اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر درماندگی روانشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار ، گروه روان شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری خودایمنی، التهابی، مزمن و پیشرونده است که در آن سیستم ایمنی به سلول‌های عصبی مغز و نخاع حمله کرده و منجر به آسیب غلاف میلین و آکسون این سلول‌ها می‌شود که در نتیجه‌ آن فقدان هدایت صحیح پیام‎های ‎‎عصبی در سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می‎‎شود مطالعه حاضر با هدف اثربخشی درمان روان­پویشی کوتاه مدت بر درماندگی روان­شناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران بود.
روش کار
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون - گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این مطالعه زنان مبتلا به ام اس بودند که به منظور مشاوره و درمان به انجمن ام اس شهر تهران مراجعه کرده بودند. غربالگری بر اساس مقیاس‎های ‎‎مرتبط انجام شد انجام شد و 45 زن مبتلا به ام اس به صورت نمونه گیری هدفمند و تصادفی انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل اختصاص یافتند. گروه آزمایش درمان روانپویشی، طی 8 جلسه 50 دقیقه ای و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ورژن 27 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نشان داد.
نتایج
درمان روانپویشی کوتاه مدت بر درماندگی روانشناختی و تحمل بلاتکلیفی زنان مبتلا به ام اس مؤثر است (05/0 > P) و این نتایج در پیگیری سه ماهه حفظ شد.
نتیجه­گیری
براساس یافته‎های ‎‎این پژوهشمی­توان نتیجه گرفت درمان روانپویشی کوتاه مدت منجر به بهبود درماندگی روا­ن­شناختی و تحمل بلاتکلیفی زنان مبتلا به ام اس می‎‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of short-term Psychodynamic Therapy on Psychological distress and Intolerance of Uncertainty in Women with Multiple Sclerosis (MS) Referred to Tehran MS Association

نویسندگان [English]

  • Zahra Shirin 1
  • Shahnam Abolghasemi 2
  • Mohammad Ali Rahmani 3
  • Shohreh Ghorban Shiroudi 4
1 1PhD student counseling , Department of Psychology and counseling , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Introduction: Multiple sclerosis is an autoimmune, inflammatory, chronic, and progressive disease in which the immune system attacks nerve cells in the brain and spinal cord, damaging the myelin sheath and axons of these cells, resulting in a lack of proper conduction of nerve messages in the nervous system. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of short-term psychotherapy on psychological distress and intolerance of uncertainty in women with multiple sclerosis referred to the MS Society of Tehran.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test-control group and quarterly follow-up. The statistical population of this study was women with MS who referred to the MS Society of Tehran for counseling and treatment. Screening was performed based on related scales and 45 women with MS were selected by purposive and random sampling. Subjects were then randomly assigned to two experimental groups and one control group. The experimental group underwent psychotherapy for 8 sessions of 50 minutes and the control group was placed on a waiting list. Data analysis using SPSS software version 27 and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed.
Results: Short-term psychotherapy is effective on psychological helplessness and uncertainty tolerance of women with MS (P <0.05) and these results were maintained in the quarterly follow-up.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that short-term psychotherapy treatment improves psychological helplessness and tolerance of uncertainty in women with MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychotherapy
  • schema therapy
  • psychological
  • emotional self-regulation
  • multiple sclerosis