اثربخشی درمان فراشناختی برناگویی هیجانی وکاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه : سردرد به عنوان یکی از رایج ترین شکایت ها  درکلینکهای عصب شناختی ست که  در اثر کشش ،جا به جایی، التهاب، اسپاسم عروق و یا اتساع  ساختمانهای حساس به درد ،در سر یا گردن ایجاد می شود هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی برناگویی هیجانی  وکاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن می باشد.
روش کار:روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل مبتلایان به سردرد میگرنی مراجعه کننده  به کلینیک ها ومطب های  تخصصی مغز و اعصاب شهر زاهدان در سال 98 بود که به صورت غیر تصادفی و دردسترس  30 نفر از این بیماران انتخاب شده ودرنهایت به صورت  تصادفی در دو  گروه، درمان فراشناختی 15 نفر، وگروه گواه 15 نفر قرار گرفتند. پرسشنامه ناگویی هیجانی  (1996) و مقیاس مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS):فکری (1991) قبل از درمان  روی هر 2 گروه اجرا گردید.. و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند ارزیابی پیگیری نیز سه ماه پس از اتمام درمان صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. و از نرم‌افزار spss 22 استفاده شد.
یافته ها:.تحلیل داده ها  نشان داد که در مرحله پس آزمون، میزان استرس افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  به طور معنی داری کاهش یافت ( ٠٥/٠< p).  همچنین یافته نشان می دهد که درمان فراشناختی در کاهش علائم استرس و  درنتیجه بهبود سردرد  ونیز بازگشت حملها تاثر زیادی داشت  (05/0P>).ونیز میانگین نمرات ناگویی هیجانی در گروه آزمایش پس از انجام مداخله  نسبت به گروه کنترل بسیار کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر درمان فراشناختی ، میتواند در کنترل استرس و اضطراب  و کاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن موثر باشد ونیز درمان فراشناختی هم از لحاظ آماری و هم بالینی به طور معنی داری موجب کاهش باورهای فراشناختی مبتلایان به سردرد میگرنی  در مرحله پس از درمان وبعد از آن  گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of metacognitive therapy for emotional burnout and stress reduction in migraine patients

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sanagoye Moharrar 1
  • Mozhgan Erfani 2
  • Azam Abarizade 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty Member, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.
2 Ph.D. student of general psychology of Zahedan Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
 Introduction: Headache is one of the most common complaints in neurological clinics caused by traction, displacement, inflammation, vasospasm or dilation of pain-sensitive structures in the head or neck. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of treatment. Metacognitive is emotional burnout and stress reduction in patients with migraine.
 Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included patients with migraine headache referred to specialized clinics and neurological clinics in Zahedan in 1998. 30 of these patients were selected non-randomly and finally randomly divided into two groups, metacognitive treatment of 15 patients. , And a control group of 15 people were included. Emotional Dysfunction Questionnaire (1996) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS): Intellectual (1991) were administered to both groups before treatment. The control group did not receive any intervention. Follow-up evaluation was also performed three months after treatment. done. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data. And SPSS 22 software was used.
 Results: Data analysis showed that in the post-test phase, the amount of stress in the experimental group was significantly reduced compared to the control group (p <0.7). The findings also show that metacognitive therapy had a great effect on reducing stress symptoms and thus improving headache and relapse (P> 0.05).
Discussion & Conclusion: Based on the results of the present study, group training on stress reduction based on metacognitive therapy can be effective in controlling stress and anxiety and reducing stress in patients with migraine and metacognitive therapy is both statistically and clinically significant. Dari reduced the metacognitive beliefs of patients with migraine headache in and after treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Metacognitive therapy
  • Emotional dysphoria
  • Migraine