مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی بومی با طرحواره درمانی یانگ بر تنظیم هیجانی و میل به طلاق در زوج‌های دارای تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: محققان رویکردهای درمانی مختلف را جهت تعیین میزان اثربخشی آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی بومی با طرحواره درمانی یانگ بر تنظیم هیجانی و میل به طلاق در زوج‌های دارای تعارض شهر اصفهان انجام‌شده است.
روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه زوجین دارای مشکل تعارض بودند که به مراکز مشاوره و روانشناسی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند که از این جامعه تعداد 48 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه (طرحواره درمانی بومی، طرحواره درمانی یانگ و گروه کنترل) گماشته شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌های میل به طلاق (روزلـت، جانسـون و مـورو، 1986) و پرسشنامه تنظیم هیجانی (گراتز، 2004) بودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با انداز گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بسته بومی طرحواره درمانی بر کاهش میل به طلاق و بهبود تنظیم هیجانی اثربخش بوده است (01/0p <) و طرحواره درمانی یانگ صرفاً بر تنظیم هیجانی مؤثر بوده است (01/0p <). همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین اثربخشی بسته بومی طرحواره درمانی با طرحواره درمانی یانگ بر کاهش میل به طلاق در سطح 01/0p < وجود دارد، اما بین اثربخشی این دو روش بر بهبود تنظیم هیجانی تفاوت معناداری مشاهده نگردید (05/0<P).
نتیجه­گیری: به نظر می‌رسد که بسته بومی طرحواره درمانی بر هردو متغیر میل به طلاق و بهبود تنظیم هیجان اثربخش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of indigenous schema therapy with Yang schema therapy on emotional regulation and desire for divorce in conflicting couples

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Golkar 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • Asghar Aghaei 3
1 PhD Student in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University Isfahan, Iran (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Researchers compare different treatment approaches to determine their effectiveness; Therefore, the present study aimed to compare the effectiveness of indigenous schema therapy with Yang schema therapy on emotional regulation and desire for divorce in conflicted couples in Isfahan.
Material and Methods: The research method is quasi-experimental. The statistical population of the study was all couples with conflict problems who referred to counseling and psychology centers in Isfahan. From this population, 48 people were randomly selected and randomly divided into three groups (native schema therapy, Yang schema therapy and control group.) Were assigned. Research tools included Divorce Questionnaire (Roosevelt, Johnson & Moro, 1986) and Emotional Regulation Questionnaire (Graz, 2004). Data were analyzed using repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test.
Results: The results showed that the native schema therapy package was effective in reducing the desire for divorce and improving emotional regulation (P <0.01) and Yang schema therapy was effective only in emotional regulation (P <0.01). The results also showed that there was a significant difference between the effectiveness of the native schema therapy package and Young's schema therapy on reducing the desire for divorce at the level of P <0.01, but there was no significant difference between the effectiveness of these two methods on improving emotional regulation (P <0.01).
Conclusion: It seems that the native package of schema therapy is effective on both variables of desire for divorce and improving emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Schema Therapy
  • Yang Schema Therapy
  • Emotional regulation
  • Divorce
  • Conflicting Couples