مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس گرایش شخصیت خودشیفتگی و کیفیت ارتباط والد-کودک در افراد با ساخت شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ساخت شخصیت خودشیفتگی در رابطه بین کیفیت روابط والد- کودک و احساس تنهایی در افراد با گرایش شخصیت مرزی انجام شد.
روش  کار: روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مراجعه کنندگان با گرایش شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی  شهر قم در بازده زمانی 9 ماه از تیرماه 1399 تا اسفندماه 1399 بودند. تعداد 556 نفر از افراد به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران (1984)، مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر هادسون و راپی (2001)، مقیاس خودشیفتگی مارگولیس و توماس (1980) و پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ و کلارکین (1995) بود.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی نشان داد بین ساخت شخصیت خودشیفته و احساس تنهایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P) و بین کیفیت روابط والد - کودک و احساس تنهایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد خودشیفتگی به صورت مثبت و معنادار رابطه بین کیفیت روابط والد- کودک و احساس تنهایی را میانجیگری می کند.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود آموزش فرزندپروری سالم به منظور پیشگیری از ایجاد الگوهای شخصیتی ناسالم در فرزندان صورت گیرد و احتمال ابتلا به اختلالات شخصیت در بررسی احساس تنهایی و افسردگی لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of loneliness based on narcissistic personality orientation and quality of parent-child relationship in individuals with borderline personality construction

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Abyar Hosseini 1
  • Nader Monirpoor 2
  • Hasan Mirzahoseini 3
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran(Corresponding author)
3 Assistant Professor، Department of Psychology , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role of narcissistic personality construction in the relationship between the quality of parent-child relationships and feelings of loneliness in individuals with borderline personality orientation.
Methods: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of this study included all patients with borderline personality orientation referring to counseling centers and psychological services in Qom in a period of 9 months from July 2016 to March 2016. 556 people were selected by purposive sampling. Data collection tools were Usher et al.'s (1984) Loneliness Questionnaire, Child Attitudes Towards Hudson and Rapi Parents (2001), Margolis & Thomas (1980) Narcissism Scale, and Kronberg & Clarkin (1995) Personality Organization Questionnaire.
Results: Data analysis using correlation analysis showed that there is a positive and significant relationship between narcissistic personality construction and loneliness (P <0.01) and there is a positive and significant relationship between parent-child relationship quality and loneliness. Has (P <0.01). Structural equation modeling also showed that narcissism positively and significantly mediates the relationship between the quality of parent-child relationships and feelings of loneliness.
Conclusion: It is suggested that healthy parenting education be done in order to prevent the development of unhealthy personality patterns in children and the possibility of developing personality disorders should be considered in examining feelings of loneliness and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling lonely
  • Tendency
  • Personality
  • Narcissism