کاووش بسترها و پیامدهای خشونت در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات زمینه ای به ویژه در ارتباط با افزایش خشونت در جامعه و به خصوص در بین نوجوانان و پیامدهای ناشی از آن در سطح جامعه می تواند دست آوردهای عظیمی در برداشته باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی و کاووش بسترها و پیامدهای خشونت در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد می باشد.
روش کار: این پژوهش با روش شناسی کیفی و به شیوه ی نظریه زمینه ای در سال 1398 در شهر مشهد انجام شده است. مشارکت کننده گان این پژوهش 17 نفر دانش آموز پسر که در آن ها رفتارهای خشونت آمیز دیده شده است، بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها به وسیله مصاحبه عمیق جمع آوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: پس از تحلیل و کدگذاری داده ها بر اساس رویکرد گراند تئوری استراوس و کوبین 20 مقوله استخراج گردید که در سه بعد علی، زمینه ای و مداخله گر و همچنین پیامد دسته بندی شدند و از ترکیب سه بعد علی، زمینه ای و مداخله گر فرایند ایجاد و بازتولید خشونت تبیین گردید.
نتیجه­گیری: به نظر می رسد که مقوله بندی ها و ابعاد مورد نظر در این تحقیق موجب تبین فرایندهای بازتولید خشونت می گردد و می توان در این ارتباط از آن برای رمینه های تحقیقات مرتبط از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the contexts and consequences of violence in adolescents referred to Mashhad health centers

نویسندگان [English]

  • Seed Saleh 1
  • Abdolreza Adhami 2
  • Shahla Kazemipoor 2
1 Ph.D. Student, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Field research, especially in relation to the increase of violence in society and especially among adolescents and its consequences at the community level can have great achievements; Therefore, the purpose of this study is to investigate the contexts and consequences of violence in adolescents referring to health centers in Mashhad.
Material and Methods: This research was conducted with qualitative methodology and in the field of grounded theory in 1398 in Mashhad. Participants in this study were 17 male students in whom violent behaviors were observed, who were selected by purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using open, axial and selective coding steps.
Results: After analyzing and coding the data based on the approach of Strauss and Cobain Grand Theory, 20 categories were extracted which were classified into three dimensions: causal, contextual and intervening as well as outcome. The process of creating and reproducing violence was explained.
Conclusion: It seems that the categories and dimensions in this study explain the processes of reproduction of violence and in this regard it can be used for related research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Adolescents
  • Grand Theory
  • Health Centers
1. Fathi S, Fadwa J. An analysis of the social harms of the youth during 2008 and the factors affecting
it. Quarterly of Sociological Studies of Youth. 2012;8:121 to 44.
2. Motamedi Mehr M. Protecting Women Against Violence 'British criminal policy. 1, editor. Tehran:
Barg Zaytoon; 2001.
3. Hamby S. On defining violence, and why it matters. 2017.
4. Brown AL, Messman-Moore TLJJoiv. Personal and perceived peer attitudes supporting sexual
aggression as predictors of male college students’ willingness to intervene against sexual aggression.
2010;25(3):503-17.
5. Obwocha V. The Influence of School and Family Based Factors on Anti-social Behaviour Among
Secondary School Students: a Case of Nyaribari Masaba Constituency of Kisii County, Kenya: University of
Nairobi; 2018.
6. Siegel LJ, Ziembo-Vogl JM. Criminology: Theories, patterns, and typologies: Wadsworth/Cengage
Learning; 2010.
7. Beck TKJIJoC, Violence. The eye of the beholder: Violence as a social process. 2011;5(2):345-56.
8. Chaiken S, Trope Y. Dual-process theories in social psychology: Guilford Press; 1999.
9. Reid ST. Crime and criminology: Wolters Kluwer; 2015.
10. Jackson J, Hough M, Bradford B, Kuha J. Empirical legitimacy as two connected psychological
states. Trust and legitimacy in criminal justice: Springer; 2015. p. 137-60.
11. Siegel LJ. Criminology: Theories, patterns, and typologies: Cengage Learning; 2015.
12. Akers RL. Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance: Routledge;
2017.
13. Hay CJC. Parenting, self‐control, and delinquency: A test of self‐control theory. 2001;39(3):707-36.
14. Pratt TC, Cullen FTJC. The empirical status of Gottfredson and Hirschi's general theory of crime: A
meta‐analysis. 2000;38(3):931-64.
15. Gottfredson MR, Hirschi T. A general theory of crime: Stanford University Press; 1990.
16. Turner MG, Piquero ARJJoCJ. The stability of self-control. 2002;30(6):457-71.
17. Longshore DJSp. Self-control and criminal opportunity: A prospective test of the general theory of
crime. 1998;45(1):102-13.