دسته بندی ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی در استان چهارمحال و بختیاری بر پایه ژن coa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: روش­های مختلفی نظیر ژنوتایپینگ بر اساس ژنcoa  (coa typing) و روش­های مبتنی بر PCR جهت دسته بندی ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس به کار رفته است. در مطالعه حاضر از ردیابی ژن coa جهت ژنوتایپینگ ایزوله­های استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد.
نتایج: از 220 نمونه بالینی اخذ شده از شایع ترین عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های سطح استان چهارمحال و بختیاری، تعداد 92 نمونه (81/41 درصد) آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و در 46 ایزوله ژن کد کننده کواگولازردیابی شد. بر اساس قطعه باندی تکثیر یافته  از تکثیر ژن Coa در ایزوله هایCoa+  جدا شده، چهار ژنوتیپ  IتاIV  از ژن Coa شناخته شد بدین صورت که 29 ایزوله در تیپ  CoaI، 9 ایزوله در ژنوتیپcoaIl ، 3 ایزوله در ژنوتیپ CoaIII و 5 ایزوله در ژنوتیپ   CoaIV  قرار گرفتند. در آزمایش RFLP با استفاده از آنزیم AluI  در ایزوله های متعلق به تیپ CoaI سه قطعه 140،170،210 جفت بازی، در ایزوله های متعلق به تیپ CoaII دو قطعه 450و260 جفت بازی ودر ایزوله های مربوط به تیپ CoaIV سه قطعه 450،170،210 جفت بازی مشاهده شد اما در ایزوله های متعلق به تیپ  CoaIII باندی از هضم آنزیمی یافت نشد.
نتیجه گیری: در مجموع PCR-RFLP ژن Coa  یک روش سریع و قابل اعتماد در شناسایی و تیپ بندی مولکولی ایزوله های استاف ارئوس بوده و شیوع بالای ژنوتیپ  CoaI در ایزوله های جدا شده از انواع عفونت های بالینی نشانگر این است که این تیپ می‌تواند منبع بالقوه ای از انتشار استافیلوکوکوس ارئوس در جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotyping of Staphylococcus aureus strains isolated from nosocomial infections in Chaharmahal and Bakhtiari province based on coa gene

نویسندگان [English]

  • Zahra Asgari 1
  • Hassan Momtaz 2
1 Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, , Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Objective & Aim: Various methods, such as genotyping based on coa gene and PCR-based methods, have been used to genetically classify Staphylococcus aureus. In the present study, coa gene tracking was used for genotyping of Staphylococcus aureus strains.
Results: Of the 220 clinical samples obtained from the most common nosocomial infections in hospitalized patients in Chaharmahal and Bakhtiari province, 92 samples (41.81%) were infected with Staphylococcus aureus and were traced in 46 isolates of coagulase encoding gene. Based on a multiplied band of coa gene proliferation isolated in coa+ isolates, four I to IV genotypes were identified from the coa gene, with 29 isolates in the coaI type, 9 isolates in the coaII genotype, 3 isolates in the coaIII genotype, and 5 isolates in the coaIV genotype. In the RFLP test using the AluI enzyme, in the coaI type isolates, there were three 140,170,210 bp fragments, in the coaII type isolates, two 450 and 260 bp fragments, and in the coaIV type isolates, three 450,170 and 210 bp fragments were observed, but in the isolates belonging to coaIII type, no enzyme digestion was found.
Conclusion: Overall, the PCR-RFLP coa gene is a rapid and reliable method for the molecular identification and typing of erectile Staphylococcal isolates, and the high prevalence of coaI genotype in strains isolated from various clinical infections indicates that this type could be a potential source of Staphylococcus aureus spread in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • nosocomial infections
  • genotyping
  • coa gene
  • Chaharmahal and Bakhtiari province
1. Effendi MH, Hisyam MAM, Hastutiek P, Tyasningsih W. Detection of coagulase gene in Staphylococcus
aureus from several dairy farms in East Java, Indonesia, by polymerase chain reaction. Vet World
2019;12(1):68-71.
2. Brown DF, Edwards DI, Hawkey PM, Morrison D, Ridgway GL, Towner KJ, et al; Joint Working Party of the
British Society for Antimicrobial Chemotherapy; Hospital Infection Society; Infection Control Nurses
Association. Guidelines for the laboratory diagnosis and susceptibility testing of methicillinresistant
Staphylococcus aureus (MRSA). J Antimicrob Chemother 2005;56(6):1000-18.
3. Gemmell CG, Edwards DI, Fraise AP, Gould FK, Ridgway GL, Warren RE; Joint Working Party of the British
Society for Joint Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy, Hospital Infection
Society and Infection Control Nurses Association. Guidelines for the prophylaxis and treatment of
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections in the UK. J Antimicrob Chemother
2006;57(4):589-608.
4. Duckworth GJ, Lothian JL, Williams JD. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: report of an outbreak in
a London teaching hospital. J Hosp Infect 1988;11(1):1-15.
5. Himabindu M, Muthamilselvan DS, Bishi DK, Verma RS. Molecular analysis of coagulase gene
polymorphism in clinical isolates of methicillin resistant Staphylococcus aureus by restriction fragment length
polymorphism based genotyping. Am J Infect Dis 2009:5;170-6.
6. Kumar R, Yadav BR, Singh RS. Genetic determinants of antibiotic resistance in Staphylococcus aureus
isolates from milk of mastitic crossbred cattle. Current microbiology. 2010 May 1;60(5):379-86.
7. Javid F, Taku A, Bhat MA, Badroo GA, Mudasir M, Sofi TA. Molecular typing of Staphylococcus aureus
based on coagulase gene. Vet world. 2018 Apr;11(4):423.
8. Raimundo O, Deighton M, Capstick J, Gerraty N. Molecular typing of Staphylococcus aureus of bovine origin
by polymorphisms of the coagulase gene. Vet Microbiol. 1999; 66(4): 275-284
9. Momtaz H, Hafezi L. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from Iranian hospitals: virulence
factors and antibiotic resistance properties. Bosn J Basic Med Sci. 2014 Nov;14(4):219.
10. Reisi M, Tajbakhsh E, Momtaz H. Coagulase gene polymorphism of Staphylococcus aureus isolated from
clinical respiratory system infections in Shahrekord. J Microb World. 2014;7(3):206-13
11. Karahan M, Cetinkaya B. Coagulase gene polymorphisms detected by PCR in Staphylococcus aureus isolated
from subclinical bovine mastitis in Turkey. Vet J. 2007; 174(2): 428-431.
12. Shayegh J, Monadi AR. Polymorphism of coagulase gene in Staphylococcus aureus isolated from buffaloe
milk. Food Hygiene. 2013;1(9):25-31.
13. Stutzenberger FJ, San Clemente CL. Nephelometric assay of bovine antistaphylocoagulase serum. J Bacteriol.
1967 Oct 1;94(4):821-5.
14. Talebi-Satlou R, Ahmadi M, Saei HD. Restriction fragment length polymorphism genotyping of human
Staphylococcus aureus isolates from two hospitals in Urmia region of Iran using the coa gene. Jundishapur J
Microbiol. 2012; 5(2): 416-420
15. Montesinos I, Salido E, Delgado T, Cuervo M, Sierra A. Epidemiologic genotyping of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus by pulsed-field gel electrophoresis at a university hospital and comparison with
antibiotyping and protein A and coagulase gene polymorphisms. J Clin Microbiol. 2002; 40(6): 2119-2125.