ارائه‎ی مدل جامعه ‌پذیری ورزشکاران حرفه‌ای و نقش آن در نتایج مسابقات حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌ شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جامعه‌ شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: جامعه پذیری فرایندی است که به موازات کنترل اجتماعی بکار می رود ولی معمولا نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جوامع این دو فرایند را بطور همزمان با یکدیگر بکار نمی برند این موضوع ناکارآمدی آنان را تداوم می بخشد. علم جامعه شناسی با تحلیل نظری نسبت به جامعه پذیری ، اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی به گونه های مختلف درسطوح کلان، میانی و خرد به این موضوع توجه می نماید تا در هر یک از آنها میزان عاملیت افراد مورد چالش و دقت قرار گیرد.
روش کار تحقیق حاضر یک پژوهش آمیخته به صورت کمی و کیفی بود. بخش کمی تحقیق در قالب پرسشنامه انجام شد و بخش کیفی تحقیق به صورت گراند تئوری و براساس مدل اشتراوس و کوربین (1387) در قالب مصاحبه­ و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه­ها انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق، باز و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعۀ آماری این تحقیق در بخش کمّی و کیفی را ورزشکاران رشته­های فوتبال، کشتی و بدمینتون تشکیل دادند. در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته حاصل از یافته­های الگوی پارادایمی تحقیق استفاده شد که شامل 49 مولفه بود که با مدل لیکرت 5 درجه­ای انجام شد. در بخش کمّی برای تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی از روش آماری توصیفی، شاخص­های چولگی و کشیدگی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نرم افزارSPSS و  نرم­افزار Smart Pls استفاده شد
نتایج: نتایج در بخش کیفی نشان داد که شرایط علی به 3 مقوله یادگیری هنجارها و ارزش ها، سازگاری با شرایط تیم جدید و بهبود تعامل اجتماعی دسته­بندی شد.در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که آموزش ورزشی در جامعه­پذیری ورزشکاران، رسانه­های جمعی در جامعه­پذیری ورزشکاران، مربیان ورزشی در جامعه­پذیری ورزشکاران، گروه­های مرجع در جامعه­پذیری ورزشکاران و علاقمندی جوانان به ورزش در جامعه­پذیری ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد هم در بخش کیفی و هم کمی، جامعه پذیری ورزشکاران تحت تاثیر عوامل زیادی در ارتباط با وضعیت اجتماعی و همچنین فنی تیم های حرفه ای قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the role of Education in Socialization of Elite Athletes

نویسندگان [English]

  • Nima Darin 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Reza Nikbakhsh 3
1 PhD Student, Department of sport socilogy, Faculty of Physical Education and Sports Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology & Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sport Management, , South Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Socialization is a process that is used in parallel with social control, but usually the formal and informal institutions in societies do not use these two processes simultaneously. This issue perpetuates their inefficiency. Sociology, with its theoretical analysis of socialization, socialization, and social control in various forms at the macro, intermediate, and micro levels, pays attention to this issue so that in each of them, the level of agency of individuals is challenged and accurate.
Methods: The present study was a mixed quantitative and qualitative research. The quantitative part of the research was done in the form of a questionnaire and the qualitative part of the research was done in the form of grand theory and based on the model of Strauss and Corbin (2008) in the form of interviews and content and structural analysis of the interviews. In-depth, open and semi-structured interviews were used to collect data. The statistical population of this research in the quantitative and qualitative part consisted of athletes in football, wrestling and badminton. In this study, a researcher-made questionnaire based on the findings of the research paradigm model was used, which consisted of 49 components, which was done with a 5-point Likert model. In the quantitative part, descriptive statistical method, skewness and elongation indices, confirmatory factor analysis and structural equation modeling with partial least squares approach were used to analyze the descriptive data. For statistical analysis of this research, SPSS software and Smart Pls software were used
Results: The results in the qualitative section showed that causal conditions were classified into three categories: learning norms and values, adapting to new team conditions, and improving social interaction. In a small part, the results showed that sports education in the sociability of athletes, mass media in the sociability of athletes, sports coaches in the sociability of athletes, reference groups in the sociability of athletes and youth interest in sports in the community Athletes' receptivity has a significant positive effect.
Conclusion: Findings showed that both in the qualitative and quantitative part, the sociability of athletes is affected by many factors related to the social and technical status of professional teams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • professional athletes
  • norms
  • values