اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال وسواس فکری و عملی می‌تواند با ایجاد اختلال در پردازش شناختی، روان‌شناختی و هیجانی مبتلایان، سلامت روانی آنها را با خطر جدی مواجه سازد. بنابراین نیاز است که با بکارگیری روش‌های درمانی کارآمد، از میزان این اختلال و مشکلات روان‌شناختی وابسته به آن کاسته شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملیانجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملیمراجعه کننده به مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره شهر اصفهان مابین اردیبهشت تا مردادماه سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 فرد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملیبا روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 نفر). در این بین در گروه گروه آزمایش 3 نفر و در گروه گواه نیز 1 نفر ریزش داشتند. گروه آزمایش مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه (بارلو و همکاران، 2011) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تحمل ابهام (مک‌لین، 1993) و آمیختگی فکر و عمل (شفران و همکاران، 1996) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی تأثیر معنادار دارد (p<0/001).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره‌گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان‌ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش تحمل ابهام و کاهش آمیختگی فکر و عمل افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Unified Transdiagnostic Treatment On Tolerance Of Uncertainty And Thought-Action Fusion In The Patients With Obsessive Compulsive Disorder (Ocd)

نویسندگان [English]

 • Firizeh Sedigh 1
 • Seyed Abbas Haghayegh 2
 • Esmaeil Mousavi 3
 • hadi Farhadi 4
1 PhD Student in General Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: OCD can seriously endanger the patients’ mental health through disturbing their cognitive, psychological and emotional process. Hence, applying efficient therapeutic methods can decrease the degree of this disorder and its related psychological problems. The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of unified transdiagnostic treatment on tolerance of uncertainty and thought-action fusion in the patients with obsessive compulsive disorder (OCD).
Material and methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the people with OCD who referred to centers of psychology and consultation services in the city of Isfahan from March to July 2020. 30 people with OCD were selected through convenient sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). 3 individuals from the experimental group and 1 person were excluded from the study. The experimental group received ten ninety-minute sessions of unified transdiagnostic treatment (Barlo et.al, 2011) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included tolerance of uncertainty scale (Mc Leen, 1993) and thought-action fusion scale (Shefran, et.al, 1996). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Findings: the results showed that unified transdiagnostic treatment has significant effect (p<0.001) on tolerance of uncertainty and thought-action fusion in the patients with obsessive compulsive disorder (OCD).
 Conclusion: the findings of the present study showed that the unified transdiagnostic treatment can be used as an efficient therapy to increase tolerance of uncertainty and decrease thought-action fusion in the people with OCD through employing techniques such as recognizing emotions, teaching emotional awareness, cognitive reevaluation, identifying models of emotion prevention and investigating behaviors resulting from emotion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obsessive-compulsive disorder
 • thought-action fusion
 • tolerance of uncertainty
 • unified transdiagnostic treatment
 1. Barton R, Heyman I. Obsessive–compulsive disorder in children and adolescents. Paediatrics and Child
  Health. 2016 Dec 1;26(12):527-33.
  2. Vieira-Fonseca T, Fontenelle LF, Kohlrausch FB. OLIG2 gene polymorphisms are associated with nasty,
  unpleasant and uncontrollable thoughts in obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Neuroscience.
  2019 Dec 1;70:202-7.
  3. Rosa-Alcázar Á, Olivares-Olivares PJ, Martínez-Esparza IC, Parada-Navas JL, Rosa-Alcázar AI, OlivaresRodríguez J. Cognitive flexibility and response inhibition in patients with Obsessive-Compulsive Disorder and
  Generalized Anxiety Disorder. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2020 Jan 1;20(1):20-8.
  4. Anand N, Sudhir PM, Math SB, Thennarasu K, Reddy YJ. Cognitive behavior therapy in medication nonresponders with obsessive–compulsive disorder: A prospective 1-year follow-up study. Journal of Anxiety
  Disorders. 2011 Oct 1;25(7):939-45.
  5. Belschner L, Lin SY, Yamin DF, Best JR, Edalati K, McDermid J, Stewart SE. Mindfulness-based skills
  training group for parents of obsessive-compulsive disorder-affected children: A caregiver-focused
  intervention. Complementary therapies in clinical practice. 2020 May 1;39:101098.
  6. Faleer HE, Fergus TA, Bailey BE, Wu KD. Examination of an experimental manipulation of intolerance of
  uncertainty on obsessive-compulsive outcomes. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2017
  Oct 1;15:64-73.
  7. Asli Azad, M., Manshaei, G., Qamrani, A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on
  Obsessive-Compulsive Disorder Syndrome and the Integration of Thought and Action in Students with
  Obsessive-Compulsive Disorder, Journal of Psychological Sciences.2018 Oct 2;18(73):67-76.
  8. Rifkin LS, Kendall PC. Intolerance of uncertainty in youth: psychometrics of the intolerance of uncertainty
  index-a for children. Journal of anxiety disorders. 2020 Apr 1;71:102197.
  9. Hezel DM, Stewart SE, Riemann BC, McNally RJ. Clarifying the thought-action fusion bias in obsessivecompulsive disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2019 Jan 1;20:75-84.
  10. Jones R, Bhattacharya J. A role for the precuneus in thought–action fusion: Evidence from participants with
  significant obsessive–compulsive symptoms. NeuroImage: Clinical. 2014 Jan 1;4:112-21.
  11. Williams, A.D., Lau, G., Grisham, J.R. (2013). Thought–action fusion as a mediator of religiosity and
  obsessive-compulsive symptoms. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44 (2): 207-212.
  12. Odriozola-González P, Pérez-Álvarez M, García-Montes JM, Perona-Garcelán S, Vallina-Fernández O. The
  mediating role of metacognitive variables in the relationship between Thought-Action Fusion and obsessivecompulsive symptomatology. suma psicológica. 2016 Jul 1;23(2):80-9.
  13. Fergus TA, Rowatt WC. Examining associations between thought-action fusion and state mental
  contamination following an in vivo thought induction task. Journal of obsessive-compulsive and related
  disorders. 2018 Apr 1;17:16-22.
  14. Mauzay D, Spradlin A, Cuttler C. Devils, witches, and psychics: The role of thought-action fusion in the
  relationships between obsessive-compulsive features, religiosity, and paranormal beliefs. Journal of ObsessiveCompulsive and Related Disorders. 2016 Oct 1;11:113-20.
  15. Calleo JS, Hart J, Björgvinsson T, Stanley MA. Obsessions and worry beliefs in an inpatient OCD population.
  Journal of Anxiety Disorders. 2010 Dec 1;24(8):903-8.
  16. Barlow DH, Allen LB, Choate ML. Toward a unified treatment for emotional disorders–republished article.
  Behavior therapy. 2016 Nov 1;47(6):838-53.
  17. Allen LB, McHugh RK, Barlow DH. Emotional disorders: a unified protocol.2008.
  18. Nargesi, F., Fathi Ashtiani, A., Davoodi, A., Ashrafi, A. The effectiveness of integrated meta-diagnostic
  therapy on anxiety sensitivity, anxiety tolerance and obsessive-compulsive symptoms in people with
  obsessive-compulsive disorder, Journal of Psychological Achievements.2018 Oct 4;28(2):26-39.
  19. Firoozi, M., Biranvandi, M. The effectiveness of integrated meta-diagnostic therapy on cognitive emotion
  regulation in cardiovascular patients, Yafteh Journal.2017 Oct 5;20(2):93-102.
 2. 20. Atarod N., Michael, N., Mohajeri, N., Existential, p. The effect of integrated meta-diagnostic therapy on
  anxiety disorders and depression: a single case study. Journal of Health Resonance.2015 Jun 4;4(3):54-61.
  21. Sauer-Zavala S, Bentley KH, Steele SJ, Tirpak JW, Ametaj AA, Nauphal M, Cardona N, Wang M, Farchione
  TJ, Barlow DH. Treating depressive disorders with the Unified Protocol: A preliminary randomized
  evaluation. Journal of affective disorders. 2020 Mar 1;264:438-45.
  22. Sakiris N, Berle D. A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic
  emotion regulation based intervention. Clinical psychology review. 2019 Aug 1;72:101751.
  23. Grossman RA, Ehrenreich-May J. Using the unified protocol for Transdiagnostic treatment of emotional
  disorders with youth exhibiting anger and irritability. Cognitive and Behavioral Practice. 2020 May
  1;27(2):184-201.
  24. Steele SJ, Farchione TJ, Cassiello-Robbins C, Ametaj A, Sbi S, Sauer-Zavala S, Barlow DH. Efficacy of the
  Unified Protocol for transdiagnostic treatment of comorbid psychopathology accompanying emotional
  disorders compared to treatments targeting single disorders. Journal of psychiatric research. 2018 Sep
  1;104:211-6.
  25. Talkovsky AM, Green KL, Osegueda A, Norton PJ. Secondary depression in transdiagnostic group cognitive
  behavioral therapy among individuals diagnosed with anxiety disorders. Journal of anxiety disorders. 2017
  Mar 1;46:56-64.
  26. de Ornelas Maia AC, Nardi AE, Cardoso A. The utilization of unified protocols in behavioral cognitive
  therapy in transdiagnostic group subjects: A clinical trial. Journal of affective disorders. 2015 Feb 1;172:179-
  83.
  27. Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, Boisseau CL, Thompson-Hollands J, Carl JR, Gallagher MW, Barlow
  DH. Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: a randomized controlled trial.
  Behavior therapy. 2012 Sep 1;43(3):666-78.
  28. Barlow, D.H., Ellard, K.K., Fairholme, C.P., Farchione, T.J., Boisseau, C.L., Allen, L.B., Ehrenreich-May, J.
  The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Client workbook. New York:
  Oxford University Press. 2011.
  29. Abdi, R., Bakhshipour Rudsari, A. and Mahmoud Alilou, M. The effectiveness of integrated meta-diagnostic
  treatment in reducing the severity of meta-diagnostic factors and symptoms of emotional disorders. Journal of
  Psychological Methods and Models.2012 Mar 2;3(13): 1-27.
  30. Isfahani, S.R., Mottaqipour, Y., Kamkari, K., Zahiruddin, A., Jan Bozorgi, M. Reliability and validity of the
  Persian version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical
  Psychology.2010;7(4):297-303.
  31. Stewart SE, Ceranoglu TA, O'Hanley T, Geller DA. Performance of clinician versus self-report measures to
  identify obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Journal of Child & Adolescent
  Psychopharmacology. 2005 Dec 1;15(6):956-63.
  32. Taybi Naeini, P., Mohammadkhani, Sh., Akbari, M., Abedi, M.R. The effect of acceptance and commitmentbased therapy on psychological resilience of children with obsessive-compulsive disorder, Quarterly Journal of
  Child Mental Health.2016 Oct 4;4(3):91-106.
  33. Shafran R, Rachman S. Thought-action fusion: A review. Journal of Behavior Therapy and Experimental
  Psychiatry. 2004 Jun 1;35(2):87-107.
  34. Yorulmaz O, Yılmaz AE, Gençöz T. Psychometric properties of the Thought–Action Fusion Scale in a Turkish
  sample. Behaviour Research and Therapy. 2004 Oct 1;42(10):1203-14.
  35. Asli Azad, M., Manshaei, G., Qamrani, A. The effect of mindfulness therapy on the tolerance of ambiguity and
  integration of thought and action in patients with obsessive-compulsive disorder, Quarterly Journal of Child
  Mental Health.2018 Mar 4;6(1):83-94.
  36. Salmani, B., Hassani, J. The role of intolerance of ambiguity and positive metacognitive beliefs in practical
  obsessive-compulsive disorder and major depression, Razi Journal of Medical Sciences.2015 Oct
  4;23(142):64-73.