قابلیت پاسخگویی و روایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان - ویرایش دوم (MABC-2)در کودکان اوتیسم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی-رشد حرکتی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مهمترین دوره رشد حرکتی، کودکی است و از مهمترین مراحل رشد حرکتی، رشد موثر مهارت‎های حرکتی بنیادی میباشد. هدف از این تحقیق تعیین روایی و قابلیت پاسخگویی مجموعه آزمون سنجش حرکتی کودکان-ویرایش دوم برای کودکان مبتلا به اوتیسم در شهر تهران است.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان و نوجوانان پسر 3 تا 16 ساله مبتلا به اوتیسم شهر تهران بودند که 100 نفر نمونه از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون MABC-2  بود. روایی آزمون از طریق تحلیل عاملی تاییدی مدل سه عاملی و هشت موردی و قابلیت پاسخدهی آزمون با فاصله زمانی شش ماهه بین اولین آزمون و آزمون پیگیری محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و لیزرل انجام شد. سطح معنی داری 01/0p< در نظر گرفته شده است.
نتایج: بر اساس نتایج تحلیل عاملی پیشنهادی هندرسون و همکاران تایید شد، خطای ریشه مجذور میانگین تقریبی(RMSEA ) برابر 060/0 و ریشه دوم میانگین مربعات باقی ماندهSRMR) ) برابر با 043/0 است و شاخص‎های IFI، GFI، CFI و NFI نیز از ملاک مورد نظر (9/0) بزرگتر هستند. مقادیر SRM بین  28/0 تا 46/ برای خرده مقیاس ها و 35/0 برای کل مقیاس ها بدست آمد. مقادیر اندازه اثر از 30/0 تا 26/1 برای خرده مقیاس ها و 57/0 برای کل مقیاس ها بود. نتایج منحنی راک بهنرین نقطه برش که دارای بهترین حساسیت و ویژگی می باشد را برای آزمون برابر با نمره 25/67 بدست آورد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که این آزمون را می توان به عنوان آزمونی روا  با قابلیت پاسخدهی مناسب جهت سنجش رشد حرکتی کودکان و نوجوانان اوتیسم شهر تهران بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity And Responsiveness of the Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2) in children with autism spectrum disorder in Tehran

نویسندگان [English]

 • Hadi Khoran 1
 • Abdollah Ghasemi 2
 • Meysam Rezaie 3
 • Masoumeh Shojaei 4
1 Ph.D student of motor behavior and motor development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department of Humanities, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Associate professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The most important period of motor development is childhood and One of the most important stages of motor development is the effective development of fundamental motor skills. The aim of this study was to test the validity and responsiveness of MABC-2 in children with autism spectrum disorder in Tehran city.
Materials and Methods: The research method is descriptive-cross sectional. The statistical population consisted of all children and adolescents with autism in Tehran. 100 subjects were selected through available sampling. The research tool was MABC-2 test.  The data was collected tester who were familiar with the test, and according to the manual of the test. The validity of the test was calculated through confirmatory factor analysis of the three-factor and eight-case model and the responsiveness with a two baseline measurements whit interval between the first measurement and the follow-up measurement after 6 months’ of rehabilitation. Data analysis was performed using SPSS And LISREL software (version 23, SPSS). p<0.01 was considered significant.
Results: Based on the results, the factor analysis proposed by Henderson et al confirmed. RMSEA values were 0.43 and 0.06. IFI, GFI, CFI and NFI Indicator are also larger than the desired criterion (0.9).  SRM
 Value were from 0.28 to o.46 for the subscales and 0.35 for the whole scales. The effect size values were from 0.30 to 1.26 for the subscales and 0.57 for the whole scales and The results of the rock curve obtained the optimal cutting point that has the best sensitivity and specificity equal 67.25.
Conclusion: It seems that this test can be used as a valid test with the ability to respond appropriately to measure the motor development of children and adolescents with autism in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • motor development
 • high performance autism disorder
 • assessment of children's motor competence
 • validity
 • standard test
 1. Baio J. Prevalence of autism spectrum
  disorder among children aged 8 years-autism and
  developmental disabilities monitoring network, 11
  sites, United States, 2010. 2014.
  2. Samadi SA, Mohammad MP, Ghanimi F,
  McConkey R. The challenges of screening pre-school
  children for autism spectrum disorders in Iran.
  Disability and rehabilitation. 2016;38(17):1739-47.
  داوری خ, بهرام, کاظمنژاد. تعیین روایی و پایایی و .3
  هنجاریابی حیطه های حرکتی درشت و ظریف آزمون غربالگری
  رشدی دنور2 در کودکان 3تا 6 ساله اصفهان. علوم حرکتی و
  125-32:)15(8;1389 .ورزشی.
  جعفری سا, صفری, ط., خلیلی. بررسی شاخصهای .4
  های علوم شناختی و روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم. مجله پژوهش
  1;1390 .رفتاری.
  5. Liu T, Breslin CM. Fine and gross motor
  performance of the MABC-2 by children with autism
  spectrum disorder and typically developing children.
  Research in Autism Spectrum Disorders.
  2013;7(10):1244-9.
  6. MacDonald M, Lord C, Ulrich DA. Motor
  skills and calibrated autism severity in young children
  with autism spectrum disorder. Adapted physical
  activity quarterly. 2014;31(2):95-105.
  7. Rellini E, Tortolani D, Trillo S, Carbone S,
  Montecchi F. Childhood Autism Rating Scale (CARS)
  and Autism Behavior Checklist (ABC) correspondence
  and conflicts with DSM-IV criteria in diagnosis of
  autism. Journal of autism and developmental disorders.
  2004;34(6):703-8.
  8. Black DW, Grant JE. DSM-5® guidebook:
  the essential companion to the diagnostic and statistical
  manual of mental disorders: American Psychiatric Pub;
  2014.
  9. Bastiaansen JA, Meffert H, Hein S, Huizinga
  P, Ketelaars C, Pijnenborg M, et al. Diagnosing autism
  spectrum disorders in adults: the use of Autism
  Diagnostic Observation Schedule (ADOS) module 4.
  Journal of autism and developmental disorders.
  2011;41(9):1256-66.
  10. van Ommeren TB, Koot HM, Scheeren AM,
  Begeer S. Reliability and validity of the interactive
  drawing test: a measure of reciprocity for children and
  adolescents with autism spectrum disorder. Journal of
  Autism and Developmental Disorders.
  2015;45(7):1967-77.
  11. Liu T, Breslin CM. The effect of a picture
  activity schedule on performance of the MABC–2 for
  children with autism spectrum disorder. Research
  quarterly for exercise and sport. 2013;84(2):206-12.
 2. 12. Travers BG, Bigler ED, Tromp DP, Adluru N,
  Destiche D, Samsin D, et al. Brainstem white matter
  predicts individual differences in manual motor
  difficulties and symptom severity in autism. Journal of
  autism and developmental disorders. 2015;45(9):3030-
  40.
  13. Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL.
  Movement assessment battery for children: Harcourt
  Assessment London; 2007.
  14. Dewey D, Kaplan BJ, Crawford SG, Wilson
  BN. Developmental coordination disorder: associated
  problems in attention, learning, and psychosocial
  adjustment. Human movement science. 2002;21(5-
  6):905-18.
  15. Phd DD, Wilson BN. Developmental
  coordination disorder: What is it? Physical &
  occupational therapy in pediatrics. 2001;20(2-3):5-27.
  16. Davis AS, Pass LA, Finch WH, Dean RS,
  Woodcock RW. The canonical relationship between
  sensory-motor functioning and cognitive processing in
  children with attention-deficit/hyperactivity disorder.
  Archives of clinical neuropsychology. 2009;24(3):273-
  86.
  17. Green D, Baird G, Barnett AL, Henderson L,
  Huber J, Henderson SE. The severity and nature of
  motor impairment in Asperger's syndrome: a
  comparison with specific developmental disorder of
  motor function. Journal of child psychology and
  psychiatry. 2002;43(5):655-68.
  18. Smith IM. Motor problems in children with
  autistic spectrum disorders. Developmental motor
  disorders: A neuropsychological perspective.
  2004:152-68.
  19. Banátová K, Psotta R. The MABC-2
  Checklist: A Review of the Psychometric Properties of
  A Screening Tool for Developmental Coordination
  Disorder. Journal of Occupational Therapy, Schools, &
  Early Intervention. 2021:1-18.
  20. Kita Y, Suzuki K, Hirata S, Sakihara K,
  Inagaki M, Nakai A. Applicability of the Movement
  Assessment Battery for Children-to Japanese children: