ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبراساس بیانیه‌ی CONSORT طی سال‌های 1388 تا 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی در بین انواع مطالعات بررسی کیفیت و ارزیابی مقالات مربوطه به این حیطه از پژوهش‌ها ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده پزشکی مشهد طی سال‌های 1388 تا 1398 صورت گرفته است.
روش کار: در این مطالعه که از نوع مقطعی می باشد جامعه پژوهش 173 مقاله کارآزمایی بالینی منتشر شده در طی سال‌های 1388 تا پایان 1398 است. مقالات از سایت مجله دانلود و  با استفاده از چک‌لیست کانسورت در 25 آیتم کلی توسط دو ارزیاب با میزان توافق 91/0 درصد ارزیابی شدند. داده‌ها توسط نرم‌افزار spss نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد هرجند تعداد مقالات کارآزمایی بالینی چاپ شده در بازه مورد بررسی روند رو به رشدی داشته است اما روند میانگین امتیازات تقریبا ثابت بوده است. بر مبنای چک‌لیست کانسورت کمترین امتیاز کسب شده توسطه مقالات 6  و مربوط به مقاله‌ای در سال 1394 و بیشترین امتیاز هم 27 و مربوط به مقاله‌ای در سال 1397 بود. میانگین امتیازات کل مقالات 53/13 با انحراف معیار 82/2 به دست آمد. روش‌های آماری مورد استفاده و ذکر عبارت "کارآزمایی بالینی" در عنوان، از آیتم‌هایی بودند که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توجه را در پژوهش‌ها به خود اختصاص داده بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور کلی در این مجله رعایت نکات بیانیه کانسورت کمتر از حد قابل‌قبول بوده است که رفع نواقص و رعایت بیشتر آیتم‌های کانسورت برای افزایش کیفیت مقالات ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Randomized Clinical Trials articles in Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences based on CONSORT statement

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Shakeri 1
  • Ali Taghipour 2
  • Mohammad sadegh Mazinani 3
  • Zohreh Emamverdi 3
  • Ali Hadianfar 4
  • Razieh Yousefi 4
1 Professor of Biostatistics, Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Clinical trial studies have a special value among a variety of studies. The results of these studies have important applications on human populations, including the study of the effects of drugs and therapies. Given the importance of such studies, it seems necessary to review the quality and evaluation of articles related to this field of research. The issue of critical appraisal has a very important place in biomedical studies; And help researchers evaluate the quality of articles. The aim of this study was to evaluate the clinical trial articles Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences during 1388-1398.
Method: The present study was a descriptive cross-sectional study .In this study, the study population was 173 clinical trial articles that were selected from 741 articles published in the Journal of the Faculty of Medicine of Mashhad University of Medical Sciences during 1388 to the end of 1398. These articles were reviewed using consort checklists in 25 general items by two statistical experts with an agreement of more than 0.91%. Data were analyzed by SPSS software version 23.
Findings: In evaluating the articles in this journal, a growing trend was observed in the number of clinical trial articles published in the review. According to the evaluations based on the Consort Checklist, the lowest score assigned to articles was 6 points, which was related to an article in 1394, and the highest was an article in 1397, which received a score of 27 out of 37. The average score of all articles was 13.53 with a standard deviation of 2.82. The statistical methods used and the mention of the term "clinical trial" in the title were the items that received the most and the least amount of attention in the research, respectively.
Conclusion: In general, the attention of the studied clinical trial articles to the observance of the points of the consort statement has been less than acceptable, which eliminates the shortcomings and observes more of the consort items to increase the quality of the articles in Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical appraisal
  • consort statement
  • Clinical trial
  • randomization