دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400 
بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

صفحه 2763-2774

سوسن درودی؛ سارا صفار سفلایی؛ مریم عمادزاده؛ بهزاد صنوبری؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن موهبتی


مقایسه فراتحلیل اثربخشی درمان های موج دوم و سوم بر درد مزمن

صفحه 2791-2807

بنت الهدی سباتی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ مهدیه رحمانیان


نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

صفحه 2808-2819

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش


گزارش مورد

نقش لاپاراسکوپی تشخیصی در یافتن منشا کیست های بزرگ ربع فوقانی چپ شکم در مقابل روش های تصویربرداری، گزارش یک مورد و مرور منابع

صفحه 2946-2952

علی جنگجو؛ تورج زندباف؛ علیرضا رضاپناه؛ علی وحیدی راد؛ سینا نوروزی اصل؛ اکبر پاکدل


تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

صفحه 2964-2973

معصومه ذکی پور؛ کبری حاج علیزاده؛ محمدرضا صیرفی؛ مرضیه نیک پرور؛ صدیقه عابدینی


اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه‌هراسی دانش‌آموزان دوره متوسطه

صفحه 3004-3013

سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


بررسی عوامل روان شناسی و رفتاری موثر بر مصرف نمایشی

صفحه 3083-3099

علی افشاری؛ حمید رضا سعیدنیا؛ حسین وظیفه دوست


نقش فناوری اطلاعات در طراحی مدل بازاریابی گردشگری پزشکی (رویکرد ترکیبی)

صفحه 3100-3113

سید یاشار خاتم نژاد آتشگاه؛ مائده توفیقی اقدم میانجی؛ سید حسین منصوری