دوره و شماره: دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400 
تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌های انعقادی و سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع‌2

صفحه 3060-3071

الهه ملکیان فینی؛ سجاد احمدی زاد؛ مرتضی سلیمیان؛ محبوبه متفکر؛ فاطمه مختاری اندانی؛ لیلا فتح تبار


تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و IGF-1 روی بیماران CABG

صفحه 3103-3116

سحر علائی؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه‌ای؛ آمنه برجسته یزدی


ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبراساس بیانیه‌ی CONSORT طی سال‌های 1388 تا 1398

صفحه 3155-3166

محمد تقی شاکری؛ علی تقی پور؛ محمد صادق مزینانی؛ زهره امام وردی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی


بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگی های پزشک مطلوب

صفحه 3327-3334

نیما نبوی؛ انوش اذرفر؛ یلدا روان شاد؛ سارا قهرمانی


بررسی اثربخشی تنظیم امواج مغزی بر میزان ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد شهر زاهدان

صفحه 3399-3408

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ مژگان عرفانی؛ طاهره راحت دهمرده؛ مژگان صیاد ملاشاهی؛ زهره کیخایی جهانتیغی؛ محبوبه راحت دهمرده


مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به عروق کرنر

صفحه 3399-3409

فاطمه منفرد پویا؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ مروارید احدی؛ محمدرضا صیرفی؛ غلامرضا صرافی فروشانی