طراحی پایگاه داده های استعدادیابی و متعیرهای روانشناختی برای فدراسیون ورزش های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی. گرایش مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی پایگاه داده های استعدادیابی و متعیرهای روانشناختی برای فدراسیون ورزش های آبی بود.
روش کار: روش تحقیق پیمایشی بود که به صورت کیفی از طریق مصاحبه با روسا ، کارشناسان و مسئولین فدراسیون‎ها ‎و یا مشاهده اسناد و مدارک موجود در فدراسیون انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل مسئولین و کارکنان  3 فدراسیون ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران  در سال 1397 و 1398 ( شنا، شیرجه و واترپلو– نجات غریق و غواصی– قایقرانی) بوده است. نمونه آماری تحقیق را 30 نفر از روسا، مسئولین کمیته آموزش، مسئول سایت و آی تی  هر سه فدراسیون شنا ، نجات غریق و قایقرانی تشکیل دادند. ابزار های تحقیق مصاحبه و مشاهده اسناد و اطلاعات مکتوب در شبکه های کامپیوتری بود. سیتم عامل مورد استفاده برای طراحی مدل لینوکس[1] بوده و فریم ورک لاراول در این محیط طراحی گشت.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از وضعیت نامطلوب در فدراسیون های ورزشی آبی در زمینه  ابعاد استعدادیابی و متغیرهای روانشناحتی است و از آنجایی که رابطه مثبت و معنا داری بین فن آوری اطلاعات با ابعاد استعدادیابی و متغیرهای روانشناحتی فدراسیون های ورزشی نشان داده شده.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با  تقویت و گسترش فن آوری اطلاعات می توان زمینه تقویت ابعاد مذکور را در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.[1] linox

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Talent Search Databases and Psychological Variables for the Water Sports Federation

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohseni 1
  • Nima Majedi 2
  • Zahra Nobakht 3
1 PhD student in Physical Education and Sports Science. Sports Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 3. Assistant Director of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to design a database of talent search and psychological metrics for the Water Sports Federation.
Methods: The research method was a qualitative survey conducted through interviews with the heads, experts and officials of the federations or observation of the documents available in the federation. The statistical population included officials and employees of the three federations of water sports of the Islamic Republic of Iran in 1397 and 1398 (swimming, diving and water polo - lifeguard and diving - sailing). The statistical sample consisted of 30 heads, heads of education committees, site and IT officials from all three swimming, lifeguard and rowing federations. The research tools were interviewing and viewing written documents and information on computer networks. The operating system was used to design the Linux model, and the Laravel framework was designed in this environment.
Results: The results of the present study indicate an unfavorable situation in water sports federations in terms of dimensions of talent identification and psychological variables, and since a positive and significant relationship between information technology with dimensions of talent identification and psychological variables of sports federations has been shown.
Conclusion: In general, it can be concluded that by strengthening and expanding information technology, it is possible to create the ground for strengthening the mentioned dimensions in the sports federations of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • talent search
  • psychological metrics
  • water sports federation