مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به ایدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد،گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس  بر تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به ایدز بوده است.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش از میان بیماران مبتلا به ایدز، اچ.آی.وی در سال 1398که به بیمارستان دولتی شریعتی در شهر اصفهان مراجعه کرده اند، که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 61 نفر به­عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته­اند. سپس بر اساس ملاک های ورود و خروج تعداد45 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه امید به زندگی هرث بوده است. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های مورد مطالعه، نمره گذاری و تفسیر و به منظور مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل و اثر نمرات پیش آزمون و سایر متغیر های مداخله گر بر پس آزمون، از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین نمرات میانگین تاب آوری در سه گروه درمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و کنترل متفاوت بوده است. همچنین بین نمرات میانگین امید به زندگی در سه گروه درمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس  و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاکی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری و آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس  بر تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به ایدز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness training based on stress reduction on resilience and life expectancy of AIDS patients

نویسندگان [English]

  • Maryam Jahandar 1
  • Ahmad Alipour 2
1 PhD student in Health Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 1Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness training based on stress reduction on resilience and life expectancy of AIDS patients.
 Methods: The method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group. The statistical population of the study was among the patients with HIV / AIDS in 1398 who referred to Shariati Government Hospital in Isfahan. Using available sampling, 61 people were studied as a sample. اند. Then, based on the entry and exit criteria, 45 people were selected and randomly divided into two experimental groups and one control group. The instruments used to collect data were the Connor and Davidson Resilience Scale and the Hertz Life expectancy Questionnaire. After the implementation of the research data, the subjects studied, scored and interpreted and in order to compare the mean scores of the two experimental and control groups and the effect of pre-test scores and other intervening variables on post-test, analysis of covariance was used.
Results: The results showed that there was a difference between the mean scores of resilience in the three groups of cognitive-behavioral therapy and mindfulness training based on stress reduction and control. There is also a significant difference between the mean scores of life expectancy in the three groups of cognitive-behavioral therapy and mindfulness training based on stress reduction and control.
 Discussion and Conclusion: In general, the results indicate the effect of cognitive-behavioral therapy and mindfulness training based on stress reduction on resilience and life expectancy of AIDS patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy
  • Mindfulness training based on stress reduction
  • Resilience
  • Life expectancy
  • AIDS patients