بررسی روان شناختی احساس تضاد و تعارض بین هویت قومی و دلبستگی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایر

چکیده

مقدمه: هویت قومی که جزئی‌ترین و خاص‌ترین نوع هویت است به احساس تعلق و وفاداری فرد نسبت به آداب و رسوم، تاریخ، سرزمین و زبان محلی اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه هویت قومی و دلبستگی ملی دانش آموزان بود.
روش  کار: از منظر کمی، پژوهش از نوع همبستگی و همچنین از منظر کیفی ،  آمیخته – اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بود، که تعداد 337 نفر به روش تصادفی خوشه­ای از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی دلبستگی ملی در این مطالعه از پرسشنامه ماریا زنینتودو (2004) وپرسشنامه هویت قومی که به4مولف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و قوم مداری اختصاص داشت استفاده شد.
نتایج :تجزیه و تحلیل  کواریانس داده ها نشان داد که ضریب معناداری بین دو متغیر بازنمایی هویت قومی و دلبستگی ملی دانش‌آموزان متوسطه دوم در شهر تهران به مقدار 0.74 است از آنجایی که این عدد بزرگتر از 0.7 است پس بین دو متغیر هویت قومی و دلبستگی ملی رابطه قوی و مثبتی قرار دارد .
   بحث و نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که اگر هویت قومی در نوجوان تقویت شود باعث ایجاد دلبستگی ملی خواهد شد و بین این دو رابطه معنی دار وجود دارد.                                              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological study of the feeling of conflict between ethnic identity and national attachment

نویسندگان [English]

  • Leyli Lajmiri 1
  • Fatemeh Aahmadbeigi 2
  • zahra sabaghian 3
1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences. Faculty of Humanities. Islamic Azad University, North Tehran Branch. Tehran Iran
3 Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Department of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ethnic identity, which is the most detailed and specific type of identity, refers to a person's sense of belonging and loyalty to customs, history, land and local language. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethnic identity and national attachment of students.
Methods: From a quantitative point of view, the research is correlational and also from a qualitative point of view, it is mixed-exploratory. The statistical population included all second year high school students in Tehran in the academic year of 1397-98, 337 people were selected as a sample by stratified random sampling from the north, south, east and west. To assess national attachment in this study, Maria Zenintudo (2004) questionnaire and ethnic identity questionnaire were used which were assigned to 4 authors: cultural, social, political and ethnocentric.
Results: Analysis of data showed covariance the coefficient of significance between the two variables of representation of ethnic identity and national attachment of high school students in Tehran is 0.74 Since this number is greater than 0.7, there is a strong and positive relationship between the two variables of ethnic identity and national affiliation.
Conclusion: The results of the present study indicate that if ethnic identity is strengthened in adolescents it will create national attachment and there is a significant relationship between the two.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Identity
  • National Attachment
  • Conflict And Conflic