مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی برکاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد،ایران

2 استاد یار گروه روانشناسی عمومی ، واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد،ایران

چکیده

مقدمه :رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی از درمان های موج سومی هستند که اثربخشی آنها در دامنه ای از اختلالات روانی مورد آزمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی برکاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران افسرده است.
روش کار:روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل مراجعه کننده به واحد مشاوره بیمارستان ثامن الائمه مشهد در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 42 نفر از افراد افسرده طبق نمره برش پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II)  انتخاب و به صورت  تصادفی در سه گروه، رفتار درمانی دیالکتیک 13 نفر، درمان فراشناختی 14 نفر و گواه 15 نفر قرار گرفتند. پرسشنامه افسردگی بک (1996) و مقیاس پاسخ نشخوار فکری (1991) قبل از درمان  روی هر سه گروه اجرا گردید.. ارزیابی پیگیری نیز سه ماه پس از اتمام درمان صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. و از نرم‌افزار spss 22 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر دوی رفتاردرمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و نشخوار فکری تأکید داشته اند و بین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و نشخوار فکری تفاوت معنا دار وجود ندارد (05/0P>).
بحث و نتیجه گیری: بهبودی مشاهده شده در دو گروه آزمایش در پیگیری سه ماهه نیز حفظ شده بود. به این ترتیب یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی در بهبودی نشخوار فکری آسیب شناسانه و میزان افسردگی بیماران افسرده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of dialectical behavior therapy and metacognitive therapy on reducing depression and rumination in depressed patients

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri Daghian 1
  • Mehdi Ghasemi Motlagh 2
  • Hossein Mehdian 2
1 Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd ,iran
2 Assistant Professor Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd ,iran
چکیده [English]

Abstract
 Introduction: Dialectical behavior therapy and metacognitive therapy are the third wave therapies whose effectiveness has been tested in a range of mental disorders. The aim of this study was to compare the effectiveness of dialectical behavior therapy and metacognitive therapy on reducing depression and rumination in depressed patients.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included referring to the counseling unit of Samen Al-Aimeh Hospital in Mashhad in 1397, which was selected by available sampling method of 42 depressed people according to the Beck Depression Inventory (BDI-II) cut-off score and randomly divided into three groups, behavior therapy. 13 patients underwent dialectics, 14 underwent metacognitive therapy and 15 underwent control. Beck Depression Inventory (1996) and Ruminant Response Scale (1991) were administered to all three groups before treatment. Follow-up evaluation was performed three months after treatment. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data. And SPSS 22 software was used.
 Results: The results show that both dialectical behavior therapy and metacognitive therapy have emphasized on reducing the symptoms of depression and rumination and there is no significant difference between the effectiveness of dialectical behavior therapy and metacognitive therapy in reducing the symptoms of depression and rumination (0.05). 0P>).
Discussion and Conclusion: The improvement observed in the two experimental groups was maintained in the quarterly follow-up. Thus, the findings of the present study indicate the effectiveness of dialectical behavior therapy and metacognitive therapy in improving pathological rumination and the rate of depression in depressed patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectical behavior therapy
  • metacognitive therapy
  • rumination
  • depression