بررسی اثربخشی طبیعت درمانی بر بی خوابی و بی قراری در بیماران مبتلا به آلزایمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه سالمند شناسی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری آلزایمر یکی از رایجترین بیماری‌های تحلیل برنده و پیشرونده سلول‌های مغزی است که با آسیب‌های روانی مثل بی‌خوابی و بی‌قراری همراه است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طبیعت درمانی بر بی خوابی و بیقراری در بیماران مبتلا به آلزایمر انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران مبتلا به آلزایمر در سطح خفیف تا متوسط مراجعه کننده به کلینیک ها و انجمن آلزایمر استان تهران به-صورت دردسترس 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل بی‌خوابی مورین (1993) و بی‌قراری کوهن-منسفیلد (1986) بود. طبیعت درمانی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد. داده‌های پژوهش با استفاده از کواریانس تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات پس‌آزمون بی‌خوابی و بی‌قراری بیماران مبتلا به آلزایمر در گروه آزمایش به طور معنی‌داری پایینتر از گروه کنترل بود (P≤0/005).
نتیجه‌گیری: به منظور بهبود بی‌خوابی و بی‌قراری بیماران مبتلا به آلزایمر می‌توان از طبیعت‌ و تکنیک‌های درمانی مبتنی بر آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Ecotherapy on Insomnia and Agitation in Alzheimer's Patients

نویسندگان [English]

  • Safoura Pourzabih 1
  • Masoud Arefnazari 2
  • Biouk Tajeri 3
  • Ahmad Delbari 4
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Associate Professor of Gerontology, Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Alzheimer's disease is one of the most common progressive and progressive diseases of brain cells, which is associated with psychological damage such as insomnia and Agitation. The aim of this study was to determine the effectiveness of Ecotherapy on insomnia and Agitation in patients with Alzheimer's disease.
Method: The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. From the statistical population of patients with Alzheimer's disease in mild to moderate levels referred to clinics and Alzheimer's Association of Tehran province, 20 people were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The research questionnaires included Morin's insomnia (1993) and Cohen-Mansfield's Agitation (1986). Ecotherapy was administered to the experimental group for ten sessions. The research data were analyzed using covariance.
Results: The results of covariance analysis showed that post-test scores of insomnia and Agitation of patients with Alzheimer's in the experimental group were significantly lower than the control group (P≤0 / 005).
Conclusion: In order to improve the insomnia and Agitation of patients with Alzheimer's disease, nature and its treatment techniques can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer's
  • Insomnia
  • Agitation
  • EcoTherapy