مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بربیان ژن‌هایIRS-1 و IRE-1α درکاردیومیوسیت موش‌های چاق صحرائی نر مبتلا به دیابت نوع2

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22038/mjms.2021.18850

چکیده

مقدمه: تمرین تناوبی با حجم مناسب بیان ژن را در بیماران دیابتی تنظیم می‌کند و کاردیومیوپاتی را کاهش می‌دهد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بربیان ژن‌هایIRS-1 و IRE-1α درکاردیومیوسیت موش‌های چاق صحرائی نر مبتلا به دیابت نوع2 بود.
روش‌کار: 36 سر موش‌ چاق صحرائی نر دیابتی به چهارگروه 9 تایی تقسیم شدند؛ تمرین تناوبی شدید نوع1(HIIT1:1)، تمرین تناوبی شدید نوع2(HIIT2:1)، کنترل دیابتی(DC)، کنترل سالم(NC). 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و ریکاوری پس از آن آزمودنی‌ها بیهوش شدند. سپس بطن چپ آنها استخراج شد. گلوکز پلاسما توسط روش گلوکز اکسیداز، مقادیر انسولین با روش الایزا و مقاومت به انسولین با HOMA-IR اندازه‌گیری شد. سنجش بیان ژنهای IRS-1 و IRE-1α با روش PCRReal time- و مقایسه گروه‌ها با آنووای یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختلاف بین گروهی در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.
نتایج: بیان ژن IRS-1 در هر دو گروه تمرین HIIT2:1 (002/0P=) و HIIT1:1 (006/0P=) نسبت به گروه کنترل و در گروه HIIT2:1 نسبت به HIIT1:1 (043/0P=) کاهش معناداری داشت. ژن IRE-1α در هر دو گروه تمرین HIIT2:1 (005/0P=) و HIIT1:1 (007/0P=) نسبت به گروه کنترل و در گروه HIIT2:1 (001/0P=) نسبت به HIIT1:1 کاهش معناداری داشت. میانگین مقادیر وزن و شاخص مقاومت به انسولین در گروه HIIT1:1 و گلوکز در گروه HIIT2:1 به صورت معناداری کمتر بود.
نتیجه گیری: تمرین تناوبی شدید نوع 2 با تاثیر بالاتر برکاهش بیان ژن ‌هایIRS-1 و IRE-1α در کاردیومیوسیت موش‌های چاق دیابتی احتمالا می-تواند بد تنظیمی ژن را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Two types of High-Intensity Interval Training on the Expression Genes of IRS-1 and IRE-1α in the Cardiomyocytes type 2 diabetes of Obes Male Rats

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Babaee 1
  • Maghsoud Peeri 2
  • Mohammad Ali Azarbayjani 2
  • Maryam Delfan 3
1 Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of exercise physiology, Faculty of physical education and sport science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Department of exercise physiology, Alzahra University Sport Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was Comparison Comparison the Effect of Two types of High-Intensity Interval Training on the Expression Genes of IRS-1 and IRE-1α in the Cardiomyocytes type 2 diabetes of Obes Male Rats.
 
Material and Methods: 36 male Wistar rats were divided into 4 groups: type1 high-intensity interval training (HIIT1:1), type2 high-intensity interval training (HIIT2:1), diabetic control (DC), and nondiabetic control (NC). Plasma glucose concentration was measured by the glucose oxidase method. ELISA method was used to measure the insulin levels and the HOMA-IR method was used to measure insulin resistance index. A real-time PCR technique was used to evaluate the gene expression of the IRS-1 and IRE-1α genes. Results were analyzed with one-way ANOVA and Tukey post hoc tests at the alpha level of 0/05.
Results: gene expression of IRS-1 in both groups of HIIT2:1(p= 0.002) and HIIT1:1(p= 0.006) showed a significant decrease compared to the DC group and in HIIT2:1(P=0/043) showed a significant decrease compared to the HIIT1:1 group. a gene of IRE-1α in both groups of HIIT2:1(p= 0.005) and HIIT1:1(p= 0.007) showed a significant decrease compared to the DC group and in HIIT2:1(P=0/001) showed a significant decrease compared to the HIIT1:1 group. The mean weight values and insulin resistance index in the HIIT1:1 group and glucose were significantly lower in the HIIT2: 1 group.
Conclusion: High-intensity interval training type 2 with a higher effect on decreasing IRS-1 and IRE-1α genes expression in cardiomyocytes of obese diabetic rats may it can improve gene dysregulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-intensity interval training
  • IRS-1
  • IRE-1α
  • Type 2 diabetes