بررسی یافته‌های اکوکاردیوگرافی بیماران با هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ارجاع شده در طی پنج سال به بیمارستان قائم و کلینیک اکوکاردیوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

2 استادیار گروه قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پژوهشی جراحی عروق، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

3 استاد گروه قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پژوهشی جراحی عروق، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

4 استادیار پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار گروه قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز پژوهشی جراحی عروق، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک شایع ترین بیماری ژنتیکی قلب است. این بیماری می‌تواند با عوارض خطرناکی همراه باشد.هدف از این مطالعه بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران دچار کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک می باشد.
روش کار
در این مطالعه 58 مورد از گزارشات اکوکاردیوگرافی بیماران مراجعه کننده به کلینیک اکوکاردیوگرافی بیمارستان قائم از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی و دسته بندی اطلاعات در گزارشات اکوکاردیوگرافی بیماران، این داده‌‌ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 22 شد و تجزیه و تحلیل آمار‌‌ی صورت گرفت و سطح معنی دار، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
شایع ترین فنوتیپ هایپرتروفی در بیماران فنوتیپ anterolateral (8%/44) بود. در بیماران با انسداد خفیف و همچنین انسداد شدید خروجی بطن چپ، 60% فنوتیپ anterolateral داشتند. از بین بیمارانی که نارسایی دریچه میترال داشتند در %6/69 موارد، علت ایجاد آن حرکت قدامی لتها حین سیستول بود. در این مطالعه %8/21، %6/23 و 20% بیماران به ترتیب بزرگی خفیف، متوسط و شدید دهلیز چپ داشتند. شدت بزرگی دهلیز چپ با میزان اختلال دیاستولیک در بیماران ارتباط معنی داری داشت (P<0.001).
  نتیجه گیری
از آنجایی که نوع anterolateral شایعترین فرم درگیری در HCM بشمار آمده و با انسداد راه خروجی بطن چپ و نارسایی میترال بیشتری همراهی دارد لذا روند ارزیابی و فالواپ این فرم از درگیری باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Echocardiographic changes of patients with hypertrophic cardiomyopathy who referred to Ghaem hospital between 2014 to 2018

نویسندگان [English]

  • Seyed mobin Mirdeilamy 1
  • Alimi Hediye 2
  • Afsoon Fazlinezhad 3
  • Maryam Emadzadeh 4
  • Leila Bigdelu 5
1 Faculty of medicine, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Cardiology, Echocardiography Fellowship, Vascular Surgery Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Cardiology, Echocardiography Fellowship, Vascular Surgery Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Community Medicine, Clinical Research Development Unit, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate Professor, Department of Cardiology, Echocardiography Fellowship, Vascular Surgery Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypertrophic cardiomyopathy is the most common genetic heart disease which is described as the thickening of the heart wall and causes abnormal cardiac load. It can be associated with dangerous complications such as heart failure, atrial fibrillation, myocardial infarction and even sudden death. In this study we investigated echocardiographic findings in Hypertrophic cardiomyopathy patients.
Methods & Materials: In the present study echocardiographic records of 58 patients who were referred to echocardiography clinic of Ghaem hospital between March 2014 and March 2018 were analyzed. After investigation and categorizing the data in echocardiographic recordings, these data were analyzed using SPSS software version 22 and significance level was set as p<0.05. Exclusion criteria was included patients with suboptimal echocardiography view.
Results: the most common hypertrophy phenotype among the patients was anterolateral phenotype (44.8%). In patients with mild and severe left ventricular outlet tract obstruction, 60% of them had anterolateral phenotype. Among the patients with mitral regurgitation, in 69.6% of them the etiology was systolic anterior movement. In the present study 21.8%, 23.6% and 20% of patients had mild, moderate and severe left atrial enlargement respectively. Left atrial enlargement severity was significantly associated with the degree of diastolic dysfunction. (P<0.001)
Conclusion: As the anterolateral phenotype is the most common pattern in patients with hypertrophic cardiomyopathy and associated with more incidence of mitral regurgitation and LV out flow track obstruction, patients with this phenotype need to be evaluated more precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • • Hypertrophic cardiomyopathy
  • echocardiography
  • Genetic diseases
  • Left ventricular hypertrophy
  • Hypertrophic obstructive cardiomyopathy