شناسایی عامل های زمینه ساز پیمان شکنی مردان ازدیدگاه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر پیمان شکنی مردان از دیدگاه زنان می پردازد.
روش کار: این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.بدین منظور،20 زن دارای تجربه بی وفایی همسر به روش نمونه گیری هدفمند به شیوه در دسترس و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری به صورت عمیق درطول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند.داده ها ،جمع آوری ،ثبت ،کدگذاری و درقالب مضامین اصلی و فرعی بخش بندی شدند.نتایج حاصل از تحلیل کدگذاری مصاحبه ها به شناسایی 3 مضمون اصلی شامل زمینه های فردی ،تعاملی ،فرهنگی اجتماعی و 19 مضامین فرعی ( 6 مضمون فردی ، 8 مضمون تعاملی و5 مضمون فرهنگی اجتماعی ) منجر شد.
نتایج: یافته ها نشان می دهد عواملی همچون عزت نفس پایین، تمایز یافتگی پایین ،مسئولیت گریزی ، سلطه گری و سلطه پذیری ،مشکلات روانشناختی ،تجربه های آسیب زای کودکی جزء دلایل فردی ؛رفتارها ی تخریب گرانه ،فقدان حمایت گری متقابل ، فقدان صمیمیت زناشویی ، ضعف در حل تعارض،کم رنگ بودن فعالیت و اوقات مشترک،مسائل و مشکلات جنسی ،پنهان کاری،ضعیف بودن مرزهای زناشویی ، جزءعوامل تعاملی و تفاوت در جهان بینی،تفاوت در خانواده اصلی،وابستگی به خانواده اصلی ،روابط دوستی گسترده،نوع شغل جزو عوامل فرهنگی اجتماعی در حیطه پیمان شکنی زناشویی مردان از دیدگاه زنان شناسایی شدند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد عوامل مذکور در حیطه های فردی ،زوجی و فرهنگی اجتماعی عواملی آسیب زننده در شکل گیری وگسترش پیمان شکنی زناشویی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes of Men's Marital Infidelity in Women's Perspective

نویسندگان [English]

  • Javad Khodadadi Sangdeh 1
  • Targol Farjadtehrani 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University
2 Master of Clinical Family Psychology, University of Science and Culture
چکیده [English]

Introduction: Betrayal for whatever reason, engaging in these relationships at different levels, may have undesirable effects on marriage. Accordingly, the present study identifies the factors affecting men's transgression from a women's perspective.
Materials and Methods:
For this purpose, 20 women with experience of spouse infidelity were selected through purposive sampling method and in-depth semi-structured interviews were studied during a 12 month period. , Collected, recorded, coded, and subdivided into main and sub-themes. Results from coding analysis of interviews It led to the identification of 3 main themes including individual, interactive, social and cultural contexts and 19 sub-themes (6 individual themes, 8 interactive themes, and 5 social cultural themes).
Results: Findings indicate factors such as low self-esteem, low differentiation, responsibility. Avoidance, Dominance and Dominance, Psychological Problems, Childhood Traumatic Experiences Among Individual Reasons; Destructive Behaviors, Lack of Mutual Support, Lack of Marital Intimacy, Conflict Resilience, Poor Activity and Common Time, Problems and Problems Sex, secrecy, weak marital boundaries, interactive factors and differences in worldview, differences in family Salinity, family affiliation, broad friendships, type of job were identified as social factors in the field of men's marital breakdown from the women's point of view.
Conclusion: The results indicated that factors in personal, couple and social cultural domains were harmful factors in formation. They are widespread and marital breakdowns. Therefore, the need to pay more attention to these factors identified in marriage can partially prevent the formation of marital breakdowns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Infidelity
  • Contracting Factors
  • Women