سیستمهای مغزی/رفتاری در بیماران وسواس فکری اجباری، قلبی و عروقی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت ساختارها و سیستم­های کارکردی مغز در آسیب­شناسی روانی و با توجه به شکاف تحقیقاتی در مقایسه سیستم­های مغزی/رفتاری، این پژوهش با هدف مقایسۀ سیستم­های مغزی/رفتاری در بیماران قلبی و عروقی، افراد وسواس فکری اجباری و افراد عادی انجام شد.
روش­کار: روش اﯾﻦ پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا، از نوع ﻋﻠﯽ-مقایسه­ای بود، دادهﻫﺎ از 150 نفر شامل 50 نفر افراد سالم، 50  نفر بیمار قلبی و عروقی مراجعه­کننده­ی به  بیمارستان­های علوم پزشکی تهران برای انجام معاینات پزشکی در شهر تهران و50 نفر بیماران وسواس اجباری مراجعه­کننده به کلینیک­های روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران در سال 1397 می­باشد جمع­آوری گردید. ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون بودند. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه و با کمک نسخه­ی 22 نرم افزار spss انجام گرفت.
نتایج: تحلیل واریانس نشان داد کهبین ابعاد سیستم های مغزی/رفتاری در بیماران قلبی و عروقی، وسواس اجباری و افراد عادی تفاوت وجود داشت (01/0≥p). آزمون تعقیبی نشان داد که در مولفه­های روی­آوری، اجتناب منفعل، گروه بیماران قلبی بیشتر از وسواسی بود و در مولفه­های اجتناب فعال، خاموشی، جنگ، گریز، سیستم­ گریز/اجتناب، گروه وسواس بیشتر از سایر گروه­ها بود (05/0≥p). در مولفه سیستم فعال ساز رفتاری بیماران قلبی بیشتر از افراد عادی بود اما اختلاف این با گروه بیماران وسواس معنی­دار نبود.
نتیجه­ گیری: ﺳﯿﺴﺘﻢ­ﻫﺎی ﻣﻐﺰی -رﻓﺘﺎری ﺑﺎ بیماری قلبی و عروقی و اختلال وسواس فکری و عملی ارتباط معنی­داری دارد و می تواند مولفه های مناسبی در تحلیل روانشناختی بروز این اختلالات باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain / Behavioral systems in patients with obsessive-compulsive disorder, cardiovascular and normal people

نویسندگان [English]

  • Laila Abaeian 1
  • Hasan Asadzadeh 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 PhD Student in General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Considering the importance of brain structures and functional systems in psychopathology and considering the research gap in comparing brain / behavioral systems, this study aimed to compare brain / behavioral systems in cardiovascular patients, individual’s Compulsive obsessions and ordinary people were performed.
Methods: The research method was applied in terms of purpose and 2-comparative in terms of implementation method. Data from 150 people including 50 healthy people, 50 cardiovascular patients referring to Tehran medical sciences hospitals for medical examinations in Tehran and 50 obsessive-compulsive patients referring to psychology and psychiatric clinics in Tehran in 1397 Was collected. Research samples using the method in Doss were reduced. The Gary-Wilson personality questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed using analysis of variance and Scheffe post hoc test.
Results: Analysis of variance showed that there was a difference between the dimensions of brain / behavioral systems in cardiovascular patients, obsessive-compulsive disorder and normal people (p≥0.01). Post hoc test showed that in the components of passive avoidance, the group of heart patients was more than obsessive and in the components of active avoidance, extinction, war, escape, escape / avoidance system, the group of obsessive was more than the other group Was (p≥0.05). In the component of behavioral activation system, heart patients were more than normal people, but this difference was not significant with the group of obsessive-compulsive patients.
Conclusion: Cardiovascular disease and obsessive-compulsive disorder have a significant relationship and can be appropriate components in psychological analysis of the occurrence of these disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular disease
  • obsessive-compulsive disorder
  • brain-behavioral system