اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه مشاوره، واﺣﺪ قوچان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، قوچان ، اﻳﺮان

2 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ گرگان ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، گرگان ، اﻳﺮان

3 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ قم، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، قم، اﻳﺮان

چکیده

مقدمه : با توجه به تاثیرات مخرب تجربیات کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست بر جنبه‌های مختلف سلامت روانی آنها، بررسی عوامل و مداخلات تاثیر گذار بر بهبود وضعیت روانشناختی این قشر آسیب پذیر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش عزت نفس و کاهش حس تنهایی دختران نوجوان ساکن پرور‌شگاه بود.
روش کار : جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان دختر ساکن پرورش‌گاه‌های شهر مشهد بود که با توجه به ملاک هایی ورود به پژوهش، تعداد 30 نفر از جامعه آماری، با استفاده روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. اعضا به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه احساس تنهای (دهشیری و همکاران، 1387) که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی نمونه اجرا شد. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت دراپمان گروهی ACT قرار گرفتند.
نتایج: نتایج بررسی ها نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته است به صورت معناداری موجب بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی در اعضای گروه آزمایش در مقایسه با اعضای گروه کنترل شود.
نتیجه گیری: این یافته ها بیانگر اهمیت توجه به ساختارهای هیجانی در نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست می باشد و اینکه با تدوین برخی مداخلات درمانی، می توان به بهزیستی روانی آنها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of commitment-based group therapy and acceptance on improving self-esteem and reducing the loneliness of adolescent girls living in orphanages

نویسندگان [English]

  • Maryam GHavami 1
  • Mohammad Ebrahim Hokmabadi 2
  • Nader Monirpoor 3
1 Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Qucahn, Iran
2 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Considering the destructive effects of the experiences of abused and abused children and adolescents on various aspects of their mental health, it is important to examine the factors and interventions that affect the psychological well-being of this vulnerable group. The aim of this study was to investigate the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment to increase self-esteem and reduce the loneliness of adolescent girls living in the university.
Materials and Methods: The statistical population included all female adolescents living in Mashhad orphanages, and according to the criteria for entering the research, 30 statistical population were selected using targeted sampling method. The members were randomly assigned to two experimental and control groups. The tools used in this study were the Cooper Smith Self-Esteem Questionnaire and the Single Feeling Questionnaire (Dehshiri et al., 2008) which were performed on the sample in two stages of pre-test and post-test. The members of the experimental group underwent 8 minutes of 90-minute sessions under the auspices of the ACT group.
Results: The results of the studies showed that group therapy based on acceptance and commitment has been able to significantly improve self-esteem and reduce the feeling of loneliness in the members of the experimental group compared to the members of the control group.
Conclusion: These findings indicate the importance of paying attention to emotional structures in malnourished and homeless adolescents and that by developing some therapeutic interventions, their psychological well-being can be helped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Acceptance and Commitment Treatment
  • Abused and Homeless Girl Teens
  • Self-Esteem