اثربخشی درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‏آگاهی در بهبود نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

2 دانشیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی /دانشگاه آزاد کرج

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش و پس‌آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه مردان وابسته به مواد محرک (شیشه) مراجعه کننده به مرکز تی سی استان کرج در پاییز ۱۳۹۷ بودند. روش نمونه‌گیری بصورت دردسترس (40مرد) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=20) و گواه (n=20) قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون، مقیاس پرسشنامه نیمرخ اعتیاد مادزلی و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (21- DASS) اجرا شد. سپس گروه آزمایش ۸ جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس‌آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت)001/0> .(p
نتیجه گیری: با توجه به این نتایج درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی رویکرد درمانی موثری برای معتادان وابسته به داروهای محرک به نظر می رسد و می توان از این پروتکل در مداخلات درمانی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Relapse Prevention Therapy in Improving Symptoms of Addiction and Negative Emotions in men with methamphetamine dependence

نویسندگان [English]

 • Pejman Jnod 1
 • shahram Mohammadkhani 2
 • Fatemeh Mohammadi shirmahaleh 3
 • Marjan Hossein-Zadeh Tagvaei 4
 • Parisa Peyvandi 4
1 PhD Student in General Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University of Karaj, Iran.
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty member Department Psychology/Azad Univercity Kraj beranch Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based relapse prevention treatment on the symptoms of addiction and negative emotions in men dependent on stimulant drugs (glass).
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test and follow-up with the control group. The statistical population included all men addicted to stimulants (glass) who referred to the TC center of Karaj province in the fall of 1397. The available sampling method (40 men) were selected and randomly divided into experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. In the pre-test stage, the Madzley Addiction Profile Scale and the short form of Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) were administered. Then the experimental group was treated for 8 sessions and the control group did not receive any intervention and at the end both groups underwent post-test and follow-up period (3 months). Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups after the treatment. Thus, the mean score of addiction symptoms and negative emotions in the experimental group decreased compared to the control group (P <0.001).
Conclusion: According to these results, mindfulness-based relapse prevention treatment seems to be an effective treatment approach for addicts dependent on stimulant drugs and this protocol can be used in therapeutic interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Anxiety
 • Depression
 • Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP)
 • Methamphetamine
 • Symptoms of Addiction
 1. Beshrpur; S, Maqsood, F; Heydari, F. (2018). Comparison of the effect of cognitive-behavioral coping skills training and mindfulness-based relapse prevention program in reducing psychological symptoms of substance-dependent individuals undergoing methadone maintenance treatment. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry. 6 (2):102-115.
 2. Pirnia, b; Mansour, S; Haj Sadeghi, Z; Rahmani, S., Pirkhafi, A.; Soleimani, A. (2016). Comparing the effectiveness of metacognitive and positive treatment models on craving index in men dependent on stimulants (glass). Community Health, 10(2), 42-51.
 3. Pirnia, b; Mansour, S; Najafi, A; Reyhani, R. (2015). The effectiveness of well-being therapy on symptoms of anxiety, stress and depression in men undergoing community therapy. Community Health, 10(4), 47-56.
 4. Farnam, A; Barjali, A; Sohrabi, F; Philofasi Nejad, M. (2013). The effectiveness of the Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) model in preventing relapse and increasing coping skills in people addicted to opioids. Studies in Clinical Psychology, 4(16), 79-99.
 5. Qurbani, i; Safarinia, M.; Zare, H; Alipour, A. (2017). Effectiveness of relapse prevention treatment based on mindfulness in increasing social well-being and preventing relapse in glass users. Addiction research scientific-research quarterly. 12 (45): 151-168.
 6. Zazhani, M.; Babamiri, M.; Sepiani, A. (2015). The effectiveness of mindfulness-based relapse prevention intervention on substance abuse and the severity of depression and anxiety symptoms in drug addicts of a community treatment center. Addiction research scientific-research quarterly. 10 (39): 179-194
 7. Abdul Malik, F; Parvez, D; Guderzi, N. (1394). Effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on stress, anxiety, depression and psychological well-being in military personnel, Military Psychology 6 (21): 54-65.
 8. Mardpour, A; Najafi, M.; Amiri, F. (2013). The effectiveness of mindfulness-based relapse prevention in relapse prevention, craving, and self-control in opioid dependent individuals. Addiction research scientific-research quarterly. 8 (32): 87-104.

 

 1. Blume, A. W. (2015). Treating drug problems. New York: John Wiley.
 2. Bowns. C.N., & Marlatt, G.A. (2011). Mindfulness-based relapse prevention for addictive behaviors: a clinician’s guide. New York: Guilford press.
 3. Bowen, S., Witkiewitz, K., Clifasefi, S. L., Grow, J., Chawla, N., Hsu, S. H., ... & Larimer, M. E. (2014). Relative efficacy of mindfulness-based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: a randomized clinical trial. JAMA psychiatry, 71(5), 547-556.
 4. Bowen, S., Chawla, N., Collins, S. E., Witkiewitz, K., Hsu, S., Grow, J., ... & Marlatt, A. (2009). Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: A pilot efficacy trial. Substance abuse, 30(4), 295-305.
 5. Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. (2011). Mindfulness-based relapse prevention for addictive behaviors: A clinician's guide. Guilford Press.
 6. Conner, K. R., Bridge, J. A., Davidson, D. J., Pilcher, C., & Brent, D. A. (2019). Metaanalysis of mood and substance use disorders in proximal risk for suicide deaths. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 49(1), 278-292.
 7. Carroll, H., & Lustyk, M. K. B. (2018). Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: effects on cardiac vagal control and craving under stress. Mindfulness, 9(2), 488-499.
 8. Greenfield, B. L., Roos, C., Hagler, K. J., Stein, E., Bowen, S., & Witkiewitz, K. A. (2018). Race/ethnicity and racial group composition moderate the effectiveness of mindfulness-based relapse prevention for substance use disorder. Addictive behaviors, 81, 96-103.
 9. Grant, S., Colaiaco, B., Motala, A., Shanman, R., Booth, M., Sorbero, M., & Hempel, S. (2017). Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of addiction medicine, 11(5), 386.
 10. Grow, J. C. Collins, S.E. Harrop, E. N., Marlatt, G. A. (2015). Enactment of home practice following mindfulness-based relapse prevention and its association with substance-use outcomes. Addictive Behaviors, 40, 16–20.
 11. Javaeed, A., Zafar, M. B., Iqbal, M., & Ghauri, S. K. (2019). Correlation between Internet addiction, depression, anxiety and stress among undergraduate medical students in Azad Kashmir. Pakistan journal of medical sciences, 35(2), 506.
 12. Kamminga, J. (2019). States simply do not care: The failure of international securitisation of drug control in Afghanistan. International Journal of Drug Policy, 68, 3-8.
 13. Marsden J, Nizzoli U, Corbelli C, Margaron H, Torres MA, Prada De Castro L, et al. (2001). Reliability of the Maudsley Addiction Profile (MAP-ERIT Version) In Italy, Spain and Portugal for the evaluation of treatments. Addicciones, 13(2), 217–27.
 14. Marlatt, G. A., Bowen, S., Chawla, N., & Witkiewitz, K. (2008). Mindfulness-based relapse prevention for substance abusers: Therapist training and therapeutic relationships. Mindfulness and the therapeutic relationship, 107-121.
 15. Marlatt, G., & Chawla, N. (2013). Meditation and alcohol use. Southern Medical Journal, 100(4), 451-453.
 16. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A. E., Hilty, D. M., Horvitz-Lennon, M., & McIntyre, J. (2019). The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients with Alcohol Use Disorder. FOCUS, A Journal of the American Psychiatric Association, 17(2), 158-162.
 17. Saikia, A. M., Das, J., Barman, P., (2019). Internet addiction and its relationships with depression, anxiety, and stress in urban adolescents of Kamrup District, Assam. Journal of family & community medicine, 26(2), 108.
 18. Tolliver, B. K., & Anton, R. F. (2015). Assessment and treatment of mood disorders in the context of substance abuse. Dialogues in clinical neuroscience, 17(2), 181.
 19. Witkiewitz, K., Marlatt, G., & Walker, D. (2015). Mindfulness-based relapse prevention for alcohol and substance use disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(3), 211-228
 20. White, R. (2019). 17 Transnational Environmental Crime. International and Transnational Crime and Justice, 103.
 21. Witkiewitz, K., Warner, K., Sully, B., Barricks, A., Stauffer, C., Thompson, B. L., & Luoma, J. B. (2014). Randomized trial comparing mindfulness-based relapse prevention with relapse prevention for women offenders at a residential addiction treatment center. Substance Use & Misuse, 49(5), 536-546.
 22. Yaghubi, M., Zargar, F., & Akbari, H. (2017). Comparing effectiveness of mindfulness-based relapse prevention with treatment as usual on impulsivity and relapse for methadone-treated patients: a randomized clinical trial. Addiction & health, 9(3), 156.
 23. Yaghubi, M., & Zargar, F. (2018). Effectiveness of Mindfulness-based Relapse Prevention on Quality of Life and Craving in Methadone-treated Patients: A Randomized Clinical Trial. Addiction and Health, 10(4), 250-259.