اثربخشی درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‏آگاهی در بهبود نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

2 دانشیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی /دانشگاه آزاد کرج

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش و پس‌آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه مردان وابسته به مواد محرک (شیشه) مراجعه کننده به مرکز تی سی استان کرج در پاییز ۱۳۹۷ بودند. روش نمونه‌گیری بصورت دردسترس (40مرد) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=20) و گواه (n=20) قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون، مقیاس پرسشنامه نیمرخ اعتیاد مادزلی و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (21- DASS) اجرا شد. سپس گروه آزمایش ۸ جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس‌آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره نشانه‌های اعتیاد و هیجان‌های منفی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت)001/0> .(p
نتیجه گیری: با توجه به این نتایج درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی رویکرد درمانی موثری برای معتادان وابسته به داروهای محرک به نظر می رسد و می توان از این پروتکل در مداخلات درمانی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Relapse Prevention Therapy in Improving Symptoms of Addiction and Negative Emotions in men with methamphetamine dependence

نویسندگان [English]

 • Pejman Jnod 1
 • shahram Mohammadkhani 2
 • Fatemeh Mohammadi shirmahaleh 3
 • Marjan Hossein-Zadeh Tagvaei 4
 • Parisa Peyvandi 4
1 PhD Student in General Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University of Karaj, Iran.
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty member Department Psychology/Azad Univercity Kraj beranch Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based relapse prevention treatment on the symptoms of addiction and negative emotions in men dependent on stimulant drugs (glass).
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test and follow-up with the control group. The statistical population included all men addicted to stimulants (glass) who referred to the TC center of Karaj province in the fall of 1397. The available sampling method (40 men) were selected and randomly divided into experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. In the pre-test stage, the Madzley Addiction Profile Scale and the short form of Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) were administered. Then the experimental group was treated for 8 sessions and the control group did not receive any intervention and at the end both groups underwent post-test and follow-up period (3 months). Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups after the treatment. Thus, the mean score of addiction symptoms and negative emotions in the experimental group decreased compared to the control group (P <0.001).
Conclusion: According to these results, mindfulness-based relapse prevention treatment seems to be an effective treatment approach for addicts dependent on stimulant drugs and this protocol can be used in therapeutic interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Anxiety
 • Depression
 • Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP)
 • Methamphetamine
 • Symptoms of Addiction