بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پزشکی و قانونی به طور جدا ناپذیری به هم مرتبط اند. نیاز به اطلاع از مباحث پزشکی قانونی در کشور در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان اگاهی دستیاران طب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشکی قانونی می باشد.
روش کار: سی و شش رزیدنت های طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد وارد این مطالعه توصیفی مقطعی شدند. اطلاعات زمینه ای شرکت کنندگان از قبیل سن، جنس، سابقه کار، و سال ورود ثبت شد. اگاهی دستیاران با استفاده از یک آزمون پنج گزینه ای 30 سوالی سنجیده شد. تمامی آزمون ها در نرم افزار spss نسخه 16 و در سطح معنی داری 05/0 انجام گردید.
نتایج: نتایج ما نشان دادکه میانگین درصد پاسخ های صحیح به سوالات 11± 38 درصد بود.  بیشترین میزان اگاهی دستیاران در مورد نحوه رویکرد به بیماران الکلی و مواد مخدر (48 ±65) و کمترین میزان اگاهی در مورد دیه ها و قصور پزشکی و جواز دفن وگواهی فوت (22± 28) بود. بررسی ما نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین سن و میزان آگاهی کلی وجود دارد (0.54r=،0.03p=). ولی بین درصد آگاهی کلی و سابقه کار ارتباط معناداری وجود نداشت (0.51r=،0.07p=).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد اگاهی دستیاران طب اورژانس از مباحث پزشکی قانونی متوسط است. کمترین میزان اگاهی در ارتباط با دیه ها، قصور پزشکی و جواز دفن وگواهی فوت بود. با توجه به این نتایج بنظر می رسد آموزش مباحث کاربردی و رایج پزشکی قانونی به دستیاران طب اورژانس از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of knowledge of emergency medicine residents in Mashhad University of Medical Sciences about forensic issues

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghassemi Toussi 1
  • Hossein Karimi Moonaghi 2
1 Medical Toxicology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Evidence-Based Care Research Center, Department of Internal Medicine and Surgery, School of Nursing and Midwifery, and Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: regarding the increasing population of Iran and improved health indexes the medico-legal cases are increasing. Today, knowledge and awareness about forensic medicine are of utmost importance for medical students. Therefore, the aim of this study was to evaluate the knowledge of emergency medicine students about different aspects of forensic medicine.
Method: This cross-sectional study was carried out among 36 emergency medicine students in governmental hospitals of Mashhad, Iran. Demographic data including age, sex, years of residency and years of experience as a general physician were recorded. Participants’ knowledge was assessed using a 30-item questionnaire. Data were analyzed using SPSS.16
Results: Our results showed that the mean of correct answers were 38±11 percent. The topic with the highest knowledge among residents was Approach to alcohol and drug abuse (65±48) and the lowest knowledge was about neglectance and death certificate (28±22). We found a direct and significant correlation between the age and knowledge about the forensic medicine (p<0.05, r=0.54). However, no significant correlation was found between the experience and knowledge about the forensic medicine.
Conclusion: the results of this study suggest that emergency medicine residents’ knowledge about different topics of forensic medicine is relatively low. According to our research, it seems mandatory to educate forensic medicine to Emergency medicine residents.

1. Madadin M, Al-Saif DM, Khamis AH, Taha AZ, Kharoshah MA, Alsayyah A, et al. Undergraduate teaching
of forensic medicine in Saudi Arabia. Medicine, Science and the Law. 2016;56(3):163-6.
2. Madea B, Saukko P. Future in forensic medicine as an academic discipline—focussing on research. Forensic
science international. 2007;165(2):87-91.
3. González L, Inzunza J, Bustos L, Vallejos C, Gutiérrez R. [Training and research in forensic medicine: present
situation and future challenges for medical schools in Chile]. Revista medica de Chile. 2005;133(7):805-12.
4. Rao GV, Hari N. Medico-legal knowledge assessment of interns and post graduate students in a medical
institution.
5. Kahouei m, Sadoughi f, Askari Majd Abadi ha-d. Medical assistants and students’ knowledge and practice
rate of Semnan Medical Sciences University regarding documentation of cares provided to patient from
medicolegal aspect. Iranian Journal of Forensic Medicine. 2007;13(2):92-7.
6. Azimi N, Tadayon Najafabadi M, Ziagham S, Kiani M. Knowledge of students of medical science schools
about retributive legal midwifery in field of medicine, Ahvaz Jundishapur University in 2013. Iranian Journal
of Forensic Medicine. 2014;19(2):313-9.
7. Rai JJ, Acharya RV, Dave D. Knowledge and Awareness among interns and residents about medical law and
negligence in a medical college in Vadodara–A Questionnaire Study. Journal of Dental and Medical Sciences.
2013;3(4):32-8.
8. Lakkireddy DR, Gowda MS, Murray CW, Basarakodu KR, Vacek JL. Death certificate completion: how well
are physicians trained and are cardiovascular causes overstated? The American journal of medicine.
2004;117(7):492-8.
9. 9Haripriya A, Haripriya V. Knowledge about medical law and its negligence among doctors: A cross-sectional
study. Int J Sci Res Publ. 2014;4(5):1-3.
10. Mousavi S, Bazargan A, Malek F, Malek M, Babaei M, Ghahremanfard F, et al. Self evaluation for quality
improvment in department of internal medicine of Semnan university of medical sciences. koomesh Journal.
2000;1(2):11-8.
11. Asef Zadeh S, Javadi S. The results of the mentorship program for jonior medical students in Ghazvin
university of medical sciences. Journal of facualty of medicie. 2002.