مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد،گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

چکیده

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و افسردگی  بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل 55 نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بوده که در طول 6 ماه اول سال 1398 به بیمارستان آیت الله روحانی بابل مراجعه نمودند. که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، تعداد36 نفر به­عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته­اند. ، سپس با روش نمونه گیری تصادفی به سه گروه (گروه آزمایش اول ،گروه آزمایش دوم  و  همچنین دریک  گروه کنترل قرارگرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استرس ادراک شده و افسردگی بک استفاده شده است. سپس یافته های پژوهش  توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از  از تحلیل کوواریانس ارزیابی شدند. ( p<0/05).
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات میانگین استرس ادراک شده و نمرات میانگین افسردگیدر سه گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری :که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و افسردگی  بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and acceptance and commitment-based therapy on perceived stress and depression in patients with irritable bowel syndrome

نویسندگان [English]

  • Nahid Hassannezhad 1
  • Ahmad Alipour 2
  • Nasrin Hosseini 1
1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 1Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and acceptance and commitment-based therapy on perceived stress and depression in patients with irritable bowel syndrome.
Methods: The method of the present study was a quasi-experimental study with a pretest, posttest design with a control group. The statistical population included 55 patients with irritable bowel syndrome who referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol during the first 6 months of 1398. Using available sampling, 36 people were surveyed as a sample. Then, they were divided into three groups by random sampling method (the first experimental group, the second experimental group and also in a control group. Perceived stress and Beck depression questionnaires were used to collect data. Version 22 was evaluated using analysis of covariance (p <0.05).
Results: The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the mean scores of perceived stress and the mean scores of depression in the three groups of mindfulness-based cognitive therapy and acceptance, commitment and control therapy.
 Discussion and Conclusion: That mindfulness-based cognitive therapy and acceptance and commitment-based therapy are effective on perceived stress and depression in patients with irritable bowel syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Based Therapy
  • Acceptance and Commitment Based Therapy
  • Perceived Stress
  • Depression
  • Irritable Bowel Syndrome