اثربخشی دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی از شایع ترین و پرچالش ترین اختلال های دوران کودکی و نوجوانی است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی می باشد.
روش کار: پژوهش از نوع آزمایشی با سنجش پیگیری سه ماهه با دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) انجام شد. شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و براساس میزان هوش و نوع اختلال همتا شدند. گروه درمان­های دارویی تحت نظر روانپزشک به مدت 12 هفته روزانه دارو دریافت کردند. شرکت کنندگان با مقیاس سوانسون، نولان و پلهام ویرایش چهارم برای سنجش نشانه های بالینی ADHD، آزمون عصب روانشناختی کولیج جهت سنجش کارکردهای اجرایی و مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری راتر فرم والدین مورد سنجش قرار گرفتند. از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) برای بررسی فرضیه­های پژوهش استفاده شده است.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه تجربی و گروه کنترل در تمامی پس آزمون متغیرهای کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی و مولفه های آنها تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P≤).
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که دارو درمانی، مداخله ای اثر گذار برای درمان متغیرهای ذکر شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of drug therapy on executive functions, behavioral problems and clinical symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Mohammad Torkman 1
  • Keivan kakabraee 2
  • Saeedeh Alsadat Hosseini 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common and challenging disorders in childhood and adolescence. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of drug therapy on executive functions, behavioral problems and clinical symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder.
Methods: This experimental study was performed by measuring quarterly follow-up with two experimental and control groups (15 people in each group). Participants were matched by Purposive sampling method based on their level of intelligence and type of disorder. The psychotherapy group received medication daily for 12 weeks. Participants were assessed using the Swanson, Nolan, and Pelham Fourth Edition Scale to assess the clinical signs of ADHD, the College Neuropsychological Test to assess executive function, and the Rutterform Behavioral Problems Self-Report Scale. Multivariate analysis of variance (MANOVA) has been used to test the research hypotheses.
Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group in all post-test variables of executive functions, behavioral problems and clinical symptoms and their components (P≤0.05).
Conclusion: According to the results, it seems that drug therapy is an effective intervention to treat the mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Drug Treatment
  • Executive Functions
  • Behavioral Problems