شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ناب در مدارس دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

 مقدمه: نظام آموزشی بدون مدیریت موثر و اثربخش قادر به دستیابی به اهداف خود نیست. از رویکردهای نوین و موثر که امروزه در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی، خدماتی، تجاری و حتی اداری مورد توجه قرار گرفته است مدیریت ناب است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت ناب در مدارس دوره اول متوسطه انجام شد.
روش کار: روش پژوهش نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از متخصصین حوزه مدیریت در دو سطح اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و مدیران مدارس که به روش هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت و با استفاده از نتایج حاصل از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تحلیل مصاحبه‌ها پرداخته شد و بر اساس آن پرسشنامه‌ای در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت ایجاد گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 98/0 برآورد گردید. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش شامل 1059 نفر از کلیه مدیران متوسطه دوره اول شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران 283 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه و به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
نتایج: بعد از کدگذاری و تحلیل عاملی داده‌ها، 7 مولفه اصلی مدیریت و رهبری، ساختار، منابع انسانی، ارتباطی، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و فرایند و 60 مولفه فرعی شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: مدیریت ناب دارای مولفه‌های خاصی است که با به‌کارگیری آن به عنوان یک رویکرد نوین می‌توان در راستای دستیابی به اهداف مدرسه موثرتر عمل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of lean management in first grade secondary schools

نویسندگان [English]

 • Samaneh Gholi Mesgarha 1
 • Ramezan Jahanian 2
 • Mahtab Salimi 3
1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Without an effective management system, the education system will not be able to achieve its goals. Lean management is one of the most effective and innovative approaches today in many manufacturing, service, commercial and even administrative organizations and companies. The purpose of this study was to identify the dimensions and components of lean management in first grade high schools.
Method: The research method was mixed (quantitative and qualitative). In the qualitative part, semi-structured interviews were conducted with 15 management experts at two levels of faculty members of universities and school principals who were selected by purposeful method and using the results of coding method in three stages of open coding, the central and selective analyzes of the interviews were conducted and a five-point Likert scale questionnaire was developed. The reliability of the questionnaire was estimated as 0.98 by Cronbach's alpha. In the quantitative part of the statistical population, 1059 high school principals in Tehran were selected by cluster sampling and 283 individuals were selected by using Cochran formula to answer the questionnaire and as the sample size.
 Result: After data coding and factor analysis, 7 key components of management and leadership, structure, human resources, communication, technology, organizational culture and process and 60 sub-components were identified.
Conclusions: Lean management has certain components that can be used to achieve school goals more effectively as a new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean management
 • schools
 • education
 • continuous improvement
 1. Mayorova VI, Samburov SN, Zhdanovich OV, Strashinsky VA. Utilization of the International Space Station for education and popularization of space research. Acta Astronautica. 2014 May 1; 98:147-54.
 2. ArefNejad M. Identifying and prioritizing the components of school principals' competencies with emphasis on Islamic management. School Management Research Quarterly, 2017; 5 (1), 172-151
 3. Abdollahi H, Raeesi N, Secondary school principal’s evaluation criteria. Journal of Psychological and Educational Studies Quarterly, 2017; 3 (2); 1-12.
 4. Niknami M.  School-based management, concepts, theories, strategies and challenges. Journal of Research, Education, School Informatics, 2009; 1 (5): 77-70.
 5. Jafari P, Yazdani S. Six Sigma and Lean Management Approaches in Education, Journal of Educational Sciences, 2009; 1 (3): 7-40.
 6. Balzer WK, Francis DE, Krehbiel TC, Shea N. A review and perspective on Lean in higher education. Quality Assurance in Education. 2016 Sep 5;24(4):442-62.
 7. Womack, J., & Jones, D. Lean Thinking: Revised and Updated. 2003; New York: Simon & Schuster.
 8. TaghiZadeh H, Tari Gh, Orangi S. Investigating the Compliance of Manufacturing Organizations with Lean Thinking Principles. Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 2011; 5 (12); 41-52.
 9. Alagaraja M. Lean thinking as applied to the adult education environment. International Journal of Human Resources Development and Management. 2009 Dec 2;10(1):51-62.
 10. Fekete M, Hulvej J. Lean management as a house from the past to the present. Comenius Manage Rev. 2014;8 (2):5-16.
 11. Womack, J; & Jones, D. Lean thinking. 1996; London: Simon & Schuster.
 12. Radnor Z, Bucci G. Analysis of lean implementation in UK business schools and universities. Association of Business Schools, London. 2011:74.
 13. Molla M, Abbasi E, Choubian Sh, Hajipour D. Factors Influencing the Implementation of Lean Production System in Small and Medium Enterprises in Khuzestan Province, 2018;  MA Thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University.
 14. Baradaran S, Daraei M, Fattahi D. Investigation of the level of readiness of Iran Transfo - Ray Company for implementation of lean production system. Journal of Industrial Management, 2016; 7 (2), 243-258.
 15. Tahmasebi Limouni S, MohammadEsmaeel S, Usefulness of Lean Management Components in Libraries of Northern Iran University of Medical Sciences, Journal of Management Quarterly, 2015; 11 (33); 46-37.
 16. Aghaei A. Factors Affecting Lean and Agile Maintenance (Case Study: Naja System). Journal of Defense Policy Research, 2012; 19 (74), 180 - 199.
 17. Alefari M, Salonitis K, Xu Y. The role of leadership in implementing lean manufacturing. Procedia CIRP. 2017 Jul 11;63:756-61.
 18. AlManei, M., Salonitis, K., & Xu, Y. Lean implementation frameworks: the challenges for SMEs. The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems, 2017; 63 (5), 750-755.
 19. Lodgaard E, Ingvaldsen JA, Gamme I, Aschehoug S. Barriers to lean implementation: perceptions of top managers, middle managers and workers. Procedia CIRP. 2016 Jan 1;57:595-600.
 20. Tortorella GL, Fettermann D, Cauchick Miguel PA, Sawhney R. Learning organisation and lean production: an empirical research on their relationship. International Journal of Production Research. 2019 Jun 28:1-7.
 21. Sisson J, Elshennawy A. Achieving success with Lean: An analysis of key factors in Lean transformation at Toyota and beyond. International Journal of Lean six sigma. 2015 Aug 3;6(3):263-80.
 22. hooshisadast A, rahimian H, Abbaspour A, Khorsandi A, Ghiasi Nodooshan S. Designing a lean university model for public universities (Case study: Farhangian Teacher Education University (FTEU)). Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (3) :132-141
 23. Hines P, Lethbridge S. New development: creating a lean university. Public Money and Management. 2008 Feb 1;28(1):53-6.
 24. Alkhoraif A. Lean implementation in small and medium enterprises: Literature review. Operations Research Perspectives. 2018; 6 (4): 1-19.
 25. Dekier Ł. The origins and evolution of Lean Management system. Journal of International Studies. 2012;5(1):46-51.
 26. Shafiei Roud Poshti M, Mirghafouri H. Evaluation of Lean Production Using Hierarchical Approach (Case Study: Yazd Province Ceramic Tile Industries). Journal of Industrial Management Studies, 2012; 9 (29), 49 - 74.
 27. Vukadinovic S, Macuzic I, Djapan M, Milosevic M. Early management of human factors in lean industrial systems. Safety Science. 2019 Nov 1; 119:392-8.