نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی ناباروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری آثار و عواقب روانی- اجتماعی متعددی برای زوجین و جامعه به همراه دارد.این پژوهش با هدف تعیین نقش تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی ناباروری انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به ناباروری شهر تهران بود که تعداد 200 نفر به روش نمونه‎گیری در دسترس و در دو گروه تخمک­گذاری و لوله­ای-رحمی انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خودپنداره فیتز و وارن (1996)، کیفیت روابط موضوعی ( بل و بل، 1995)، تعارض نقش جنسیتی (اُنیل و همکاران، 1986) بود. داده‎های جمع‎آوری شده با استفاده از شاخص‎های آمار توصیفی، همبستگی دو رشته‎ای کندال و رگرسیون لوجستیک به منظور پیش‎بینی ابتلاء به ناباروری از طریق متغیرهای مورد مطالعه تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج همبستگی نشان داد که متغیر تصویر خود به میزان (125/0=r)، کیفیت روابط موضوعی (375/0=r) و تعارض نقش جنسیتی (314/0=r) با  ناباروری زنان رابطه دارند؛ نتایج رگرسیون نشان داد که رابطه هر سه متغیر تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش‎بینی مدل معنی‎دار است (p≤0/001). تعارض نقش جنسیتی، بیشترین سهم را در پیش‎بینی ناباروری زنان و بعد به ترتیب کیفیت روابط موضوعی و تصور خود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای پیش‎بین توانسته‎اند 21 تا 29 درصد نابروری را تبیین نمایند.
بحث و نتیجه­گیری: تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی ناباروری زنان نقش تعیین­کننده­ای دارند؛ بنابراین با بهبود آنها می­توان به شکل­گیری و بهبود عملکرد خانواده یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of self-Concept, the quality of thematic relationships, and the conflicting gender role in predicting infertility

نویسندگان [English]

  • Hengameh Behzadnia 1
  • Nader Monirpor 2
  • Hassan Mirzahoseini 3
1 PhD student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
3 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility has many psychological and social consequences for couples and society. The purpose of this study was to determine the role of self-Concept, quality of thematic relationships and gender role conflict in predicting infertility.
Methods: This research was a correlational study. The study population consisted of women with infertility in Tehran who were selected by convenience sampling and were divided into two groups of ovulation and tubal. Research tools included the Fitz & Warren Self-Concept Scale (1996), the quality of thematic relationships (Bell & Bell, 1995), and gender role conflict (O'Neill et al., 1986). The data were analyzed using descriptive statistics indices, Kendall's two-way correlation and logistic regression to predict infertility through the studied variables.
Results: The correlation results showed that self-Concept variables were correlated with female infertility (r = 0.125), quality of subject relationships (r = 0.375), and gender role conflict (r = 0. 314). Results Regression showed that the relationship of all three variables of self-Concept, subject-relationship quality, and gender role conflict in model prediction was significant (p≤0 / 001). Gender role conflict plays a major role in predicting infertility in women and then in the quality of their subject relationships and perceptions, respectively. The results also showed that the predictive variables were able to explain 21 to 29 percent of inequality.
Conclusion: Self-Concept, the quality of thematic relationships, and gender role conflict play a decisive role in predicting infertility in women, so improving them can help to shape and improve family functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Self-Concept
  • quality of thematic relationships
  • gender role conflict