قابلیت پاسخگویی و روایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان - ویرایش دوم (MABC-2)در کودکان اوتیسم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی-رشد حرکتی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مهمترین دوره رشد حرکتی، کودکی است و از مهمترین مراحل رشد حرکتی، رشد موثر مهارت‎های حرکتی بنیادی میباشد. هدف از این تحقیق تعیین روایی و قابلیت پاسخگویی مجموعه آزمون سنجش حرکتی کودکان-ویرایش دوم برای کودکان مبتلا به اوتیسم در شهر تهران است.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان و نوجوانان پسر 3 تا 16 ساله مبتلا به اوتیسم شهر تهران بودند که 100 نفر نمونه از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون MABC-2  بود. روایی آزمون از طریق تحلیل عاملی تاییدی مدل سه عاملی و هشت موردی و قابلیت پاسخدهی آزمون با فاصله زمانی شش ماهه بین اولین آزمون و آزمون پیگیری محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و لیزرل انجام شد. سطح معنی داری 01/0p< در نظر گرفته شده است.
نتایج: بر اساس نتایج تحلیل عاملی پیشنهادی هندرسون و همکاران تایید شد، خطای ریشه مجذور میانگین تقریبی(RMSEA ) برابر 060/0 و ریشه دوم میانگین مربعات باقی ماندهSRMR) ) برابر با 043/0 است و شاخص‎های IFI، GFI، CFI و NFI نیز از ملاک مورد نظر (9/0) بزرگتر هستند. مقادیر SRM بین  28/0 تا 46/ برای خرده مقیاس ها و 35/0 برای کل مقیاس ها بدست آمد. مقادیر اندازه اثر از 30/0 تا 26/1 برای خرده مقیاس ها و 57/0 برای کل مقیاس ها بود. نتایج منحنی راک بهنرین نقطه برش که دارای بهترین حساسیت و ویژگی می باشد را برای آزمون برابر با نمره 25/67 بدست آورد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که این آزمون را می توان به عنوان آزمونی روا  با قابلیت پاسخدهی مناسب جهت سنجش رشد حرکتی کودکان و نوجوانان اوتیسم شهر تهران بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity And Responsiveness of the Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2) in children with autism spectrum disorder in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hadi Khoran 1
  • Abdollah Ghasemi 2
  • Meysam Rezaie 3
  • Masoumeh Shojaei 4
1 Ph.D student of motor behavior and motor development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor Department of Humanities, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Associate professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The most important period of motor development is childhood and One of the most important stages of motor development is the effective development of fundamental motor skills. The aim of this study was to test the validity and responsiveness of MABC-2 in children with autism spectrum disorder in Tehran city.
Materials and Methods: The research method is descriptive-cross sectional. The statistical population consisted of all children and adolescents with autism in Tehran. 100 subjects were selected through available sampling. The research tool was MABC-2 test.  The data was collected tester who were familiar with the test, and according to the manual of the test. The validity of the test was calculated through confirmatory factor analysis of the three-factor and eight-case model and the responsiveness with a two baseline measurements whit interval between the first measurement and the follow-up measurement after 6 months’ of rehabilitation. Data analysis was performed using SPSS And LISREL software (version 23, SPSS). p<0.01 was considered significant.
Results: Based on the results, the factor analysis proposed by Henderson et al confirmed. RMSEA values were 0.43 and 0.06. IFI, GFI, CFI and NFI Indicator are also larger than the desired criterion (0.9).  SRM
 Value were from 0.28 to o.46 for the subscales and 0.35 for the whole scales. The effect size values were from 0.30 to 1.26 for the subscales and 0.57 for the whole scales and The results of the rock curve obtained the optimal cutting point that has the best sensitivity and specificity equal 67.25.
Conclusion: It seems that this test can be used as a valid test with the ability to respond appropriately to measure the motor development of children and adolescents with autism in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motor development
  • high performance autism disorder
  • assessment of children's motor competence
  • validity
  • standard test