تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و IGF-1 روی بیماران CABG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. نویسنده مسئول

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

4 گروه تربیت بدنی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و IGF-1 روی بیماران CABG انجام شد.
روش کار: تعداد 24 نفر جامعه­ی مرد میان‌سال CABG در این مطالعه شرکت کردند. سپس شرکت‌کنندگان بصورت تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین ترکیبی (میانگین سنی 47/6±  58/54 سال) و گروه کنترل (میانگین سنی 50/7± 16/56 سال) تقسیم شدند. شاخص‌های آنتروپومتریک و متغیرهای خونی P3NP، CAF و IGF-1 سرمی قبل و بعد دوره تمرینی تهیه و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برنامه تمرین ترکیبی برای مدت هشت هفته با تواتر سه جلسه و زیر نظر متخصصین بازتوانی قلبی انجام شد. از آزمون آماری اندازه‌های تکراری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
نتایج: تمرین ترکیبی با کاهش معنی‌دار سطوح سرمی P3NP همراه بود (001/0=p)؛ اما این تغییرات مشاهده‌شده نسبت به گروه کنترل معنی‌دار نبود (334/0=p). همچنین افزایش معنی‌دار در سطوح سرمی CAF در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون مشاهده گردید (280/0=p) و تغییرات بین گروه کنترل و گروه‌ تمرین معنی‌دار بود(038/0= p). از سویی دیگر افزایش معنی‌دار سطوح سرمی IGF-1 در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون مشاهده شد همراه بود(001/0=p)، اما سطوح سرمی IGF-1 نسبت به گروه کنترل معنی‌دار نبود (280/0=p).
نتیجه ­گیری: یک دوره تمرین ترکیبی کوتاه‌مدت در بیماران CABG سبب بالا رفتن IGF-1 و CAF گردید؛ درحالی‌که تغییری در سطوح P3NF مشاهده نگردید. تحقیقات بیشتری لازم است تا اثر تمرین ترکیبی بر بیماران CAGB بر این شاخص‌ها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigate of Effect Eight Weeks of Combined Exercise on P3NP, CAF and IGF-1 on CABG Patients

نویسندگان [English]

  • Sahar Alaei 1
  • Amir Rashidlamir 2
  • Rambod Khajei 3
  • Ameneh Barjaste yazdi 4
1 Department of Physical Education, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Physical Education, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran
4 Department of Physical Education, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran
چکیده [English]

Introduction
This study aimed to investigate the effect of eight weeks of combined exercise on P3NP, CAF and some sarcomopia factors in CABG patients.
Materials and Methods
24 CABG middle-aged men participated in this study. Then the participants were randomly divided into two groups of 12-person combination exercise (mean age 54.58 ±6.47 years) and control group (mean age 50.70 ±7.70 years). Anthropometric indices and serum P3NP, CAF and IGF-1 blood parameters were prepared and analyzed before and after training. The eight-week combined exercise program was conducted in three sessions with the supervision of cardiac rehabilitation specialists. Repeated measures statistical test was used for data analysis.
Results
Combined exercise was associated with a significant decrease in serum P3NP levels (p=0.001), but these changes were not significant compared to the control group (p=0.334). But these changes were not significant compared to the control group (p=0.334). There was also a significant increase in serum CAF levels in the post-test compared to the pre-test (p=0.02) and the differences between the control group and the training group were significant (p=0.038). On the other hand, a significant increase in serum IGF-1 levels was observed in the post-test compared to the pre-test (p=0.001), but the serum levels of IGF-1 were not significant in the control group (p=0.280).
Conclusion
A short-term combination training in CABG patients increased IGF-1 and CAF, but no change in P3NF levels. Further research is needed to investigate the effect of combined exercise on CAGB patients on these indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary artery bypass grafting
  • Amino terminal levels of type III procollagen
  • C-Agrin terminus fragment
  • Combined exercise