نقش واسطه ایی ذهنیت مقابله ایی ناکارامد در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و اختلال وسواس فکری - عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران(نویسنده مسول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: روابط اولیه والدین با کودک و حوادث تروماتیک دوران کودکی در شکل‌گیری اختلالات وسواسی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین هدف این مطالعه تبیین نقش میانجی ذهنیت طرحواره‌ای والدین ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری‌عملی بود.
روش‌ کار: این مطالعۀ مقطعی با استفاده از روش پژوهش توصیفی-همبستگی و مدل تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای اختلال وسواس فکری و عملی بود که به مراکز درمانی و مشاوره شهر تهران در سال 1397 مراجعه کردند. گروه نمونه‌ای با حجم ۴۵۰ نفر با روش غیرتصادفی و هدف‌مند انتخاب شد؛ اما درنهایت ۴۲۷ نفر به پرسشنامه‌ها جواب کامل دادند. در این مطالعه از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، پرسشنامه ذهنیت طرحواره‌ای یانگ و پرسشنامه وسواسی‌جبری بازنگری‌شده  استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه ۲۲ صورت گرفت. سطح معناداری آزمون‌ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، ضریب مسیر مستقیم بین حوزه اول به والد ناکارآمد (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۴۶=(β ضرایب مسیر بین حوزه پنجم به والد ناکارآمد (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۷۹=(β، حوزه اول به مقابله‌ای ناکارآمد (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۲۸=(β، حوزه پنجم به مقابله‌ای ناکارآمد (۰٫۰۰۲=p ، ۰٫۳۰=(β، والد ناکارآمد به وسواس (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۵۴=(β و مقابله‌ای ناکارآمد به وسواس (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۳۳=(β مثبت و معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم حوزهٔ اول به وسواس با میانجیگری ذهنیت ناکارآمد (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۱۸=β) و اثر غیرمستقیم حوزهٔ پنجم به وسواس با میانجیگری ذهنیت مقابله ایی ناکارآمد (۰٫۰۰۱>p ، ۰٫۱۳=β) مثبت و معنادار است شاخص‌های نکویی برازش محاسبه‌شده، ۰٫۰۴۵=RMSEA و ۰٫۹۴=AGFI مشخص کرد که ذهنیت طرحواره‌ای مقابله ای ناکارآمد نقش میانجی در تأثیرات طرحواره‌های سازش‌نایافته اولیه و اختلال وسواس فکری و عملی دارد.
نتیجه‌گیری: طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزۀ اول (طرد و رهاشدگی) و حوزۀ پنجم (گوش ‌به‌ زنگی افراطی و بازداری) طرحواره‌ها با نقش میانجی ذهنیت مقابله ایی ناکارآمد تاثیر معناداری بر اختلال وسواس فکری‌عملی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of dysfunctional coping schematic mentality in early maladaptive schematic and practical obsessive-compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Mojib Sanaeemehr 1
  • hasan mirzahoseini 2
  • Majid Zargham Hajebi 3
1 1PhD student General Psychology , Department of Psychology, Qom Branch , Islamic Azad University,Qom ,Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran(Corresponding Athor)
3 Associate Professor، Department of Psychology , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Background: Obsessive-compulsive disorder is a debilitating anxiety disorder. These schemas are not always active and their effects are not tangible; But when they are activated, the person engages in coping styles to reduce the unpleasant emotions that result from it and is placed in a state called mindfulness. Schema therapy assumes that what ultimately has little to do with the various symptoms of psychopathology are maladaptive mindsets. According to studies can be found that it is possible to use early maladaptive schemas to explain the symptoms of psychopathology. Therefore, incompatible mindsets must play a mediating role between early incompatible schemas and signs. Early parent-child relationships and traumatic childhood events have played a significant role in the development of obsessive-compulsive disorder; So, The aim of this study was to explain the mediating role of dysfunctional parental schematic mentality between early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder.
Methods: This study was performed using a descriptive-correlational research method and structural equation modeling. The statistical population included all people with obsessive-compulsive disorder who had referred to medical and counseling centers in Tehran in 1397.   In this study, the Young Schema Questionnaire-Short Form, the Schematic Mindset Questionnaire and the revised Algebraic Obsessive Questionnaire were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using spss.22 and AMOS.22 software. The significance level of the tests was considered 0.05.
Results: The results showed that the direct path coefficient between the first domain to the dysfunctional parent (p < /em><0.001, β=0.46) was positive and significant, and the path coefficients between the fifth domain to the dysfunctional parent (p < /em><0.001, β=0.79), the first domain to an inefficient coping (p < /em><0.001, β=0.28); the fifth domain to an inefficient coping (p < /em>=0.002, β=0.30), dysfunctional parent to Obsessive-compulsive disorder (p < /em><0.001, β=0.54) and dysfunctional coping with obsessive-compulsive disorder (p < /em><0.001, β=0.33) (β=0.33) were positive and significant.  Also, schematic mentality of dysfunctional parents played a mediating role in the effects of early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder (RMSEA=0.045, AGFI= 0.94)
Conclusion: Based on the findings of this study, the schematic mentality of dysfunctional coping has a mediating role between early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema
  • Parents
  • Early maladaptive schema
  • Practical obsessive-compulsive disorder