bordbar M R, Nasiraei Afshin, Samari Ali Akbar, Mirshjaeian Mahzad, Rezaei Ardani Amir Reza,
  Self-morbidity and its related factors in medical students of Mashhad, Scientific Journal of Ilam University of Medical
  Sciences, Volume 17, 2008, Number 1. (Persian).
  6. Gary, J. A., Mc Naughtan, N. (2000). The neuropsychology of anxiety. Oxford psychology series, 33(4).
  7. Snidman, N., Kagan, J., & Faraone, S. V. (2001). Further evidence of association between behavioral inhibition and
  social anxiety in children. American Journal of Psychiatry, 158, 1673– 1679.
  8. Fatemeh Bahrami, 2017, The Relationship Between Cognitive Emotion Regulation and Academic Buoyancy with
  The Role of Mediating Self-Handicapping in Students, Iranian journal of educational Sociology, Volume 1, Number 6,
  2017. (Persian).
  9. Garnefski N, Kraaij V. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A
  comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences. 2006;40(8):1659-69.
  10. Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). When are adaptive strategies most predictive of psychopathology?
  Journal of Abnormal Psychology, 121, 276-281.
 2. 11. Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic
  examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
  12. Hooman, H.A, Structural equation modeling using LISREL software. Tehran. 2016, Side Publications. (Persian) .
  13. Hassani Jafar, Salehi Samarand, Rasouli Azad Morad, 2012, Psychometric Characteristics of the Jackson FiveFactor Questionnaire: Scales of the Revised Theory of Sensitivity to Reinforcement, Volume 6, Number 3. (Persian).
  14. Salkovskis, P. M. & Warwick, H. (2002), “The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for
  the measurement of health anxiety and hypochondriasis”, Psychological Medicine, 32, 843–853.
  15. Soltani I, Share H, Bahrainis S.A, Farmani A, The mediating role of cognitive flexibility in the relationship between
  coping styles and resilience with depression, Researcher Bimonthly, 2013, No. 4. (Persian).
  16. Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and
  depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
  17. Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and
  Individual Differences, 30, 1311-1327.
  18. Hassani Jafar, 2011, Reliability and validity of the short form of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire.
  Behavioral Sciences Research, Volume 9, Number 4 (20); Page (s) 229 to 240. (Persian).
  19. Hooman H.A, Structural equation modeling using LISREL software. Tehran. 2008, Samat Organization
  Publications. (Persian) .
  20. Moradi V, Sadegh Pour b, Statistical analysis with SPSS & AMOS software, Mazandaran University Press, 2011.
  (Persian).
  21. Berking, M. & Whitley, B. (2014). Affect Regulation Training: A Practitioners’ Manual. New York: Springer.
  22. Khodapanah Mojdeh, Sohrabi Faramarz, Ahadi Hassan, Taghi Lou Sadegh, 2017, The mediating role of cognitive
  emotion regulation in the relationship between brain-behavioral systems and eating behaviors in overweight and obese
  people, Quarterly Journal of Psychological Health Research, Volume 11, Number. (Persian).
  23. Mohammadi Masiri Farhad, Designing and testing a model of the antecedents of social anxiety disorder, thesis.
  Government - Ministry of Science, Research, and Technology - Mohaghegh Ardabili University - Faculty of
  Educational Sciences and Psychology. 2016. (Persian).
  24. Akbar Atadokht, Hadi Majdi, 2017, Comparison of Behavioral Brain Systems, Cognitive Emotion Regulation and
  Cognitive Impairment in Patients with Schizophrenia, Major Depressive Disorder and Normal People, Journal of
  Psychiatric Nursing, No. 4, Volume 5, November and October 1990. (Persian).
  25. Yarmohammadi Vasel Mosayeb, Bastami Malek, Alipour Farshid, Zolfagharnia Monireh, Bazazzadeh Niloufar,
  (2015), The mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between behavioral and impulsive brain
  systems with craving for stimulant addiction, Quarterly Journal Neuropsychology, First Year, No. 2, Fall 2015.
  (Persian).
  26. Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. (2012). Trait reappraisal is associated with
  resilience to acute psychological stress. Journal of Research in Personality,46, 609˚ 613.
  27. Folkman, S., & Moskowiz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. American Psychologist, 55,
  647-654.
  28. Abdi, Salman, Babapour Khairuddin, Jalil and Fathi, Haidar. (2010) The Relationship between Emotional
  Regulation Styles and Students' General Health, Scientific Research Journal of the Army University of Medical
  Sciences of the Islamic Republic of Iran. Eighth year, No. 4, pp. 258-264. (Persian).
  29. Kashdan TB, Steger MF, (2006), Expanding the topography of social anxiety. An experience-sampling assessment
  of positive emotions, positive events, and emotion suppression, Psychol Sci. 2006 Feb;17(2):120-8.
  30. Schore, J. R., & Schore, A. N. (2008). Modern attachment theory: The central role of affect regulation in
  development and treatment. Clinical Social Work Journal, 36(1), 9-20.
  31. Huether, G. (1998). Stress and the adaptive self-organization of neuronal connectivity during early
  childhood. International Journal of Developmental Neuroscience, 16(3-4), 297-306.
  32. McGowan PO, Sasaki A, D'Alessio AC, Dymov S, Labonté B, Szyf M, Turecki G, Meaney MJ., (2009), Epigenetic
  regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse, Nat Neurosci. 2009
  Mar;12(3):342-8. doi: 10.1038/nn.2270.
 3. 33. Schoofs D, Preuss D, Wolf OT, (2008) Psychosocial stress induces working memory impairments in an n-back
  paradigm, Psychoneuroendocrinology. 2008 Jun;33(5):643-53. doi: 10.1016/j.psyneuen.2008.02.004. Epub 2008 Mar
  21.
  34. Craske MG, Farchione TJ, Allen LB, Barrios V, Stoyanova M, Rose R., (2007), Cognitive behavioral therapy for
  panic disorder and comorbidity: more of the same or less of more?, Behav Res Ther. 2007 Jun;45(6):1095-109. Epub
  2006 Oct 27.
  35. Arnsten AF, (2009), The Emerging Neurobiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: The Key Role of the
  Prefrontal Association Cortex, J Pediatr. 2009 May 1;154(5):I-S43.
  36. Berking, M. & Lukas, C. A. (2015). “The Affect Regulation Training (ART): A transdiagnostic approach to the
  prevention and treatment of mental disorders”. Current Opinion in Psychology, 3, 64-69.