بررسی تاثیر تمرین شنا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص های آنتی اکسیدانی در مردان جوان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه
کورکومین دارای نقش محافظتی و درمانی موثری در آنتی اکسیدان است که می تواند نقش مهمی در هنگام فعالیت ورزشی داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرین شنا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص های آنتی اکسیدانی در مردان جوان فعال بود.
روش کار
در این پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از مردان جوان با دامنه سنی 20-25 سال به روش تصادفی و هدفمند انتخاب شدند و به چهار گروه تمرین با مصرف کورکومین، تمرین، کورکومین و کنترل تقسیم شدند. کورکومین به شکل خوراکی به میزان 80 میلی گرم نانو میسیل به مدت چهار هفته روزانه توسط گروه ها مصرف شد. تمرینات شنا به مدت چهار هفته و سه روز در هفته به میزان یک ساعت برگزار شد. نمونه های خونی در حالت پایه و پس از اخرین جلسه تمرینی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمونهای تی زوجی و واریانس یک طرفه و تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که آنزیم های SOD، CAT و GPx در گروه تمرین به همراه مصرف کورکومین افزایش یافت(05/0 P≤). علاوه بر این کورکومین توانست میزان آنزیم های SOD و CAT را بهبود بخشد(05/0 P≤). همچنین تفاوتی در گروه های تمرین و کنترل در هر سه آنزیم مشاهده نشد(05/0 P>).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان پیشنهاد کرد برای افزایش تاثیرات تمرینات ورزشی شنا از مکمل یاری کورکومین استفاده کرد تا میزان سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی بهبود یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of swimming training and curcumin supplementation on antioxidant indices inactive young men

نویسندگان [English]

  • Afshin Rahbarghazi 1
  • Marefat Siahkouhian 2
1 Ph.D Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Curcumin has an effective protective and therapeutic role in antioxidants that can play an important role during exercise. Therefore, this study aimed to investigate the effect of swimming training and curcumin supplementation on antioxidant indices inactive young men.
 
Subjects & Methods:In this quasi-experimental study, 40 young men with an age range of 25-20 years were randomly and purposefully selected and divided into four groups of exercise with curcumin, exercise, curcumin, and control. Curcumin was administered orally at a dose of 80 mg nano-micelles daily for four weeks by the groups. Swimming exercises were held for one week for four weeks and three days a week. Blood samples were taken at baseline after the last training session. Paired t-test, one-way ANOVA, and Bonferroni post hoc tests were used for statistical analysis of data.
 
Results: The results showed that SOD, CAT, and GPx enzymes increased in the exercise group with curcumin (P≤0.05). In addition, curcumin was able to improve the levels of SOD and CAT enzymes (P≤0.05). Also, no difference was observed in the training and control groups in all three enzymes (P> 0.05).
 
Conclusion: According to the results of this study, it can be suggested to use curcumin supplements to increase the effects of swimming exercises to improve the level of antioxidant enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming Training
  • Curcumin
  • Antioxidant Enzyme