مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر فاکتور تمایز رشد 15، عملکرد سلولهای بتای پانکراس و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد,گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه: فعالیت ورزشی باعث افزایش مصرف گلوکز می شود و یک شیوه موثر برای کنترل بیماری دیابت ملیتوس می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی و تداومی بر فاکتور تمایز رشد 15، عملکرد سلول های بتای پانکراس و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
روش کار: 45 زن مبتلا به دیابت نوع دو، با میانگین سن 11/3 ±69/38 و قند خون ناشتای 25/1 ±78/9 میلی مول بر لیتر به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، تناوبی و کنترل تقسیم شدند. تمرین تداومی شامل دوازده هفته، 3 جلسه در هفته از 50 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. تمرین تناوبی دوازده هفته، 3 جلسه در هفته و از 75 تا ۹0 درصد ضربان قلب بیشینه ادامه یافت. قبل و بعد از مداخله نمونه گیری انجام گرفت. از آزمون تی وابسته برای مقایسة تغییرات درون گروهی و از تحلیل کواریانس برای مقایسه بین گروهی استفاده شد.
نتایج: طبق نتایج آماری در گروه تداومی کاهش معنادار GDF-15 در پس آزمون نسبت به پیش آزمون دیده شد و در گروه تناوبی افزایش GDF-15 مشاهده گردید. در هر دو گروه اختلاف معنادار بین میانگین مقاومت به انسولین در پیش آزمون و پس آزمون نسبت به گروه کنترل وجود داشت. در گروه تداومی و تناوبی اختلاف معنادار بین میانگین عملکرد سلول های بتا در دوره‌های قبل و بعد نسبت به گروه کنترل وجود داشت(05/0=>P).
نتیجه گیری: یک دوره تمرینات تناوبی و تداومی در بهبود عملکرد سلول های بتا،کاهش گلوکز خون و  بهبود مقاومت به انسولین مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Interval and Continuous Training on Growth Differentiation Factor 15, Pancreatic beta cell function and insulin resistance in Women with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Laleh Naderi 1
  • Jamshid Banaei Borojeni 2
  • Mehdi Kargarfard 3
  • Saied Keshavarz 4
1 PhD student,Department of Physical Education and Sport Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
3 Professor, Department of Exercise Physiology,faculty of sport sciences, University of Isfahan, Iran
4 Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
چکیده [English]

Introduction: Exercise increases glucose intake and is an effective way to control diabetes mellitus. The aim of this study was to investigate the effect of interval and continuous exercise on GDF-15, pancreatic beta cell function and insulin resistance in women with type 2 diabetes.
Materials and Methods: 45 women with type 2 diabetes with a mean age of 38.69±3.11 and fasting blood sugar of 9.78±1.25 mmol/l were randomly divided into three groups: continuous exercise, interval exercise and control. Continuous exercise consisted of twelve weeks, 3 sessions per week from 50 to 75% of maximum heart rate. Interval exercise continued from 75 to 90% of maximal heart rate. Sampling was performed before and after the intervention. Dependent t-test was used to compare within-group changes and analysis of covariance was used to compare between groups.
Results: According to the statistical results, in the continuous group, a significant decrease was seen in the post-test compared to the pre-test, and in the interval group, an increase in the level of GDF-15 was observed. There was a significant difference between the mean insulin resistance in the pre-test and post-test periods in the continuous and interval groups compared to the control group. In the continuous and interval groups, there was a significant difference between the mean performance of beta cells in the pre- and post-period periods compared to the control group (P= 0.05).
Conclusion: Performing a period of continuous and interval exercise is effective in improving beta cell function, blood glucose Reduction and improving insulin resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interval training
  • Continuous Training
  • Growth differentiation factor 15
  • Pancreatic Beta Cells
  • insulin resistance