تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌های انعقادی و سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع‌2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

4 کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقات هماتولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

5 دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد، دپارتمان بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عدم تعادل سیستم هموستازی بدن، می‌تواند منجر به شکل‌گیری لخته خون گردد. هدف از مطالعه حاضر تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌های انعقادی و سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی می باشد.
روش کار: 41 بیمار مبتلا به دیابت نوع‌2‌ به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون و گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین مقاومتی  با و بدون محدودیت جریان، تمرین را به مدت 8 هفته و به ترتیب با شدت 20، 40، 60، 80 درصد یک تکرار بیشنیه و 20 و 30 درصد یک تکرار بیشنیه اجرا نمودند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت، به زندگی عادی پرداختند و برنامه تمرینی منظمی نداشتند.
اندازه گیری شاخص‌های انعقادی، هماتوکریت و سطح گلوکز خون، قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین صورت گرفت. برای بررسی تاثیر مداخله بر فاکتورهای کمی از آنالیز واریانس با عامل بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. جهت بررسی داده های از نرم افزار آماری SPSS22 استفاده گردید. سطح معنی داری برای تمام تحلیل های آماری 05/0 >P در نظر گرفته شد.  
نتایج: شاخص زمان پروترومبین در هر دو گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت(P‹0/05)؛ اما در شاخص زمان نسبی ترومبوپلاستین و هماتوکریت تفاوت معناداری مشاهده نشد(P›0/05). فاکتور فیبرینوژن نیز در گروه های تمرینی کاهش یافت(P‹0/05). گلوکز خون در گروه تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون نسبت به گروه کنترل کاهش را نشان داد(P‹0/05).
نتیجه گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی می‌تواند از طریق کاهش سطوح فیبرینوژن و افزایش شاخص زمان پروترومبین، در جلوگیری از ترومبوز و بروز ناگهانی بیماری های قلبی عروقی در مبتلایان به دیابت نوع‌2 باشد. همچنین این نوع تمرینات با کاهش سطح قند خون نقش شبه انسولینی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two methods of resistance training with and without blood flow restriction on coagulation indices and blood glucose levels in type 2 diabetic patients

نویسندگان [English]

 • Elahe Malekyian Fini 1
 • Sajad Ahmadizad 2
 • Morteza Salimian 3
 • Mahbubeh Motefakker 4
 • Fatemeh Mokhtari Andani 5
 • Leila Fath Tabar 6
1 PhD student in Physical Education and Sports Science, Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Hematology, Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 M.Sc of Hematology laboratory, Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
5 PhD student in biochemistry and sport metabolic, Department of exercise physiology, Faculty of sport sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
6 M.Sc in Physical Education, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Imbalance of the homeostasis system can lead to blood clot formation. The aim of this study was to investigate the effect of two resistance training methods with and without blood flow restriction on coagulation parameters and blood glucose levels in diabetic patients.
Methods: 41 patients with type 2 diabetes were randomly divided into three groups of resistance training with and without blood flow restriction and the control group. The subjects of the resistance training group with and without flow restriction performed the training for 8 weeks with intensities of 20, 40, 60, 80% of one maximum repetition and 20 and 30% of one maximum repetition, respectively. During this period, the subjects in the control group led a normal life and did not have a regular exercise program.
Coagulation parameters, hematocrit and blood glucose levels were measured before and 48 hours after the last training session. Analysis of variance with intergroup factor and Bonferroni post hoc test were used to evaluate the effect of intervention on quantitative factors. SPSS22 statistical software was used to analyze the data. Significance level was considered for all statistical analyzes P <0.05.
Results: Prothrombin Time index in both groups of resistance training increased significantly compared to the control group (P ‹0.05); But no significant difference was observed in Partial thromboplastin time and hematocrit index (P ›0.05). Fibrinogen factor also decreased in training groups (P ‹0.05). Blood glucose decreased in the resistance training group without restriction of blood flow compared to the control group (P ‹0.05).
Conclusion: Eight weeks of resistance training can prevent thrombosis and sudden onset of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes by reducing fibrinogen levels and increasing the Prothrombin Time index. This type of exercise also plays an insulin-like role by lowering blood sugar levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance training
 • Coagulation
 • Fibrinogen
 • Thrombosis
 • Type 2 diabetes
 • kaatsu