تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان افراد مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

زمینه: مساله این پژوهش این است که آیا  ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان در افراد مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی تأثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان در دانش آموزان مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی شهر تهران است.
روش کار: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول مدرسه دخترانه (مهر) شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 که با استفاده از پرسشنامه خودآسیبی عمدی گراتز (2001) رفتار خودآسیبی نشان دادند است که این تعداد شامل  53 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 48 نفر به دست آمد که این تعداد با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اما در نهایت 40 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خودآسیبی عمدی (DSHI)، پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) بودند.
یافته ­ها: با استفاده از روش کواریانس چند متغیره در نرم افزار Spss  بین دو گروه آزمایشی و گواه در مولفه بازداری هیجانی (000/0=p) و  (68.828=F)، مولفه کنترل پرخاشگری (000/0=p) و (233.658=F)، مولفه نشخوار فکری (000/0=p) و (344.261=F)، مولفه مهار خوش خیم (000/0=p) و  (398.348=F) تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: این بدان معنی است که ذهن آگاهی می تواند باعث افزایش همه مولفه های کنترل هیجان افرادی که مستعد جرح خویشتن بدون قصد خودکشی اند شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Increasing Emotional Control of Individuals Prone to Self-Injury Without Intention to Suicide

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghazanfari Athar 1
  • Amin Rafie Pour 2
  • Mahnaz AliAkbari 3
1 Department of Clinical Psychology, University of pnu Tehran jonoob, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, University of pnu Tehran jonoob, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, University of pnu Tehran jonoob, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The issue of this study is whether mindfulness-based stress reduction affects the increase in emotional control in individuals who are prone to self-harm without intention to commit suicide?  Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness based on stress reduction on increasing emotional control in students who are prone to self-harm without intention to commit suicide in Tehran. Method: In this study, a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group was used. The statistical population of this study consisted of all high school students of first grade girls' school (Mehr) in Tehran in the school year of 97-98 who showed self-harm behavior using the intentional self-harm questionnaire Graz (2001), which included 53 people. The sample size was 48 people using Cochran formula which were selected by stratified sampling. But in the end, 40 of them were elected. Data were collected using the Intentional Self-Injury Questionnaire (DSHI) and the Emotional Control Questionnaire (ECQ). Results: Using multivariate covariance method in Spss software between the experimental and control groups in the component of emotional inhibition (p = 0.000) and (F = 68.828), aggression control component (p = 0.000) and There were significant differences (F = 233.658), rumination component (p = 0.000) and (F = 344.261), benign inhibition component (p = 0.000) and (F = 398.348). Conclusion: This means that mindfulness can enhance all components of emotion control in individuals who are prone to self-harm without intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • emotion control
  • self-harm without intention to commit suicide