الگوی توسعه ساختار و منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی فارس بر اساس نیاز برنامه‌های طرح تحول سلامت و مقایسه و مزایای آن با برنامه‌های قبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: حوزه مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی در چارچوب مسائل ارزشیابی عملکرد در مواجهه با طرح تحول سلامت می باشد. بنابراین هدف از پژوهش، طراحی الگوی توسعه ساختار و منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی فارس بر اساس نیاز برنامه‌های طرح تحول سلامت و مقایسه و مزایای آن با برنامه­های قبل می باشد.
روش کار: پژوهـش حاضـر از نوع پیمایشی، مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی بوده و در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام‌شده است. جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس می باشد. نمونه آماری را 328 نفر ( 179 نفر مرد و 149 نفر زن ) تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بود. اعتبار صوری سؤالات با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. پایایی سوالات نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه طراحی و توسعه مدل مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی با برنامه طرح تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی فارس مورد تأیید قرار گرفت. سایر نتایج، حاکی از رتبه ابعاد و شاخص های مطرح شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که مدل ارائه شده می تواند در جهت طرح توسعه سلامت و توسعه ساختار سازمانی با توجه مدیریت منابع انسانی راهکاری مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of structure development and human resources in Fars University of Medical Sciences based on the needs of health transformation plan programs and its comparison and benefits with previous programs

نویسندگان [English]

  • Kourosh Ghanbari 1
  • Masaood Pourkaiani 2
  • Sanjar Selajgeh 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Asistance Professor, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran (Corresponding Author)
3 Asistance Professor, Department of Implementation and Development, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction:The field of human resource management and organizational structure is in the framework of performance appraisal issues in the face of health transformation plan. Therefore, the purpose of research is to design Model of structure development and human resources in Fars University of Medical Sciences based on the needs of health transformation plan programs and its comparison and benefits with previous programs.
Methods: The present research is a survey based on descriptive-correlation methods and has been done in the form of structural equation modeling. The statistical population is all employees of Fars University of Medical Sciences. The statistical sample consisted of 328 people (179 males and 149 females). The method of random sampling was simple. The research tool was a standard researcher-made questionnaire. The face validity of the questions was confirmed by experts and the construct validity was confirmed using confirmatory factor analysis. The reliability of the questions was also calculated and confirmed by Cronbach's alpha method.
Results: The results showed that the relationship between design and development of human resource management model and organizational structure with the Health Transformation Plan program in Fars University of Medical Sciences was confirmed. Other results indicate the rank of the dimensions and indicators as well as the appropriate fit and degree of approximation of the model in the study population.
Conclusion: According to the obtained results, it seems that the proposed model can be a suitable solution for health development plan and organizational structure with respect to human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: structure development
  • human resources
  • health evolution
1. Çalişkan EN. The impact of strategic human resource management on organizational performance.
Journal of Naval Sciences and Engineering. 2010;6(2):100-16.
2. Hill S, Martin R, Harris M. Decentralization, integration and the post‐bureaucratic organization: The
case of R&D. Journal of Management Studies. 2000;37(4):563-86.
3. Parry E, Tyson S. Desired goals and actual outcomes of e‐HRM. Human resource management
journal. 2011;21(3):335-54.
4. Papalia D, Olds S, Feldman R. Human Growth and Development: New York: McGraw Hill; 2008.
5. Chuang S, Graham CM. Embracing the sobering reality of technological influences on jobs,
employment and human resource development. European Journal of Training and Development. 2018.
6. Tonke Nejad M DA. Human resource development with the sociological approach of the
organization. Quarterly Journal of Human Resources Management Research, Imam Hossein University.
2013;1(3).
7. Armstrong M. Human resource management practice. London: Kogan page limited. 2006.
8. Boyle S, Organization WH. United Kingdom ( England): health system review. 2011.
9. Ahmadi Jehangir, Hassani Ali, Donyai Adel. The effect of ginseng supplementation and six weeks of
resistance training on aerobic and anaerobic power in sedentary male students. Journal of Practical Studies
of Biosciences in Sport. 2015;3(5):45-55.
10. GH Hf. A Look At Economic Thoughts. 2014.
11. al. BAe. Establishment of knowledge management system and its relationship with managers' skills.
CIVILICA. 2014.
12. Zheng Z, Kohavi R, Mason L, editors. Real world performance of association rule algorithms.
Proceedings of the seventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data
mining; 2001.
13. Abili A. Performance Evaluation of human resource development at the School of Social and
Behavioral Sciences Tehran University. Journal of Psychology. 2002(2):57-76.
14. all RFHae. Impact of Social Capital on Organizational Entrepreneurship with the Mediating Role of
Organizational Capacity (Case Study: Company of Quality and Standard Inspection). Scientific Quarterly of
Standard and Quality Management. 2020;9(3).
15. Khanifar H, Moghimi S, Jandaghi G, Taheri F, Sayyar A. Managers Personality Knowing Requisite for
Management of Organizational Behavior (A Case Study of Five Factors Model of Personality in Qom
University of Medical Sciences) Iran. Journal of Health Administration. 2009;12(37):49-56.
16. Shahrokhi F, Navidi A, Shoghi B. The Impact of Organizational Wisdom on Effectiveness among staff
of education in Markazi Province. The Journal of Modern Thoughts in Education. 2016;11(1):75-61.
17. etall d-fa. Investigating the relationship between job satisfaction and organizational commitment
with employee efficiency. noormags. 2009;22(10).
18. Babalhavaeji F, Tajedini O, Nooshinfard F, Hariri N. Composing Self-evaluation Tools for Knowledge
Translation Related to Social Science Researchers. Journal of Academic librarianship and Information
Research. 2013;47(1):49-64.
19. Abdolahi. The Impact of Customer Orientation on New Product Development Mediated by Senior
Management Commitment (Case Study: Pars Khodro Company). CIVILICA. 2009.