اثربخشی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر مهارت گفتگو در افزایش همدلی و ادراک رابطه والد (مادر)– فرزند (کاهش شکاف بین نسلی) در دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه (1) شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اراک،ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط والدین و فرزندان از موارد مهمی است که سال‌ها نظر صاحب‌نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی الگوی تربیتی برای والدین مبتنی بر کسب مهارت گفتگو به منظور افزایش ادراک و همدلی رابطه والد، فرزند (کاهش شکاف بین نسلی) در فرزندان نوجوان ایشان صورت گرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد، جامعه آماری دانش آموزان و والد مادر مدارس متوسطه دولتی ناحیه (1) شهرستان ارومیه می‌باشد که با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی انتخاب و پس از غربال‌گری به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ادراک رابطه والد– فرزند فاین (PCRS) و همدلی دیویس بودند. گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته آموزش مهارت گفتگو را دریافت کردند.
نتایج: آزمون فرضیه‌ها نشان داد که آشنایی والد مادر با مهارت گفتگو فقط منجر به بهبود مولفه‌های عاطفه مثبت و ارتباط در ادراک رابطه والد-فرزندی گردید اما آشنایی والد مادر با مهارت گفتگو در هیچ‌یک از مولفه‌های همدلی در فرزندان نوجوان آنها تأثیر معنادار نداشت.
نتیجه گیری: آشنایی والد مادر با مهارت گفتگو بر مولفه عواطف مثبت از ادراک رابطه والد-فرزند در حقیقت نشانگر این موضوع است که با توجه به افزایش اختلالات روانی و خلقی در کودکان و نوجوانان، ارتباط مادر که همواره منبع محبت به فرزندان است اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. آشنایی والد مادر با مهارت گفتگو بر افزایش مولفه ارتباط در ادراک رابطه والد مادر-فرزند تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of parenting skills model based on conversational skills in increasing empathy and understanding the parent-child relationship (reducing intergenerational gap) in high school students in public schools in district (1) of Urmia city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Majlisi Azar 1
  • Khalil Ghaffari 2
  • Faezeh Nateghi 3
1 Philosophy of Education, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran
2 Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Iran
3 Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction: The relationship between parents and children is one of the important issues that has attracted the attention of experts and specialists in education for many years. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of educational model for parents based on acquiring conversational skills in order to increase the perception and empathy of the parent-child relationship (reduction of intergenerational gap) in their adolescent children.
Methods: The present study is quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The experimental and control groups were assigned. The instruments used in this study were the Parent-Child Fine Relationship Perception (PCRS) Questionnaire and Davis Empathy. The experimental group received 8 one-hour sessions of conversational skills training.
Results: The hypothesis test showed that the mother's parent's familiarity with conversational skills only improved the components of positive emotion and communication in perceiving the parent-child relationship, but the mother's parent's familiarity with conversational skills had no significant effect on any of the components of empathy in their adolescent children.
Conclusion: Familiarity of the parent with the skill of talking about the component of positive emotions from the perception of the parent-child relationship actually shows that due to the increasing psychological and mood disorders in children and adolescents, the mother's relationship, which is always a source of love for children. will find. Familiarity of the parent with the skill of conversation has an effect on increasing the component of communication in understanding the parent-child relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • Perception of parent-child relationship
  • Conversation