اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

3 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 پردیس شهید بهشتی، واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران .

چکیده

مقدمه و هدف: طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌تواند افراد را با آسیب‌های مختلف روان‌شناختی، اجتماعی، ارتباطی، هیجانی و زناشویی مواجه سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در شش ماهه پاییز و زمستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 40 زن با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 20 زن). گروه آزمایش ایماگوتراپی را طی دو ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در گروه آزمایش 5 نفر و در گروه گواه 3 نفر ریزش وجود داشت. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کمال­گرایی، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد، پرسشنامه تعارض زناشویی و پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه تأثیر معنادار دارد (p<0/001). این اثر در دوره پیگیری نیز پایدار بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که که ایماگوتراپی با تمرکز بر بررسی زخم‌ها و جراحات دوران کودکی، تبادل کنترلی و یکپارچگی خویشتن، می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای‌ تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Imago therapy on The Idealism and Inefficient Attitudes of the Women with Marital Conflict with Early Maladaptive Schemata

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Bidari 1
  • Azita Amirfakhraei 2
  • Eghbal Zareei 3
  • Keramat Keramati 4
1 PhD Student in General Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Faculty member and associate professor of psychology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
4 Shahid Beheshti Campus, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Early maladaptive schemata can cause different psychological, social, communicative, emotional and marital damages in the people. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of imago therapy on the idealism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with early maladaptive schemata.
Material and methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the women with marital conflict with early maladaptive schemata who referred to consultation centers in the city of Tehran in the autumn and winter of 2019-2012. 40 women were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 20). The experimental group received the imago therapy in ten ninety-minute sessions during two and half months. 5 people from the experimental group were excluded from the study and so were 3 people from the control group. The applied questionnaires in this study included idealism, inefficient attitudes scale, marital conflict questionnaire and early maladaptive questionnaire. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA using SPSS 23 software.
Findings: The results showed that imago therapy has significant effect on the idealism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with early maladaptive schemata (p<0.001). This effect was also stable during the follow-up period.
Conclusion: According to the findings of the study it can be concluded that imago therapy can be used as an efficient method to decrease idealism and inefficient attitude of the women with marital conflicts with early maladaptive schemata through focusing on Investigation of childhood wounds and injuries, control exchange and self-integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive schemata
  • Marital conflict
  • idealism
  • Inefficient Attitudes
  • imago therapy