الگوی توسعه ساختار و منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی فارس بر اساس نیاز برنامه‌های طرح تحول سلامت و مقایسه و مزایای آن با برنامه‌های قبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: حوزه مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی در چارچوب مسائل ارزشیابی عملکرد در مواجهه با طرح تحول سلامت می باشد. بنابراین هدف از پژوهش، طراحی الگوی توسعه ساختار و منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی فارس بر اساس نیاز برنامه‌های طرح تحول سلامت و مقایسه و مزایای آن با برنامه­های قبل می باشد.
روش کار: پژوهـش حاضـر از نوع پیمایشی، مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی بوده و در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام‌شده است. جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس می باشد. نمونه آماری را 328 نفر ( 179 نفر مرد و 149 نفر زن ) تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بود. اعتبار صوری سؤالات با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. پایایی سوالات نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه طراحی و توسعه مدل مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی با برنامه طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی فارس مورد تأیید قرار گرفت. سایر نتایج، حاکی از رتبه ابعاد و شاخص های مطرح شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که مدل ارائه شده می تواند در جهت طرح توسعه سلامت و توسعه ساختار سازمانی با توجه مدیریت منابع انسانی راهکاری مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of structure development and human resources in Fars University of Medical Sciences based on the needs of health transformation plan programs and its comparison and benefits with previous programs

نویسندگان [English]

  • Kourosh Ghanbari 1
  • Masaood Pourkaiani 2
  • Sanjar Selajgeh 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Asistance Professor, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran (Corresponding Author)
3 Asistance Professor, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction:The field of human resource management and organizational structure is in the framework of performance appraisal issues in the face of health transformation plan. Therefore, the purpose of research is to design Model of structure development and human resources in Fars University of Medical Sciences based on the needs of health transformation plan programs and its comparison and benefits with previous programs.
Methods: The present research is a survey based on descriptive-correlation methods and has been done in the form of structural equation modeling. The statistical population is all employees of Fars University of Medical Sciences. The statistical sample consisted of 328 people (179 males and 149 females). The method of random sampling was simple. The research tool was a standard researcher-made questionnaire. The face validity of the questions was confirmed by experts and the construct validity was confirmed using confirmatory factor analysis. The reliability of the questions was also calculated and confirmed by Cronbach's alpha method.
Results: The results showed that the relationship between design and development of human resource management model and organizational structure with the Health Transformation Plan program in Fars University of Medical Sciences was confirmed. Other results indicate the rank of the dimensions and indicators as well as the appropriate fit and degree of approximation of the model in the study population.
Conclusion: According to the obtained results, it seems that the proposed model can be a suitable solution for health development plan and organizational structure with respect to human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: structure development
  • human resources
  • health evolution