مقایسه اثرات درمانی محلول ماینوکسیدیل 5 % با محلول ترکیبی ماینوکسیدیل 5 % و فلوتامید 2% در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پوست ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استاد، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه درماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آلوپسی آندروژنتیک یکی از شایعترین بیماری‌های پوست و مو می‌باشد . محلول موضعی ماینوکسیدیل ازدرمانهای تایید شده ی این نوع آلوپسی می باشد. مطالعات نشان داده که استفاده از محلول موضعی 5 % ماینوکسیدیل در بیماران مبتلا به  آلوپسی آندروژنتیک سبب کاهش ریزش مو، افزایش رضایت بیماران و افزایش رشد مو می شود. تاثیرات درمانی فلوتامید نیز دردرمان آلوپسی مطرح شده است.  مطالعه حاضر به مقایسه اثرات درمانی محلول ماینوکسیدیل 5 % به تنهایی   با  محلول ترکیبی ماینوکسیدیل 5%و  فلوتامید 2% در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست شهر اصفهان پرداخته است.
روشکار:این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی سازی شده بود که به عنوان یک مطالعه مقدماتی از تابستان 1397 لغایت تابستان 1398در بیمارستان الزهرا انجام شد. پس از شناسایی بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنتیک خفیف تا متوسط بصورت تصادفی ساده در دسترس به تعداد 40 نفر، آنها به دوگروه مورد و شاهد 20 نفری بصورت تصادفی تقسیم شدند. بیماران در گروه شاهد محلول مینوکسیدیل5 %، 1 سی سی هر محلول معادل 20 قطره را 2 بار در روز دریافت کرده و بیماران گروه مورد محلول ترکیبی فلوتامید 2 % و ماینوکسیدیل 5 % را به همان طریق به مدت 6 ماه دارو مصرف کردند. داده‌های مورد نیاز براساس چک‌لیست جمع‌اوری شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری در نرم افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معناداری 05/0 موردبررسی قرار گرفتند.
نتایج: درمتغیرهای جنسیت، سن، ضخامت مو،  در بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05) بین ضخامت مو در دو گروه مورد و شاهد بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین ضخامت مو در دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05) ولیکن بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین ضخامت مو در گروه مورد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05) ولیکن در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین سایز مو در گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). ولیکن تفاوت میانگین‌های گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت زیادی را نشان نمی‌دهد. بین رضایت بیمار و رضایت پزشک در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین مدت زمان پذیرش در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05).
نتیجهگیری: نتایج این مطالعه افزایش اثر درمانی محلول ترکیبی  فلوتامید وماینوکسیدیل را درمقایسه با محلول ماینوکسیدیل به تنهایی  نشان میدهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the therapeutic effects of Minoxidil 5% solution alone with Flutamide 2% and Minoxidil 5% mixed solution in patients with androgenetic alopecia referring to dermatology clinic of Isfahan university of medical sciences

نویسندگان [English]

 • Gita Faghihi 1
 • Fariba Iraji 2
 • Maedeh Sadat Hoseyni 3
 • Mina Saber 4
 • Minoo Jelvan 5
1 dermatology department,Isfahan University of medical sciences
2 professor of dermatology department,skin diseases and leishmaniasis research center,Isfahan university of medical sciences
3 Student of Medicine, Isfahan university of medical sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Dermatology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 dermatology resident,Department of dermatology, Skin diseases and leishmaniasis research center,Isfahan university of medical sciences, Isfahan,Iran
چکیده [English]

Introduction: A special type of alopecia called androgenetic alopecia is one of the most common skin and hair diseases, and topical minoxidil solution is one of the best treatments. Studies have shown that the use of topical 5% minoxidil solution in patients with androgenetic alopecia reduces hair loss, increases patients' satisfaction with recovery and increases hair growth. Also, the therapeutic effects of flutamide in women with hair loss have been shown that flutamide is a very suitable treatment regimen for the treatment of these patients and its low doses are very suitable and have few side effects. Accordingly, the aim of this study was to compare the therapeutic effects of 5% minoxidil solution with the combined solution of minoxidil 5% and flutamide 2% in patients with androgenetic alopecia referring to Isfahan Skin Clinic.
Methods: This study was a randomized double-blind clinical trial that was conducted as a preliminary study from the summer of 1397 to the summer of 1398 in Al-Zahra Hospital. After identifying patients with mild to moderate androgenetic alopecia as a simple coincidence available to 40 people, they were randomly divided into two groups of cases and 20 subjects. Patients in the control group received 5% minoxidil solution, 1 cc each 20 drops 2 times a day, and patients in the combined group received 2% flutamide and 5% minoxidil in the same way for 9 months. The required data were collected based on the checklist. After collecting the data in SPSS software, version 22 was examined at a significance level of 0.05.
Results: There was no significant difference between gender, age, hair thickness in the two groups of case and control (P>0.05), but there was a significant difference between hair thickness in the two groups of case and control after intervention (P<0.05). There was no significant difference between hair thickness in the case and control groups before the intervention (P>0.05), but there was a significant difference after the intervention (P<0.05). There was a significant difference between hair thickness in the case group before and after the intervention (P<0.05), but there was no significant difference in the control group before and after the intervention (P>0.05). There was a significant difference between hair size in the case and control group before and after the intervention (P<0.05). However, the difference between the mean of the control group before and after the intervention does not show much difference. There was a significant difference between patient satisfaction and physician satisfaction in both case and control groups (P<0.05). There was no significant difference between the time of admission in the two groups of case and control (P>0.05).
Conclusion: According to the results of this study and since conducting this study was an introduction to better understanding the therapeutic effects of minoxidil and flutamide in the treatment of androgenetic alopecia and comparing its therapeutic effects in men and women with androgenetic alopecia, so the necessary measures can be taken. He used a combination of these two drug solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 5% minoxidil solution
 • 2% flutamide
 • androgenetic alopecia
 • skin disease
 1. Piraccini BM, Alessandrini A. Androgenetic
  alopecia. Giornale italiano di dermatologia e
  venereologia : organo ufficiale, Societa italiana
  di dermatologia e sifilografia. 2014;149(1):15-
  24.
  2. Fariba Iraji, Seyed Mohsen Hosseini, Amir
  Hossein Siadat, Mohammad Ali
  Neilforozadeh, Zahramshahdi. Comparison of
  the effectiveness of concomitant use of
  tacrolimus and minoxidil with minoxidil alone
  in the treatment of patients with Alopecia
  areata.
  3. Ellis JA, Sinclair R, Harrap SB. Androgenetic
  alopecia: pathogenesis and potential for
  therapy. Expert Rev Mol Med. 2002 Nov
  19;4(22):1-11. doi:
  10.1017/S1462399402005112. PMID:
  14585162.
  4. Shahla Babaeinejad Basiri, Effat Khodaeiani,
  Hamideh Harizchi Ghadim. Comparison of the
  effects of 2% progesterone solution with
  topical minoxidil 2% solution in the treatment
  of androgenic hair loss in women.
  5. Firooz A ,Estarabadi AR, Zartab H,
  Hasanzadeh H, Dowlati Y. Classification and
  Scoring of Androgenetic Alopecia (Male and
  Female Pattern). Measuring the Skin. 2016:1-
  7.
  6. Hamilton JB. Patterned loss of hair in man:
  types and incidence. Annals of the New York
  Academy of Sciences. 1951;53(3):708-28.
  7. Norwood O. Male pattern baldness:
  classification and incidence. Southern medical
  journal. 1975;68(11):1359-65.
  8. Blume‐Peytavi U, Blumeyer A, Tosti A,
  Finner A, Marmol V, Trakatelli M, et al. S1
  guideline for diagnostic evaluation in
  androgenetic alopecia in men, women and
  adolescents. British Journal of Dermatology.
  2011;164(1):5-15.
  9. Adil A, Godwin M. The effectiveness of
  treatments for androgenetic alopecia: a
  systematic review and meta-analysis. Journal
  of the American Academy of Dermatology.
  2017;77(1):136-41. e5 .
  10. Varothai S, Bergfeld WF. Androgenetic
  alopecia: an evidence-based treatment update
  American journal of clinical dermatology.
  2014;15(3):217-30.
  11. Goren A, Shapiro J, Roberts J, McCoy J, Desai
  N ,Zarrab Z, et al. Clinical utility and validity
  of minoxidil response testing in androgenetic
  alopecia. Dermatologic therapy.
  2015;28(1):13-6.
  12. Rossi A, Cantisani C, Melis L, Iorio A, Scali
  E, Calvieri S. Minoxidil use in dermatology,
  side effects and recent patents. Recent patents
  on inflammation & allergy drug discovery.
  2012;6(2):130-6.
  13. Dhurat R, Sukesh M, Avhad G, Dandale A, Pal
  A, Pund P. A randomized evaluator blinded
  study of effect of microneedling in
  androgenetic alopecia: a pilot study .
 2. International journal of trichology.
  2013;5(1):6.
  14. Schweiger ES, Boychenko O, Bernstein RM.
  Update on the pathogenesis, genetics and
  medical treatment of patterned hair loss.
  Journal of drugs in dermatology: JDD.
  2010;9(11):1412-9.
  15. Irwig MS. Depressive symptoms and suicidal
  thoughts among former users of finasteride
  with persistent sexual side effects. The Journal
  of clinical psychiatry. 2012;73(9):1220-3.
  16. Irwig MS, Kolukula S. Persistent sexual side
  effects of finasteride for male pattern hair loss.
  The journal of sexual medicine.
  2011;8(6):1747-53.
  17. Gupta AK, Foley KA. 5% Minoxidil: treatment
  for female pattern hair loss. Skin therapy letter.
  2014;19(6):5-7.
  18. Gupta AK, Charrette A. Topical Minoxidil:
  Systematic Review and Meta-Analysis of Its
  Efficacy in Androgenetic Alopecia. Skinmed.
  2015;13(3):185-9.
  19. Elks J. The dictionary of drugs: chemical data:
  chemical data, structures and bibliographies:
  Springer; 2014.
  20. Somani N, Turvy D. Hirsutism: an evidencebased treatment update. American journal of
  clinical dermatology. 2014;15(3):247-66.
  21. Farida C, Faiza B. Severe gynecomastia due to
  anti androgens intake: A case report and
  literature review. Indian journal of
  endocrinology and metabolism.
  2013;17(4):730.
  22. Lehne RA ,Rosenthal L. Pharmacology for
  Nursing Care-E-Book: Elsevier Health
  Sciences; 2014.
  23. Leyden J, Dunlap F, Miller B, Winters P,
  Lebwohl M, Hecker D, et al. Finasteride in the
  treatment of men with frontal male pattern hair
  loss. Journal of the American Academy of
  Dermatology. 1999;40(6):930-7.
  24. Sintov A, Serafimovich S, Gilhar A. New
  topical antiandrogenic formulations can
  25. stimulate hair growth in human bald scalp
  grafted onto mice. Int J Pharm. 2000 Jan
  20;194(1):125-34. doi: 10.1016/s0378-
  5173(99)00359-2. PMID: 10601691.
  26. Canfield D. Photographic documentation of
  hair growth in androgenetic alopecia .
  Dermatologic clinics. 1999;17(2):261-9.
  27. Keaney TC, Pham H, von Grote E, Meckfessel
  MH. Efficacy and Safety of Minoxidil 5%
  Foam in Combination With a Botanical Hair
  Solution in Men With Androgenic Alopecia.
  Journal of drugs in dermatology : JDD.
  2016;15(4):406-12.
  28. Paradisi R, Porcu E, Fabbri R, Seracchioli R,
  Battaglia C, Venturoli S. Prospective cohort
  study on the effects and tolerability of
  flutamide in patients with female pattern hair
  loss. The Annals of pharmacotherapy.
  2011;45(4):469-75.
  29. Buhl AE, Baker CA, Cietz AJ.
  Minoxidil sulphotransferase activity
  influences the efficacy of Rogaine
  topical solution (TS): enzyme studies
  using scalp and platelets. J Invest
  Dermatol 1994;102:534.