تاثیر مصرف پروپولیس و کاسنی درطی هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های آپوپتوزی بافت کبد موش های ماده مصرف کننده تستوسترون انانتات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ، ایران

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام‌شهر

3 دانشیار فیزیولوژی ورزش و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

4 استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

چکیده

مقدمه: داروهای استروئیدی، در میان جوانان به­ویژه در بین ورزشکاران با هدف تقویت ماهیچه­ها و بالابردن توانائی جسمی شیوع پیدا کرده است، هدف از پژوهش حاضر تاثیر مصرف پروپولیس و کاسنی درطی هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص­های آپوپتوزی بافت کبد موش های ماده مصرف کننده تستوسترون انانتات بود.
مواد و روش: در این مطالعه تجربی، 40 موش‌ ماده با سن 8 هفته و وزن 200 گرم از انستیو پاستور (ایران) تهیه شد. موش‌ها پس از یک هفته آشناسازی به‌طور تصادفی به 5 گروه، 1)گروه کنترل (n= 8)، 2)گروه تمرین (n= 8)، 3) گروه تستوسترون+تمرین (n= 8)، 4) گروه تستوسترون+تمرین+پروپولیس (n= 8) و 5) گروه تستوسترون+تمرین+کاسنی (n= 8) تقسیم شدند. پروتکل هشت هفته‌ای تمرین مقاومتی (نردبان 24 پله با وزنه)، پنج روز تمرین در هفته با دو روز استراحت در هفته که در آن وزنه‌ها، هفته‌ی اول۴۰ درصد وزن بدن موش‌های ماده بود و هر هفته 20درصد وزن بدن اضافه ‌شد و دو جلسه در هفته وزن‌کشی انجام شد. و بعد به موش­های گروه تستوسترون، تزریق استروئید (تستوسترون انانتات با دوز 2۰ میلی‌گرم) سه بار در هفته و مصرف پاک‌کننده‌ها، پروپولیس (400 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) به شکل گاواژ و کاسنی (6‌گرم به ازای هر کیلو از وزن بدن) به شکل تزریق سه بار در هفته انجام شد.
نتایج: تزریق تستوسترون منجر به افزایش معنی­دار بیان ژن BAX کبد رت­های ماده تمرین­کرده مقاومتی شد، هم­چنین بیان ژن BCL-2 بافت کبد در اثر مصرف تستوسترون کاهش یافت که این کاهش معنی­دار نبود، مصرف کاسنی و پروپولیس بیان ژن BAX بافت کبد را کاهش معنی­دار و بیان ژن BCL-2 بافت کبد را افزایش داد که این افزایش از نظر آماری معنی­دار نبود.
بحث و نتیجه­گیری: می­توان اذهان داشت که مصرف تستوسترون آپوپتوز را در سلول­های کبد ایجاد می­کند، که ممکن است از این طریق سبب بروز بیماری­های کبدی در موش­های صحرایی تمرین­کرده مقاومتی شود، که مصرف پاک­کننده­ها (کاسنی و پروپولیس) با کاهش BAX و افزایش BCL-2 بافت کبد و به نوعی مهار آپوپتوز ممکن است نقش محافظتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of propolis and chicory consumption during eight weeks of resistance training on some indicators of liver tissue apoptosis in female mice consuming testosterone enanthate

نویسندگان [English]

  • Akram Azhandeh 1
  • Yaser Kazemzadeh 2
  • Ali Gorzi 3
  • Shahedi Valiollah 4
1 Ph.D Student, Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, university of zanjan, Zanjan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Parand Branch,Islamic Azad University, Parand New Town , Iran
چکیده [English]

Introduction: Steroid drugs have become popular among young people, especially among athletes with the aim of strengthening muscles and increasing physical fitness. The aim of this study was to investigate the effect of propolis and chicory consumption during eight weeks of resistance training on some indicators of liver tissue apoptosis in female mice consuming testosterone enanthate.
Methods and Materials: In this experimental study, 40 female mice aged 8 weeks and weighing 200 g were prepared from Institut Pasteur (Iran). Mice were randomly divided into 5 groups after 1 week of introduction: 1) control (n = 8), 2) exercise (n = 8), 3) testosterone + exercise (n = 8), 4) testosterone + exercise + Propolis (n = 8) and 5) testosterone + exercise + chicory (n = 8). Eight-week resistance training protocol (24-step ladder with weights), five days of training per week with two days of rest per week, in which weights were 40% of female rats' body weight in the first week and 20% of body weight was added every week and two sessions per week, weighing was performed. Injection of steroids (Testosterone Enanthate at a dose of 20 mg) three times a week and the use of cleansers, propolis (400 mg per kg of body weight) in the form of gavage and chicory (6 g per kg of body weight) in the form of injections three times done per week.
 
Results: Testosterone injection resulted in a significant increase in liver BAX gene expression in trained female rats. Also, BCL-2 gene expression decreased in liver tissue due to testosterone consumption, which was not significant. Chicory and propolis significantly reduced liver tissue BAX gene expression, BCL-2 gene expression increased liver tissue, which was not statistically significant.
Discussion and Conclusion: It can be thought that testosterone consumption causes apoptosis in liver cells, which may lead to liver disease in resistance-trained rats, which use cleansers (chicory and propolis) by lowering BAX and increasing BCL-2 liver tissue and somehow inhibit apoptosis may play a protective role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteoarthritis
  • Cardiovascular disease
  • Aerobic training
  • MSCs
  • Wnt/β-Catenin signaling