اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مدرسه و کم‌رویی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
مطالعات نشان دهنده تاثیر اختلال یادگیری بر اضطراب مدرسه و کم­رویی دانش­آموزان است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مدرسه و کم رویی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بود.
روش کار
در این پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم و پنجم دبستان شهر تهران بود که دارای اختلال یادگیری هستند و به مراکز توانبخشی اختلال‎های یادگیری ارجاع داده شده اند. از این جامعه، 30  نفر بصورت هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه (15 تایی) آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه­های اضطراب مدرسه (فیلیپس، 1978) و کم­رویی (کروزیر، 1995) ابزار پژوهش بودند. یافته­های پژوهش در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و آزمون کواریانس در سطح 05/0 تحلیل شدند.
نتایج
یافته­های توصیفی نشان داد که نمرات گروه آزمایش نسبت به نمرات گروه کنترل کاهش محسوسی هم در اضطراب مدرسه و هم در کم­رویی دارد. نتیجه تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).
نتیجه­گیری
بر طبق نتایج حاصل، این مطالعه نشان می دهد که بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب مدرسه و کم رویی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on school anxiety and shyness in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

 • Sara Maleki 1
 • Zahra MohammadiNia 1
 • Neda MohammadiNia 2
 • Saeedeh Fattahi 3
1 Department of Educational Psychology, Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Department of Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Studies show the effect of learning disability on school anxiety and students' shyness. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on school anxiety and shyness in students with learning disabilities.
Methods: In this study, quasi-experimental method and pre-test and post-test design with control group were used. The statistical population of this study included fourth and fifth grade male and female students of elementary school in Tehran who have math learning disabilities and have been referred to learning disability rehabilitation centers. From this population, 30 people were purposefully selected and randomly assigned to two experimental and control groups (15 each). School Anxiety Inventory (Phillips, 1978) and Shyness Questionnaire (Cruiser, 1995) were the research tools. The research findings were finally analyzed using SPSS software version 23 and covariance test at the level of 0.05.
Results: Descriptive findings showed that the scores of the experimental group compared to the scores of the control group had a significant decrease in both school anxiety and shyness. The result of analysis of covariance showed that after removing the pre-test effect, the mean post-test scores of the two groups had a statistically significant difference (p <0.001).
Conclusion: According to the results, this study shows that cognitive-behavioral play therapy has a positive effect on reducing school anxiety and shyness in students with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive-behavioral play therapy
 • school anxiety
 • shyness
 • learning disability
 1. Robertson MD, Schwendicke F, de Araujo MP, Radford JR, Harris JC, McGregor S, Innes NP. Dental caries
  experience, care index and restorative index in children with learning disabilities and children without learning
  disabilities; a systematic review and meta-analysis. BMC oral health. 2019 Dec;19(1):1-6.
  2. Van der Sluis S, de Jong PF, van der Leij A. Executive functioning in children, and its relations with
  reasoning, reading, and arithmetic. Intelligence. 2007 Sep 1;35(5):427-49.
  3. Pour Abdul S, Sobhi Qaralamaki N, Abbasi M. Cognitive impairment profile, emotional failure and cognitive
  avoidance in students with and without specific learning disorder. Quarterly Journal of Psychological Methods
  and Models. 2016; 6 (20): 55-72.
  4. Alizadeh Fard S, Mohtashemi T, Tadris Tabrizi M. The Effectiveness of Parental Education Program on
  Social Skills for Children with Learning Disabilities. Learning Disabilities. 2015; 5 (3): 89-107.
  5. Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A. K., Närhi, V., Korhonen, E., & Ahonen, T. (2019). Associations between
  childhood learning disabilities and adult-age mental health problems, lack of education, and unemployment.
  Journal of Learning disabilities, 52(1), 71-83.
  6. Nelson JM, Harwood H. Learning disabilities and anxiety: A meta-analysis. Journal of learning disabilities.
  2011 Jan;44(1):3-17.
  7. Abolmaali, Khadijeh, Dortaj Fariborz, Salaki Mohammad, Saleh Sedghpoor Bahram,(1994). Standardization,
  reliability and validation of school anxiety scale(SAS). , MA thesis in Educational Psychology, Allameh
  Tabataba’i University
  8. Phillips BN. School stress and anxiety: Theory, research, and intervention. Human Sciences Press; 1978.
  9. Hughes K, Coplan RJ. Exploring processes linking shyness and academic achievement in childhood. School
  Psychology Quarterly. 2010 Dec;25(4):213.
  10. Jafari A. The effect of play therapy with Mickenbaum cognitive-behavioral approach on shyness in school
  children Journal of Educational Psychology, 2012; 3 (1): 15-29.
  11. Rezaei E. The effectiveness of play therapy on reducing shyness in children. New advances in behavioral
  sciences. 2019; 3 (19): 45-58
  12. Ray DC, Schottelkorb A, Tsai MH. Play therapy with children exhibiting symptoms of attention deficit
  hyperactivity disorder. International Journal of Play Therapy. 2007;16(2):95.
  13. Watson DL. An early intervention approach for students displaying negative externalizing behaviors
  associated with childhood depression: A study of the efficacy of play therapy in the school. Capella
  University; 2007.
  14. Wethinton, H. R; Hahn, R. A; Fugua-Whiteley, D. S; Pe, T. A; Crosloy, A. E; Johnnson, R. L; Liberman, A.
  M; Mosci chi, E; Price, L. N; Tuma, F. K; Halra, G; Chatto. & Padhyay, S. K. The effectiveness of
  interventions to reduce psychology harm form traumatic events among child and adolescents. American
  Journal of Preventive Medicine,2008; 53(3): 287-373.
  15. Banneyer KN, Bonin L, Price K, Goodman WK, Storch EA. Cognitive behavioral therapy for childhood
  anxiety disorders: a review of recent advances. Current psychiatry reports. 2018 Aug 1;20(8):65.
  16. Raberts R, Attkinsson CC, Rosenblatt A. Prevalence of psychopathology among children and adolescents.
  American Journal of Psychiatry 1998; 155(6): 715-725.
  17. MohammadAli Lavasani M, Keramati H, Kadivar P. The effectiveness of cognitive-behavioral game therapy
  on social adjustment and academic adjustment of students with reading disorder. Learning Disabilities, 2018; 7
  (3): 91-109.
  18. Zare M, Ahmadi S. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Game Therapy in Reducing Child Behavioral
  Problems, Journal of Applied Psychology, 2016; 3 (1): 18-28.
  19. Akbari M, Dehgani B, Jafari A, The Impact of Cognitive-Behavioral Play Therapy on the Regulation of
  Emotion and Anxiety and Depression in Children with Type 1 Diabetes, Journal of Modern Psychological
  Ideas 1. 2018; (2): 45-54.
  20. Ghadampour E, ShahbaziRad A, Mohammadi F, Abbasi M. The Effectiveness of Unrestricted Game Therapy
  on Reduction of Behavioral Disorders in Preschool Children. Journal of Educational Psychology, 2016; 11
  (38): 1-15.
  21. Rabian, A. B. & Mc closkey, S. M. A brief group cognitive-behavioral Intervention For Education Problem In
  childhood. Journal of Anxiety disorders. 2010; (18) 459- 479.
  22. Zimbardo PG, Radl SL. The shy child: A parent's guide to preventing and overcoming shyness from infancy to
  adulthood. ISHK; 1999.
 2. 23. Heshamati R, AslOnari R, Shokrollahi R. The Effectiveness of Group Play Therapy Techniques on State
  Anxiety, Positive Feelings, and General Adjustment Level in Children with Special Learning Disabilities.
  Learning Disabilities, 2016; 5 (4): 7-24.
  24. Rincon HG, Hoyos G, Badiel M. Group cognitive behavioral therapy for Depression and anxiety in an
  ambulatory psychosomatic cervice. J Psychc Res 2003; 55:111- 29.
  25. Rodebaugh TL, Holawa R, Heimberg RG. The treatment of social anxiety disorder. Clin Psychol Rev
  2004;7:883-908.
  26. Meany-Walen KK. Adlerian play therapy: Effectiveness on disruptive behaviors of early elementary aged
  children. University of North Texas; 2011.
  27. Baggerly J, Parker M. Child-Centered group play therapy with African American boys at the elementary
  school level. J Counsel Develop 2005; 83:387-91. 35-Den-Boer JA. Social phobia: epidemiology, recognition,
  and treatment. Brit Med J 1997; 9:796-9.