دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400 
بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

سوسن درودی؛ سارا صفار سفلایی؛ مریم عمادزاده؛ بهزاد صنوبری؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن موهبتی


مقایسه فراتحلیل اثربخشی درمان های موج دوم و سوم بر درد مزمن

بنت الهدی سباتی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ مهدیه رحمانیان


نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش


تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

معصومه ذکی پور؛ کبری حاج علیزاده؛ محمدرضا صیرفی؛ مرضیه نیک پرور؛ صدیقه عابدینی


بررسی رابطه بین بهره هوشی با سبک های یادگیری

حجت اله میاندهی رودسری؛ زهره شکیبایی؛ علی خلخالی