مقایسه اثرات درمانی محلول ماینوکسیدیل 5 % با محلول ترکیبی ماینوکسیدیل 5 % و فلوتامید 2% در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پوست ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استاد، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آلوپسی آندروژنتیک یکی از شایعترین بیماری‌های پوست و مو می‌باشد . محلول موضعی ماینوکسیدیل ازدرمانهای تایید شده ی این نوع آلوپسی می باشد. مطالعات نشان داده که استفاده از محلول موضعی 5 % ماینوکسیدیل در بیماران مبتلا به  آلوپسی آندروژنتیک سبب کاهش ریزش مو، افزایش رضایت بیماران و افزایش رشد مو می شود. تاثیرات درمانی فلوتامید نیز دردرمان آلوپسی مطرح شده است.  مطالعه حاضر به مقایسه اثرات درمانی محلول ماینوکسیدیل 5 % به تنهایی   با  محلول ترکیبی ماینوکسیدیل 5%و  فلوتامید 2% در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست شهر اصفهان پرداخته است.
روشکار:این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی سازی شده بود که به عنوان یک مطالعه مقدماتی از تابستان 1397 لغایت تابستان 1398در بیمارستان الزهرا انجام شد. پس از شناسایی بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک خفیف تا متوسط بصورت تصادفی ساده در دسترس به تعداد 40 نفر، آنها به دوگروه مورد و شاهد 20 نفری بصورت تصادفی تقسیم شدند. بیماران در گروه شاهد محلول مینوکسیدیل5 %، 1 سی سی هر محلول معادل 20 قطره را 2 بار در روز دریافت کرده و بیماران گروه مورد محلول ترکیبی فلوتامید 2 % و ماینوکسیدیل 5 % را به همان طریق به مدت 6 ماه دارو مصرف کردند. داده‌های مورد نیاز براساس چک‌لیست جمع‌اوری شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری در نرم افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معناداری 05/0 موردبررسی قرار گرفتند.
نتایج: درمتغیرهای جنسیت، سن، ضخامت مو،  در بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05) بین ضخامت مو در دو گروه مورد و شاهد بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین ضخامت مو در دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05) ولیکن بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین ضخامت مو در گروه مورد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05) ولیکن در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین سایز مو در گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). ولیکن تفاوت میانگین‌های گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت زیادی را نشان نمی‌دهد. بین رضایت بیمار و رضایت پزشک در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین مدت زمان پذیرش در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05).
نتیجهگیری: نتایج این مطالعه افزایش اثر درمانی محلول ترکیبی  فلوتامید وماینوکسیدیل را درمقایسه با محلول ماینوکسیدیل به تنهایی  نشان میدهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the therapeutic effects of Minoxidil 5% solution alone with Flutamide 2% and Minoxidil 5% mixed solution in patients with androgenetic alopecia referring to dermatology clinic of Isfahan university of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Gita Faghihi 1
  • Fariba Iraji 2
  • Maedeh Sadat Hoseyni 3
  • Mina Saber 4
  • Minoo Jelvan 5
1 dermatology department,Isfahan University of medical sciences
2 professor of dermatology department,skin diseases and leishmaniasis research center,Isfahan university of medical sciences
3 Student of Medicine, Isfahan university of medical sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Dermatology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 dermatology resident,Department of dermatology, Skin diseases and leishmaniasis research center,Isfahan university of medical sciences, Isfahan,Iran
چکیده [English]

Introduction: A special type of alopecia called androgenetic alopecia is one of the most common skin and hair diseases, and topical minoxidil solution is one of the best treatments. Studies have shown that the use of topical 5% minoxidil solution in patients with androgenetic alopecia reduces hair loss, increases patients' satisfaction with recovery and increases hair growth. Also, the therapeutic effects of flutamide in women with hair loss have been shown that flutamide is a very suitable treatment regimen for the treatment of these patients and its low doses are very suitable and have few side effects. Accordingly, the aim of this study was to compare the therapeutic effects of 5% minoxidil solution with the combined solution of minoxidil 5% and flutamide 2% in patients with androgenetic alopecia referring to Isfahan Skin Clinic.
Methods: This study was a randomized double-blind clinical trial that was conducted as a preliminary study from the summer of 1397 to the summer of 1398 in Al-Zahra Hospital. After identifying patients with mild to moderate androgenetic alopecia as a simple coincidence available to 40 people, they were randomly divided into two groups of cases and 20 subjects. Patients in the control group received 5% minoxidil solution, 1 cc each 20 drops 2 times a day, and patients in the combined group received 2% flutamide and 5% minoxidil in the same way for 9 months. The required data were collected based on the checklist. After collecting the data in SPSS software, version 22 was examined at a significance level of 0.05.
Results: There was no significant difference between gender, age, hair thickness in the two groups of case and control (P>0.05), but there was a significant difference between hair thickness in the two groups of case and control after intervention (P<0.05). There was no significant difference between hair thickness in the case and control groups before the intervention (P>0.05), but there was a significant difference after the intervention (P<0.05). There was a significant difference between hair thickness in the case group before and after the intervention (P<0.05), but there was no significant difference in the control group before and after the intervention (P>0.05). There was a significant difference between hair size in the case and control group before and after the intervention (P<0.05). However, the difference between the mean of the control group before and after the intervention does not show much difference. There was a significant difference between patient satisfaction and physician satisfaction in both case and control groups (P<0.05). There was no significant difference between the time of admission in the two groups of case and control (P>0.05).
Conclusion: According to the results of this study and since conducting this study was an introduction to better understanding the therapeutic effects of minoxidil and flutamide in the treatment of androgenetic alopecia and comparing its therapeutic effects in men and women with androgenetic alopecia, so the necessary measures can be taken. He used a combination of these two drug solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5% minoxidil solution
  • 2% flutamide
  • androgenetic alopecia
  • Skin disease