مطالعه کیفی تربیت جنسی نوجوانان و عوامل زمینهساز آن با تاکید بر روابط میان فردی با والدین (مورد مطالعه: والدین شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 - عضو هیئت علمی علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

تربیت جنسی در هر جامعه‌ای یکی از مهمترین جنبه‌های تربیت است که والدین نقش مهمی در آموزش آن به فرزندان دارند. اما در جامعه ما  به دلایلی پرداخت به آن با محدودیت هایی همراه است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه تربیت جنسی نوجوانان با تاکید بر روابط میان فردی آنها با والدین شهر تهران است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی و رویکرد مورد استفاده، نظریه داده‌بنیاد بوده است که در اجرای آن، شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند تا رسیدن به اشباع نظری مورد ملاحظه قرار گرفته است. یافته‌های مهم به دست آمده بیانگر آن است که عوامل موثر در تربیت جنسی نوجوانان عبارتند از عامل بودن والدین به آموزه‌های دینی در حوزه مسایل جنسی، ارتباط نرم مسئولانه نه تحکم‌آمیز در خانواده، حساسیت والدین به مسایل جنسی فرزندان در حوزه شناختی و پیامدهای آن، احتراز از رفتار جنسی تحریک‌آمیز در فضای عمومی خانواده، لزوم تسلط والدین به مهارت‌های ارتباطی نسل جدید، توانمندسازی دانش‌آموزان در ارتباط با شکل‌گیری هویت مطلوب جنسی در مدارس. نهایتا مقوله مرکزی استحصالی با لحاظ درجه انتزاع، توانمندسازی چند سطحی مجراهای جامعه‌پذیری در تربیت بهینه رفتارهای جنسی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of adolescent sexual education and its underlying factors with emphasis on interpersonal relationships with parents (Case study: parents in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Sarvenaz Torbati 1
  • Somayeh Tajik Esmaeeli 2
  • Nika Khosravi 3
1 Member of the Faculty of Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran Branch
2 - Member of the Faculty of Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran Branch
3 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract:
 
Sex education in any society is one of the most important aspects of education that parents have an important role in educating their children. But in our society, for some reason, it has limitations. Therefore, the purpose of this study is to study the sexual education of adolescents with emphasis on their interpersonal relationships with parents in Tehran. The research method used was qualitative and the approach used was data-based theory, in the implementation of which the purposive sampling method was considered until the theoretical saturation was achieved. The important findings indicate that the effective factors in adolescent sexual education are parents 'involvement in religious teachings in the field of sexuality, soft, responsible and not firm communication in the family, parents' sensitivity to children's sexuality in the field of cognition and its consequences. From provocative sexual behavior in the public space of the family, the need for parents to master the communication skills of the new generation, empowering students in connection with the formation of a desirable sexual identity in schools. Finally, the central category of extraction in terms of the degree of abstraction, multilevel empowerment of socialization channels in the optimal training of sexual behaviors was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • channels of socialization
  • education
  • sex education
  • interpersonal relationships
  • parents