بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسول)

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که درمان ذهن آگاهی می تواند ابعاد جدیدی از رابطه ذهن و بدن را مشخص سازد. بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان نوجوانان انجام شد.
روش کار:  پژوهش حاضر ازنوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه دانش آموزان پسر دوره اول مدارس دبیرستان در منطقه ۱۳ شهر تهران در سال 1397؛ از این میان به شکل نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به پژوهش تعداد 40  نفر از  دانش آموزان انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه 20 نفره گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاوم  (2001) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم­افزار spss نسخه 25 استفاده شد.
نتایج: نتایح نشان داد که  درمان ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان اثرگذار بود و از نظر آماری معنی دار بوده است (001/0≥P).  همچنین اثر درمان در مرحله پیگیری ثابت باقی مانده است (001/0≥P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که مداخله ذهن آگاهی می تواند بر متغیر هیجان اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of mindfulness-based therapy on emotion regulation skills

نویسندگان [English]

  • Saed Hedayatizafarghandi 1
  • Susan Emamipour 2
  • Amin Rafiepoor 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that the treatment of self-awareness can reveal new dimensions of the relationship between mind and body. Therefore; The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based therapy on adolescents' emotion regulation skills.
Methods: The present study is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a three-month follow-up period. The statistical population of the present study is all male students in the first year of high school in the 13th district of Tehran in 1397; Among them, 40 students were selected by purposive sampling based on inclusion criteria and were randomly divided into 2 groups of 20 in the control and experimental groups. The research instruments included the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnewski, Kreich and Spinhaum (2001). Analysis of covariance and repeated measures analysis of variance using SPSS software version 25 were used to analyze the data.
Results:  The results showed that mindfulness treatment was effective on emotion regulation and was statistically significant (P≥0.001). Also, the effect of treatment in the follow-up stage remained constant (P 000.001).
Conclusion: It seems that mindfulness intervention can affect the emotion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Excitement