اثربخشی درمان تعهد مبتنی بر پذیرش بر امید به زندگی و تحمل پریشانی در مادران کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار ، گروه روان شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران.

چکیده

مقدمه:داشتن یک فرزند معلول می‌تواند توأم باتجربه‌ی عواطف منفی در والدین ازجمله مادران آن‌ها شود عاطفه منفی شامل احساس‌ها و هیجان‌های منفی مانند گناه، شرم، غمگینی، اضطراب و نگرانی، خشم و تنش و نامیدی است. پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان تعهد مبتنی بر پذیرش بر امید به زندگی و تحمل پریشانی در مادران کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش و پس‌آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه مادران دارای کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی مراجعه‌کننده به مدارس کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی در شهر تهران در طی ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه سال 1398 تشکیل داده بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند (30 زن) انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=15) و گواه (n=15) قرار گرفتند. مرحله پیش­آزمون، مقیاس امید به زندگی، تحمل پریشانی انجام شد. سپس گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس‌آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل واریانس اندازه گیری تکراری استفاده شد.
 یافته ­ها: نشان دادند بین دو گروه آزمایش و گواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره امید به زندگی و تحمل پریشانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت) 001/0>.(P
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت درمان تعهد مبتنی بر پذیرش بر امید به زندگی و تحمل پریشانی در مادران کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on hope and distress tolerance in mothers of children with physical-motor disabilities

نویسندگان [English]

 • Yaseman Abed 1
 • Shahnam Abolghasemi 2
 • Javad Khalatbari 3
1 PhD Student in General Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Having a disabled child can be associated with experiencing negative emotions in the parents, including their mothers. Such negative emotions may include guilt, shame, sadness, anxiety and worry, anger and tension, and despair. The present study was conducted to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on hope and distress tolerance in mothers of children with physical-motor disabilities.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up with a control group. The statistical population was comprised of all mothers of children with physical-motor disabilities who referred to schools for physically disabled children in Tehran during April to July 2019. Purposive sampling was used to select 30 female subjects who were then randomly assigned to the experimental (n = 15) and control groups (n = 15). In the pre-test stage, Adult Hope Scale and Distress Tolerance Scale were administered. Afterwards, the experimental group was treated for 8 sessions while the control group did not receive any intervention. Finally, both groups participated in post-test and follow-up (3 months). Repeated measures analysis of variance was used to analyze the data.
Findings: The results showed a significant difference between the experimental and control groups after the treatment. Consequently, the mean score of hope and distress tolerance in the experimental group increased compared to the control group (P <0.001).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that acceptance and commitment therapy is effective in improving hope and distress tolerance in mothers of children with physical-motor disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hope
 • distress tolerance
 • acceptance and commitment therapy
 1. Jenkin E, Wilson E, Campain R, Clarke M. The Principles and Ethics of Including Children with Disability in
  Child Research. Children & Society. 2020 Jan; 34(1):1-6.
  2. Ogourtsova T, O'Donnell M, De Souza Silva W, Majnemer A. Health coaching for parents of children with
  developmental disabilities: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology. 2019 Nov; 61(11):1259-
  65.
  3. Baghaei-Moghadam G. The effectiveness of life skills training on anxiety, happiness and anger control of
  adolescence with physical-motor disability. International Journal of Behavioral Sciences. 2012 Feb 1; 5(4):305-10.
  4. Alwhaibi RM, Zaidi U, Alzeiby I, Alhusaini A. Quality of Life and Socioeconomic Status: A Comparative Study
  among Mothers of Children with and without Disabilities in Saudi Arabia. Child Care in Practice. 2020 Jan 2; 26(1):62-
  80.
  5. Roberts K. The Psychological and physical health, stress and needs of caregivers of children with disabilities
  enrolled in family-centered support programs (Doctoral dissertation, Lethbridge, Alta.: University of Lethbridge, Faculty
  of Education).
  6. Petrova EA, Potashova II, Kozyakov RV. Modern technologies of working with families of children with
  disabilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016 Oct 17; 233:231-5.
  7. Sangani A, Ramak N, Rahmani M. Comparison of anger level, parental tension and coping strategies with the
  stress of the mothers of mentally retarded children with normal children's mothers. Family Pathology, Counseling and
  Enrichment Journal. 2018 Mar 10; 3(2):103-18.
 2. 8. Esmaeili Ghazi Valuei F, Ghomi M, Jamali A, Shafiee Z. Effectiveness of Existential Group Psychotherapy on
  Psychological Well-Being and Distress Tolerance of Physical-Motor Disabled. Quarterly Journal of Social Work. 2017
  Sep 10; 6(2):24-34.
  9. Wild ND, Paivio SC. Psychological adjustment, coping, and emotion regulation as predictors of posttraumatic
  growth. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 2004 Jun 21; 8(4):97-122.
  10. Marini CM, Fiori KL, Wilmoth JM, Kaiser AP, Martire LM. Psychological adjustment of aging Vietnam
  veterans: the role of social network ties in reengaging with wartime memories. Gerontology. 2020; 66(2):138-48.
  11. Kontis V, Bennett JE, Mathers CD, Li G, and Foreman K, Ezzati M. Future life expectancy in 35 industrialised
  countries: projections with a Bayesian model ensemble. The Lancet. 2017 Apr 1; 389(10076):1323-35.
  12. Kausar S, Jevne RF, Sobsey D. Hope in families of children with developmental disabilities. Journal on
  developmental disabilities. 2013; 10(1):35-46.
  13. Safara M, Khanbabaee M, Khanbabaee M. The Effect of Spiritual Skills Training on the State of Hope in
  Mothers with Intellectual Disabled Children. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam.:0-.
  14. Fereydooni A, Heidari A, Eftekhar Saadi Z, Ehteshamzadeh P, Pasha R. Comparison of Effectiveness of
  Mindfulness and Happiness Training in Promoting Parent-Child Interaction Case Study: Mothers of Anxious Preschool
  Children in Shahrekord city, Southwest of Iran, 2018. Journal of Community Health Research. 2020 Feb 10; 9(1):37-45.
  15. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and
  cognitive therapies–republished article. Behavior therapy. 2016 Nov 1; 47(6):869-85.
  16. Heidari A, Heidari H, Davoudi H. Effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on the physical
  and psychological marital intimacy of women. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2017
  Jul 1; 3(3):163.
  17. Pots WT, Fledderus M, Meulenbeek PA, Peter M, Schreurs KM, Bohlmeijer ET. Acceptance and commitment
  therapy as a web-based intervention for depressive symptoms: randomised controlled trial. The British Journal of
  Psychiatry. 2016 Jan; 208(1):69-77.
  18. Villatte JL, Vilardaga R, Villatte M, Vilardaga JC, Atkins DC, Hayes SC. Acceptance and Commitment Therapy
  modules: Differential impact on treatment processes and outcomes. Behaviour research and therapy. 2016 Feb 1; 77:52-
  61.
  19. Burckhardt R, Manicavasagar V, Batterham PJ, Hadzi-Pavlovic D, Shand F. Acceptance and commitment
  therapy universal prevention program for adolescents: a feasibility study. Child and adolescent psychiatry and mental
  health. 2017 Dec; 11(1):27.
  20. Snyder C R, Lopez SJ. Positive psychology: the scientific and practical explorations of human strengths. New
  York, sage publication Inc. 2007.
  21. Lopez SJ, Snyder CR, and Rasmussen HN, Cole BP. Striking a vital balance: Developing a complementary focus
  on human weakness and strength.
  22. Khodabakhash, R., Khosravi, Z., Shahangian, S. Effect of Positive Psychotherapy in Depression Symptoms and
  Character Strengths in Cancer Affected Patients. Positive Psychology, 2015; 1(1): 35-50.
  23. Simons JS, Gaher RM. The Distress Tolerance Scale: Develop-ment and validation of a self-report measure.
  Motivation & Emo-tion. 2005; 29(2):83–102. doi: 10.1007/s11031-005-7955-3
  24. Hosein Esfand Zad A, Shams G, Meysami AP, Erfan A. (The Role of Mindfulness, Emotion Regulation, Distress
  Tolerance and Interpersonal Effectiveness in Predicting Obsessive-Compulsive Symptoms (Persian)). Iranian Journal of
  Psychia-try & Clinical Psychology. 2017; 22(4):270-283.
  25. Alavi Kh, Modarres Gharavi M, Amin-Yazdi SA, Salehi Fad-ardi J. (Effectiveness of group dialectical
  behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive
  symptoms in university students (Persian)). Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011; 13(2): 35-124
  26. Harris R. ACT with love: stop struggling, reconcile differences, and strengthen your relationship with acceptance
  and commitm. New Harbinger Publications; 2009 Jun 1.
  27. Zarling A, Bannon S, Berta M. Evaluation of acceptance and commitment therapy for domestic violence
  offenders. Psychology of violence. 2019 May; 9(3):257.
  28. Nelson CJ, Saracino RM, Napolitano S, Pessin H, Narus JB, Mulhall JP. Acceptance and Commitment Therapy
  to Increase Adherence to Penile Injection Therapy-Based Rehabilitation After Radical Prostatectomy: Pilot Randomized
  Controlled Trial. The journal of sexual medicine. 2019 Sep 1; 16(9):1398-408.
  29. Hadyian S, Dehghani A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Assertiveness of
  Imposed War Veterans' daughters. Iranian Journal of War and Public Health. 2019 Jul 10; 11(3):147-51.
  30. Rostami M, Rasouli M, Kasaee A. Comparison of the effect of group counseling based on spirituality-based
  therapy and acceptance and commitment therapy (ACT) on improving the quality of life the elderly. Journal of Applied
  Counseling. 2019; 9(1):87-110.
 3. 31. Probst T, Baumeister H, McCracken LM, Lin J. Baseline psychological inflexibility moderates the outcome pain
  interference in a randomized controlled trial on internet-based acceptance and commitment therapy for chronic pain.
  Journal of clinical medicine. 2019 Jan; 8(1):24.
  32. Moslem Khani M, Ebrahimi ME, Sahebi A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on
  happiness and hope of hamedanian multiple sclerosis patients. Pajouhan Scientific Journal. 2019 Mar 10; 17(2):15-23.
  33. Mosher CE, Secinti E, Hirsh AT, Hanna N, Einhorn LH, Jalal SI, Durm G, Champion VL, Johns SA. Acceptance
  and Commitment Therapy for Symptom Interference in Advanced Lung Cancer and Caregiver Distress: A Pilot
  Randomized Trial. Journal of pain and symptom management. 2019 Oct 1; 58(4):632-44.
  34. Stitt A. ACT for Gender Identity: The Comprehensive Guide. Jessica Kingsley Publishers; 2020 Feb 21.