مقایسه اثربخشی آموزش مربیگری گشتالتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان کنترلگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی‌، اراک، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی،‌ واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران(نویسنده مسول)

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، ‌واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مقایسه رویکردهای مختلف درمانی در روان شناسی می تواند به درمانگران برای تشخیص صرفه جویی در زمان، هزینه و میزان اثربخشی آنها کمک کننده باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مربیگری گشتالتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترلگری کارکنان شرکت مخابرات تهران انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پرسو الکترونیک مخابرات تهران در سال 1398 بود که از بین آنها براساس جدول کوهن، 45 نفر با نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب و و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تمایل به کنترل دیگران تقیزاده (1396) بود. گروه های آزمایش تحت آموزش مربیگری گشتالتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین اثربخشی آموزش مربیگری گشتالتی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش کنترل گری، تفاوت معنی داری مشاهده شد(001/0≥ P). اثربخشی آموزش گشتالتی  هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری مؤثرتر از درمان پذیرش و تعهد بود(001/0≥ P).
نتیجه‌گیری: براساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت، آموزش مربیگری گشتالتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند راهکار مناسبی برای کاهش میزان کنترلگری کارکنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of gestalt coaching training and acceptance and commitment-based therapy on controlling

نویسندگان [English]

  • Azam Barati 1
  • Mohammad Esmail Ebrahimi 2
  • Firoozeh Zanganeh 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Aim and Background: Comparing different therapeutic approaches in psychology can help therapists identify their time, cost, and effectiveness; Therefore, the present study was conducted to compare the effectiveness of Gestalt coaching training and treatment based on acceptance and commitment on controlling of Tehran Telecommunication Company employees.
Methods and Materials: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with control group. The statistical population included all employees of Perso Electronic Telecommunication Company in Tehran in 1398, from which according to Cohen's table, 45 people were selected by relative random sampling and randomly divided into two experimental groups and a control group. The research instruments included Taghizadeh Tendency to Control Others Questionnaire (1396). The experimental groups underwent Gestalt coaching training and acceptance and commitment treatment. Data were analyzed by repeated measures and ANOVA test.
Findings:
There was a significant difference between the effectiveness of Gestalt coaching training with acceptance and commitment-based treatment on reducing control (P ≤ 0.001). The effectiveness of gestalt training in both post-test and follow-up was more effective than acceptance and commitment therapy (P ≤ 0.001).
Conclusions: Based on the findings, it can be concluded that Gestalt coaching training and treatment based on acceptance and commitment can be a good way to reduce staff control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestalt coaching
  • Acceptance and Commitment
  • controlling