تبیین روابط ساختاری رفتارهای حفظ همسر بر اساس صفات پاتولوژیک شخصیت: نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
این پژوهش با هدف تبیین روابط ساختاری رفتارهای حفظ همسر بر اساس صفات پاتولوژیک شخصیت: نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج انجام شد.
روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه آماری زوجین دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی‎واحد علوم تحقیقات و واحد رودهن، با استفاده از روش دردسترس، 378 نمونه انتخاب شد و به پرسشنامه­های رفتارهای حفظ همسر، صفات پاتولوژیک شخصیت، نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج پاسخ دادند. داده-های پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و مدل ساختاری تحلیل شد.
نتایج
ضریب مسیر کل بین صفات پاتولوژیک شخصیت با رفتارهای مثبت حفظ همسر منفی و با رفتارهای منفی حفظ همسر مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج­ها، ارتباط بین رفتارهای حفظ همسر و صفات پاتولوژیک شخصیت را بطور معنی­داری میانجی­گری می­کند.
نتیجه ­گیری
با تقویت نظام ارزشی همسر و عملکرد زوجین می­توان رفتارهای حفظ همسر و در نتیجه رضایت زناشویی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Structural Relationships of Spouse Preservation Behaviors Based on Personality Pathological Traits: The Mediating Role of the Spouse Value System and Couple Performance

نویسندگان [English]

  • Mina Kefaei Kivi 1
  • Hayideh Saberi 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted with the aim of explaining the structural relationships of spouse-based behaviors based on the pathological traits of personality: the mediating role of the spouse's value system and the couple's performance.
Method: The present study method was correlational with the structural model approach. From the statistical population of student couples in Islamic Azad Universities, Research Sciences Branch and Roudehen Branch, 378 samples were selected using the available method. The couple responded. The research data were analyzed using path analysis and structural model.
Results: The overall path coefficient between the pathological traits of personality with positive behaviors of maintaining a negative spouse and with negative behaviors of maintaining a positive spouse was significant at the level of 0.01. The results also showed that the spouse's value system and the couple's performance mediate the relationship between Spouse Preservation Behaviors and the character's pathological traits.
Conclusion: By strengthening the value system of the spouse and the performance of the spouse, the behaviors of maintaining the spouse and thus marital satisfaction can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouse Preservation Behaviors
  • Pathological personality traits
  • Spouse value system
  • Couple performance