مدیریت رزرو و مصرف سلولهای فشرده خونی در بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ و اکبر (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) طی سالهای 94-98

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جراحی فوق تخصصی کودکان, بیمارستان اکبر, دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی , دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: هر واحد خون اهدا شده، سرمایه ای با ارزش در حفظ جان بیماران میباشد و باید از ضایع شدن ومصرف غیر بهینه خون و فرآورده ها خودداری شود. هدف این مطالعه، بررسی چگونگی مصرف خون  در بخش جراحی کودکان وارایه راهکارهایی جهت مصرف بهینه خون با در نظر گرفتن بیماری و بیمار بود.
روش کار:  مطالعه حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر به مصرف فرآوردههای خونی در  بخش جراحی کودکان بیمارستان شیخ و اکیر در دو بازه زمانی قبل و بعد از سیاست جدید مدیریت منابع خونی گردید که بر اساس آن جهت بیماریهای با احتمال بالای خونریزی مثل توراکوتومی یا اعمال عروقی و جراحی تومورها رزرو در خواست شده و در سایر موارد مانند هیپوسپادیاس یا شکاف کام و CAH در صورت سطح هموگلبین کمتر از 10 و یا شرح حال مثبت مسایل انعقادی و کوآگولوپاتی درخواست رزرو خون میشد.
نتایج: از مجموع 179 واحد رزرو خون در بیمارستان دکتر شیخ 14 مورد به مصرف رسید که میزان مصرف به رزرو 7.8% بود حال آنکه در بیمارستان اکبر از مجموع 36 واحد خون رزرو شده 5 واحد مصرف شده بودکه میزان مصرف به رزرو 19.4% بود. همچنین مشاهده شد که داشتن CAH احتمال مصرف خونهای رزرو شده را 17.4 برابر و شکاف کام احتمال ان را 3.1 برابر می کند.
نتیجه­گیری: اعمال تغییر در سیاست رزرو خون مبتنی بر نگاه به هر بیمار و بیماری به طور خاص و خروج از روال روتین میتواند منجر به کاهش قابل توجه رزرو  و هدر رفت فراورده های خونی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of reservation and consumption of packed blood cell in pediatric surgery wards of Dr Sheik and Akbar Children’s hospitals (Mashhad university of medical sciences) from 2015 to 2019

نویسندگان [English]

  • Reza Shojaeian 1
  • Emadzadeh Maryam 2
  • Faezeh Bandani 3
1 Assistant Professor of Pediatric Surgery, Akbar Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
2 Assistant Professor of Community Medicine, Clinical Research Development Unit, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Each unit of donated blood is a valuable health system resource that may rescue a life so we should try to improve the blood product consumption. In this study we assessed the protocols of packed blood cell reserve and consumption to improve these strategies in Dr. Sheikh and Akbar children’s hospitals.
Method and Materials: This is a descriptive retrospective study of blood product consumption during 2015-2016 in two academic hospitals of Dr.Sheikh and Akbar children’s hospitals. All reserved and consumed Packed blood cells were evaluated and compared between two time periods before and after applying new blood product request strategies in pediatric surgery ward. Results: Among 179 reserved packed blood cells in Dr.Sheikh Hospital, only 14 units were consumed  so the consumption/reserve ratio was  7.8% while among 36 reserved packed blood cells in Akbar Hospital , only 5 units were consumed  so the consumption/reserve ratio was 19.4%. CAH surgery and cleft palate increased the packed blood consumption rate as 17.4 and 3.1 times respectively.
Conclusion: packed blood cell reserve strategies modifications based on patients’ condition and the type of surgery instead of just a rigid and routine protocol will improve the consumption to reserve rate of blood products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood reservation
  • Blood consumption
  • Packed cell
  • Pediatrics
1. Markku Leppävuori. Health Services Rehabilitation Project
III, Component 2: Support to Blood Services. Available from:
http://www. ramboll. com/ projects/ viewproject?projectid=2C9F4D46-
61B1-42AE-9C7C-1CF927FF194D.
2. Bameshki AR, Taghavi Gilani M, Tolou Hasanpour H, Chitgar Rahimi
F. Necessary blood volume requirement during debridement and skin
graft in burn patients. SciJ Iran Blood Transfus Organ 2009; 6(2): 125-30.
[Article in persian]
3. Mahar FK, Moiz B, Khurshid M, Chawla T. Implementation of
maximum surgical blood ordering schedule and an improvement in
transfusion practices of surgeons subsequent to intervention. Indian J
Hematol Blood Transfus 2013; 29(3): 129-33.
4. Keramati R, Tafazoli M. Blood transfusion and its products usage in
Emam Reza hospital, 2003. Medical Journal of Mashhad University of
Medical Sciences 2006; 49(92): 199-208. [ Article in persian]
5. Zaman B, Radmehr M, Sahraian A, Sohrabi P. Determination of the
ratio and causes of unused blood ordered fromblood bank blood in elective
surgery in Rasoul-e-Akram Hospital. Sci J Iran Blood Transfus Organ
2009; 6(2): 141-6. [Article in persian]
6. Gupta PK, Kumar H, Diwan RN. Blood ordering strategies in the armed
forces - a proposal. Med J Armed Forces India 2003; 59(4): 302-5.
7. Jo KI, Shin JW. Can maximum surgical blood order schedule be used as
a predictor of successful completion of bloodless surgery? Ann Lab Med
2013; 33(2): 116-20.
8. Mahadevan D, Challand C, Clarke A, Keenan J. Maximum surgical
blood ordering schedules for revision lower limb arthroplasty. Arch Orthop
Trauma Surg 2011; 131(5): 663-
9. Nuttall GA, Santrach PJ, Oliver WC, Jr., Ereth MH, Horlocker TT,
Cabanela ME, et al. A prospective randomized trial of the surgical blood
order equation for ordering red cells for total hip arthroplasty patients.
Transfusion 1998; 38(9): 828-33.
10. Mehrvarz Sh, Fanaie SA, Mohebbi HA. Blood storage and transfusion
in elective abdominalsurgery. SciJ Blood Transfus Organ 2010; 7 (1): 41-
7. [Article in persian]
11. Oguntola AS, Agodirin SO, Adejumobi MO, Adeoti ML. Evaluation
of preoperative blood ordering practice for mastectomy and thyroidectomy
in a teaching hospital. Niger Med Pract 2012; 61(1-2): 10-4.
12. Haas T, Spielmann N, Mauch J, Speer O, Schmugge M, Weiss M.
Reproducibility of thrombelastometry: point-of-care versus hospital
laboratory performance. Scand J Clin Lab Invest. 2012;72(4):313–7.