بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکترا، مرکز بین المللی یونسکو برای علوم پایه مرتبط با بهداشت و تغذیه انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

2 استادیار پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

4 استاد، مرکزتحقیقات سندرم متبولیک ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران. دانشجوی پسادکترا، مرکز بین المللی یونسکو برای علوم پایه مرتبط با بهداشت و تغذیه انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.

5 مرکزتحقیقات قلب، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه: بیماریهای قلبی عروقی سالانه سبب مرگ و میر بالایی در ایران و جهان می شوند. ازآنجاییکه ریسک فاکتورهای رایج تنها پیشگویی کننده بخشی از بیماری های قلبی عروقی هستند، پیشنهاد شده است فاکتورهایی مانند اکسیداتیو استرس، برخی فلزات، التهاب و هموسیستئین می توانند عوامل بالقوه ای در ایجاد بیماری های قلبی عروقی داشته باشند. از اینرو در این مطالعه سطح سرمی هموسیستئین با شدت درگیری عروق کرونر مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی 347 بیمار مراجعه کننده جهت آتژیوگرافی به بیمارستان قائم و 103 فرد سالم بدون علایم قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. افراد در 5 گروه با گرفتگی بیش از 50% در یک، دو و سه رگ از عروق قلبی، افراد نرمال کسانی که آنژیوگرافی آنها نرمال بود و یا درگیری کمتر از 50% داشتند و افراد سالم تقسیم شدند. سطح سرمی هموسیستئین با روش ELISA در پژوهشکده بوعلی اندازه گیری گردید. آنالیز داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.
نتایج: میانگین هموسیستئین در گروههای با گرفتگی یک رگ، دو رگ و سه رگ به طور معنی داری بالاتر از دو گروه نرمال و سالم بود (P<0.001). نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان دادند افزایش یک واحد هموسیستئین سبب افزایش شانس درگیری عروقی در افراد با درگیری یک رگ، دو رگ و سه رگ به ترتیب 1.461 (1. 326-1. 611), 1.289 (1.125-1.414), 1.235 (1.053-1.273) می شود. که به طور معنی داری بالاتر از گروههای نرمال و سالم بود  (P <0.001).
نتیجه گیری:  نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که افزایش یک واحد غلظت هموسیستئین به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل می تواند سبب شیوع بیشتر و همچنین پیشرفت تنگی عروق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum homocysteine levels with coronary artery disease in angiographic patients

نویسندگان [English]

 • Susan Darroudi 1
 • Sara Saffar 1
 • Emadzadeh Maryam 2
 • Behzad Senobari 3
 • Majid Ghayour-mobarhan 4
 • Mohsen Mouhebati 5
1 Postdoctoral Student, UNESCO International Center for Basic Sciences Related to Human Health and Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Community Medicine, Clinical Research Development Unit, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Student Research Committee, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor, Metabolic Syndrome Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Postdoctoral Student, UNESCO International Center for Basic Sciences Related to Human Health and Nutrition, Mashhad
5 Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cardiovascular disease is estimated the cause of 17.3 million deaths annually in the world and 27.4% of deaths in Iran. Since the common risk factors cannot currently predict all causes of cardiovascular disease, researchers have suggested that other factors such as oxidative stress, trace elements, inflammation, and homocysteine may be potential contributors to cardiovascular disease. Therefore, in this study, we assess the association of serum level of homocysteine with the severity of coronary artery involvement.
Material and Methods: In this cross-sectional study, 347 patients referred to Ghaem Hospital for angiography and 103 healthy individuals without cardiac symptoms were evaluated. Subjects were divided into five groups with more than 50% stenosis of one (1), two (2), and three (3) arteries, individuals with normal angiography or less than 50% involvement (4), and healthy subjects (5). Serum homocysteine level was measured by ELISA at Bou-ali Research Institute. Statistical data analysis was performed using SPSS software version 21.
Results: In this research, 106 healthy people, 91 normal people, and 80, 87, and 89 people with stenosis in one, two, and three arteries, respectively were studied. The mean homocysteine in the groups with stenosis of one, two, and three vessels was significantly higher than the normal and healthy groups (P <0.001). The results of logistic regression analysis showed that increment of one unit of homocysteine raised the chance of vascular involvement in people with one, two, and three-vessel involvement into 1.235 (1. 053-1. 273), 1.289 (1.125-1.414), 1.461 (1.326-1.611), respectively (P <0.001)
Conclusion: The results of the present study showed that increase in concentration of homocysteine as an independent risk factor can lead to greater prevalence and progression of vascular stenosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary angiography
 • homocysteine
 • Aortic stenosis
 1. Debette S, Visvikis-Siest S, Chen M-H, Ndiaye N-C, Song C, Destefano A, et al. Identification of cis-and transacting genetic variants explaining up to half the variation in circulating vascular endothelial growth factor levels.
  Circulation research. 2.554-63:)5(109;011
  2. Bertrand M-J, Tardif J-C. Inflammation and beyond: new directions and emerging drugs for treating atherosclerosis.
  Expert opinion on emerging drugs. 2017;22(1):1-26.
  3. Amerzadeh M, Salavati S, Takian A, Namaki S, Asadi-Lari M, Delpisheh A, et al. Proactive agenda setting in
  creation and approval of national action plan for prevention and control of non-communicable diseases in Iran: The
  use of multiple streams model. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2020:1-12.
  4. Dessì M ,Noce A, Bertucci P, Manca di Villahermosa S, Zenobi R, Castagnola V, et al. Atherosclerosis,
  dyslipidemia, and inflammation: the significant role of polyunsaturated fatty acids. ISRN inflammation. 2013;2013.
  5. Kotur-Stevuljevic J, Memon L, Stefanovic A ,Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, et al.
  Correlation of oxidative stress parameters and inflammatory markers in coronary artery disease patients. Clinical
  biochemistry. 2007;40(3-4):181-7.
  6. D'Angelo A, Selhub J. Homocysteine and thrombotic disease. Blood, The Journal of the American Society of
  Hematology. 1997;90(1):1-11.
  7. Wald DS, Law M, Morris JK. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a metaanalysis. Bmj. 2002;325(7374):1202.
  8. Wilcken DE, Wilcken B. The pathogenesis of coronary artery disease. A possible role for methionine metabolism.
  The Journal of clinical investigation. 1976;57(4):1079-82.
  9. Nygård O, Nordrehaug JE, Refsum H, Ueland PM, Farstad M, Vollset SE. Plasma homocysteine levels and
  mortality in patients with coronary artery disease. New England Journal of Medicine. 1997;337(4):230-7.
  10. Mei W, Rong Y, Jinming L, Yongjun L, Hui Z. Effect of homocysteine interventions on the risk of
  cardiocerebrovascular events: a meta‐analysis of randomised controlled trials. International journal of clinical
  practice. 2010;64(2):208-15.
  11. Clarke R, Collins R, Lewington S, Donald A, Alfthan G, Tuomilehto J, et al. Homocysteine and risk of ischemic
  heart disease and stroke: a meta-analysis. Journal of the American Medical Association. 2002;288(16):2015-22.
  12. Chrysant SG, Chrysant GS. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini
  review. Expert review of cardiovascular therapy. 2018;16(8):559-65.
  13. Kim J, Kim H, Roh H, Kwon Y. Causes of hyperhomocysteinemia and its pathological significance. Archives of
  pharmacal research. 2018;41(4):372-83.
  14. Mirdamadi A, Farzamnia H, Varzandeh P, Almasi N, Arasteh M. Association between serum homocysteine
  concentration with coronary artery disease in Iranian patients. ARYA atherosclerosis. 2011;7(2):63.
  15. Zhang S, Bai Y-Y, Luo L-M, Xiao W-K, Wu H-M, Ye P. Association between serum homocysteine and arterial
  stiffness in elderly: a community-based study. Journal of geriatric cardiology: JGC. 2014;11(1):32.
  16. Schaffer A, Verdoia M, Cassetti E, Marino P, Suryapranata H, De Luca G, et al. Relationship between homocysteine
  and coronary artery disease. Results from a large prospective cohort study. Thrombosis research288-:)2(134;2014 .
  .93
  17. Shenoy V, Mehendale V, Prabhu K, Shetty R, Rao P. Correlation of serum homocysteine levels with the severity
  of coronary artery disease. Indian Journal of Clinical Biochemistry. 2014;29(3):339-44.
  18. Dudman NP, Temple SE, Guo XW ,Fu W, Perry MA. Homocysteine enhances neutrophil-endothelial interactions
  in both cultured human cells and rats in vivo. Circulation research. 1999;84(4):409-16.
  19. Stamler JS, Osborne JA, Jaraki O, Rabbani LE, Mullins M, Singel D, et al. Adverse vascular effects of homocysteine
  are modulated by endothelium-derived relaxing factor and related oxides of nitrogen. The Journal of clinical
  investigation. 1993;91(1):308-18.
  20. Ford ES, Smith SJ, Stroup DF, Steinberg KK, Mueller PW, Thacker SB. Homocyst (e )ine and cardiovascular
  disease: a systematic review of the evidence with special emphasis on case-control studies and nested case-control
  studies. International journal of epidemiology. 2002;31(1):59-70.
  21. Armitage JM, Bowman L, Clarke RJ, Wallendszus K, Bulbulia R, Rahimi K, et al. Effects of homocysteinelowering with folic acid plus vitamin B12 vs placebo on mortality and major morbidity in myocardial infarction
  survivors: a randomized trial. Jama. 2010;303(24):2486-94.
  22. Martí‐Carvajal AJ, Sola I ,Lathyris D, Dayer M. Homocysteine‐lowering interventions for preventing
  cardiovascular events. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(8.)
  23. Humphrey LL, Fu R, Rogers K, Freeman M, Helfand M, editors. Homocysteine level and coronary heart disease
  incidence: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clinic Proceedings; 2008: Elsevier.
 2. 24. Mirblok, Fardin, Salari, Arsalan, Rezaeidanesh, Maedeh, et al. Relationship between plasma homocysteine and the
  severity of coronary artery disease in patients with coronary angiography. Journal of Guilan University of Medical
  Sciences.57-66:)2(24;2015 .
  25. Bilsborough W, Green DJ, Mamotte CD, van Bockxmeer FM, O'Driscoll GJ, Taylor RR. Endothelial nitric oxide
  synthase gene polymorphism, homocysteine, cholesterol and vascular endothelial function. Atherosclerosis.
  2003;169.131-8:)1(
  26. Kanani PM, Sinkey CA, Browning RL, Allaman M, Knapp HR, Haynes WG. Role of oxidant stress in endothelial
  dysfunction produced by experimental hyperhomocyst (e) inemia in humans. Circulation. 1999;100(11):1161-8.
  27. Cavalca V, Cighetti G, Bamonti F, Loaldi A, Bortone L, Novembrino C, et al. Oxidative stress and homocysteine
  in coronary artery disease. Clinical chemistry. 2001;47(5):887-92.
  28. Løland KH, Bleie Ø, Blix AJ, Strand E, Ueland PM, Refsum H, et al. Effect of homocysteine-lowering B vitamin
  treatment on angiographic progression of coronary artery disease: a Western Norway B Vitamin Intervention Trial
  (WENBIT) substudy. The American journal of cardiology. 2010;105(11):1577-84.
  29. El Assar De La Fuente M, Angulo Frutos J, Vallejo Fernán S, Peiró Vallejo C, Sánchez-Ferrer CF, RodríguezMañas L. Mechanisms involved in the aging-induced vascular dysfunction. Frontiers in physiology. 2012;3:132.
  30. Leipsic J, Taylor CM, Gransar H, Shaw LJ, Ahmadi A, Thompson A, et al. Sex-based prognostic implications of
  nonobstructive coronary artery disease: results from the international multicenter CONFIRM study. Radiology.
  2014;273(2):393-400.
  31. She J, Deng Y, Wu Y, Xia Y, Li H, Liang X, et al. Hemoglobin A 1c is associated with severity of coronary artery
  stenosis but not with long term clinical outcomes in diabetic and nondiabetic patients with acute myocardial
  infarction undergoing primary angioplasty. Cardiovascular diabetology. 2017;16(1):1-8.
  32. Yan AT, Koh M, Chan KK, Guo H, Alter DA, Austin PC, et al. Association between cardiovascular risk factors and
  aortic stenosis: the CANHEART Aortic Stenosis Study. Journal of the American College of Cardiology.
  2017;69(12):1523-32.