نقش ترتیب تمرین در افزایش مزایای تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) بر سختی شریانی مردان جوان مبتلا به فشار خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه: تمرینات هوازی و مقاومتی دارای اثرات متفاوتی بر شاخصه های سیستم قلبی عروقی هستند.هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ترتیب انجام تمرین ترکیبی بر سختی شریانی مردان جوان می باشد.
روش کار: بیست شرکت کننده مرد با سطح پیش فشارخونی در دامنه سنی 45-30 سال به صورت در دسترس در 3 گروه کنترل (5=Cl; n) ، ترکیبی هوازی-مقاومتی (7= ART; n) و ترکیبی مقاومتی-هوازی(8= RAT; n) به انجام 8 هفته پروتکل تمرین ترکیبی پرداختند. بخش هوازی تمرین شامل 20 دقیقه فعالیت بر روی تردمیل یا دوچرخه کارسنج با شدت89-60 % ضربان قلب ذخیره (HRR) و بخش مقاومتی شامل کار با وزنه با 84-70 % یک تکرار بیشینه (1RM) بود. سختی شریانی با استفاده از شاخص ضربان موج-نبض (PWV) اندازه گیری شد. مقایسه های آماری با استفاده از آزمونهای t همبسته و آنالیز کوواریانس انجام شد.
نتایج: نتایج درون گروهی نشان داد تمرین در هر دو گروه تجربی باعث کاهش معنادار در سختی شریانی شد اما در مقایسه بین گروه ها تنها توالی RT اختلاف معناداری با دو گروه کنترل (008/0=P) و AR (137/0=P) داشت و تفاوت ها بین دو گروه CL و AR (330/0=P) غیرمعنادار بود.
نتیجه­گیری: پیشنهاد می شود تمرین ترکیبی با توالی مقاومتی-هوازی انجام شود تا افراد از مزایای مربوط به کاهش خطرات بیماری قلبی عروقی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of exercise order in increasing the beneficial effects of combined (aerobic and resistant) training on arterial stiffness in prehypertensive young men

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahimi 1
  • Saied Keshavarz 2
  • Jamshid Banaie 3
  • Mahnaz Marvi-Esfahani 4
1 PhD candidate, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
2 Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran
3 7. Assistant professor, Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad.Iran.
4 Sport Medicine Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Aerobic and resistance training have different effects on the characteristics of the cardiovascular system. The aim of this study was to the role of exercise order in increasing the beneficial effects of combined (aerobic and resistant) training on arterial stiffness in prehypertensive young men.
Material and Methods: Twenty male participants with pre-hypertensive levels in the age range of 30-45 years were available in 3 groups: control (Cl; n = 5), aerobic-resistance combination (ART; n = 7) and resistance-aerobic combination ( RAT = 8) performed 8 weeks of combined training protocol. The aerobic part of the training consisted of 20 minutes of activity on a treadmill or bicycle with an intensity of 89-60% of the reserve heart rate (HRR) and the resistance part consisted of working with weights with 84-70% of a maximum repetition (1RM). Arterial stiffness was measured using pulse wave-pulse index (PWV). Statistical comparisons were performed using paired t-test and analysis of covariance.
Results: Intragroup results showed that exercise in both experimental groups caused a significant reduction in arterial stiffness, but in comparison between the groups, only the RT sequence was significantly different from the control groups (P = 0.008) and AR (P = 0.137). ) And the differences between the two groups CL and AR (P = 0.330) were non-significant
 (P <0.01) and Yang schema therapy was effective only in emotional regulation (P <0.01). The results also showed that there was a significant difference between the effectiveness of the native schema therapy package and Young's schema therapy on reducing the desire for divorce at the level of P <0.01, but there was no significant difference between the effectiveness of these two methods on improving emotional regulation (P <0.01).
Conclusion: It is suggested that combined exercise with resistance-aerobic sequence be performed so that individuals can enjoy the benefits of reducing the risks of cardiovascular disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined exercise
  • Arterial Stiffness
  • Exercise Sequence
  • Hemodynamic Indices
  • Physical Activity