اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال وسواس فکری و عملی می‌تواند با ایجاد اختلال در پردازش شناختی، روان‌شناختی و هیجانی مبتلایان، سلامت روانی آنها را با خطر جدی مواجه سازد. بنابراین نیاز است که با بکارگیری روش‌های درمانی کارآمد، از میزان این اختلال و مشکلات روان‌شناختی وابسته به آن کاسته شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملیانجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملیمراجعه کننده به مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره شهر اصفهان مابین اردیبهشت تا مردادماه سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 فرد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملیبا روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 نفر). در این بین در گروه گروه آزمایش 3 نفر و در گروه گواه نیز 1 نفر ریزش داشتند. گروه آزمایش مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه (بارلو و همکاران، 2011) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تحمل ابهام (مک‌لین، 1993) و آمیختگی فکر و عمل (شفران و همکاران، 1996) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی تأثیر معنادار دارد (p<0/001).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره‌گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان‌ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش تحمل ابهام و کاهش آمیختگی فکر و عمل افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Unified Transdiagnostic Treatment On Tolerance Of Uncertainty And Thought-Action Fusion In The Patients With Obsessive Compulsive Disorder (Ocd)

نویسندگان [English]

  • Firizeh Sedigh 1
  • Seyed Abbas Haghayegh 2
  • Esmaeil Mousavi 3
  • hadi Farhadi 4
1 PhD Student in General Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: OCD can seriously endanger the patients’ mental health through disturbing their cognitive, psychological and emotional process. Hence, applying efficient therapeutic methods can decrease the degree of this disorder and its related psychological problems. The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of unified transdiagnostic treatment on tolerance of uncertainty and thought-action fusion in the patients with obsessive compulsive disorder (OCD).
Material and methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the people with OCD who referred to centers of psychology and consultation services in the city of Isfahan from March to July 2020. 30 people with OCD were selected through convenient sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). 3 individuals from the experimental group and 1 person were excluded from the study. The experimental group received ten ninety-minute sessions of unified transdiagnostic treatment (Barlo et.al, 2011) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included tolerance of uncertainty scale (Mc Leen, 1993) and thought-action fusion scale (Shefran, et.al, 1996). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Findings: the results showed that unified transdiagnostic treatment has significant effect (p<0.001) on tolerance of uncertainty and thought-action fusion in the patients with obsessive compulsive disorder (OCD).
 Conclusion: the findings of the present study showed that the unified transdiagnostic treatment can be used as an efficient therapy to increase tolerance of uncertainty and decrease thought-action fusion in the people with OCD through employing techniques such as recognizing emotions, teaching emotional awareness, cognitive reevaluation, identifying models of emotion prevention and investigating behaviors resulting from emotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-compulsive disorder
  • thought-action fusion
  • tolerance of uncertainty
  • unified transdiagnostic treatment